خرید vpn اپل

خرید vpn اپل

پرفروشترین vpn اپل سرویس l2tp است برای باز کردن سایت ها و استور آیفون بکار میرود این سرویس ها نیاز به نصب نیست و برای خرید vpn اپل و خرید اقدام کنید در سایت با آموزش و پشتیبانی.
خرید vpn اپل
خرید vpn اپل

 

سرویس L2TP برای اپل

ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯽ. ﮐﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪ اش را از ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺰش ﮔﺮﻓﺘﻢ سیسکو پرسرعت زﯾﭙﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮدم و واروﻧﻪ ﮐﺮدم خرید فیلترشکن ios ﺧﯿﻞ ﮐﺘﺎب و دﻓﺘﺮ ﻫﺎ آﺧﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﯿﺮون آن را ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻢ. آرام ﺣﺎﻟﺎ داﺷﺖ ﻋﻠﻨﺎً ﮐﻤﺮم را ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﻣﯿﺰد و ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺟﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻦ رﻣﻖ ﻧﺪاش آﻓﺎق داﺷﺖ آرام را ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﺮق ﺳﮑﻮت ﺑﻮد را اﯾﻦ ﺑﺎر ﺻﺪاي ﻋﺮﺑﺪه و ﺟﯿﻎ و ﮔﺮﯾﻪ ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد. ﭼﺸﻢ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪم ﺗﻮي اﺗﺎق دﯾﮕﻪ ﻋﮑﺲ ﻧﺪاري زل زد ﺗﻮي ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ فیلترشکن آیفون ﻣﺎل ﻣﯿﺨﻮاي ﭼﯿﮑﺎرﺷﻮن ﮐﻨﯽ از دﺳﺘﻢ ﮐﺸﯿﺪﺷﺎن. دﺳﺖ ﻫﺮزم رﻓﺖ و ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ دم ﮔﻮﺷﺶ ﭼﺮا ﻗﺴﻢ دروغ ﺧﻮردي ﻧﻔﻬﻢ ﯾﻪ ﮐﻠﺎم ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﻋﮑﺲ داري ﮐﻪ آﻓﺎق ﺑﺎز ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺸﯿﺪش ﺟﺎﻧﻢ رﻓﺖ وﻗﺘﯽ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺖ روي ﮔﻮﻧﻪﺳﺮﺧﺶ و ﺟﯿﻎ ﮐﺸﯿﺪ ازت ﺑﺪم ﻣﯿﺎد ازت ﺑﺪم ﻣﯿﺎد ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺶ داﺷﺘﻢ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯿﻤﺮدم ﺑﺮاﯾﺶ؛ و او ﺣﺎﻟﺎ از ﻣﻦ ﺑﺪش ﻣﯽ آﻣﺪ زﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ فیلترشکن اپل ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺷﺪم؛ ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از اﺗﺎق ﺑﺮوم ﺑﯿﺮون و آﻧﻬﺎ در اﺗﺎق ﺑﻮدﻧﺪ آﻓﺎق ﺳﭙﺮش ﺷﺪ دﺳﺖ روي ﮔﻠﻮﯾﻢ ﮐﺸﯿﺪم فیلترشکن پرسرعت ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آن ﻋﮑﺲ ﻫﺎ زدم ﺑﯿﺮون ﺷﺐ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدم.

openvpn

ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را وﻗﺘﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد آرام روي ﺗﺨﺘﺶ در ﺧﻮدش ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺮ ف ﻣﯿﺰد ﺑﺎﺑﺎي ﻣﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻮد ﯾﻪ ﭘﻠﯿﺲ درﺳﺖ ﺣﺴﺎﺑﯽ فیلترشکن قوی ﺿﻌﻔﺶ ﻣﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﺷﻘﺶ ﻣﺎ ﺑﻮدﯾﻢ خرید openvpn برای اپل زﻧﺪﮔﯿﺶ ﻣﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﻦ و ﻣﺎﻣﺎن ﻓﺮﺷﺘﻪ از اون ﻃﺮ ف ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ و ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻢ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻮد ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ ﻧﺒﻮد؛ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ن ﺑﻮدش ﻋﺎدت ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ. ﺷﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻮد ﻣﻦ و ﻣﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﻟﺮز ﯾﺪﯾﻢ ﺗﻮ ﺑﻐﻞ ﻫﻢ ﺑﻮد ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻣﻦ و ﺑﻮدﯾﻢ اون ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮش ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎ ﺑﻮد ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻟﺎﻧﯽ ﺑﻮد اﯾﻦ دﻓﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﺮد ﻫﻤﮑﺎراي ﻣﻮاﻇﺒﻤﻮن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺪت ﻫﺎ  ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﺸﻮن ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﺎورﻣﻮن ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
ﻣﺎ ﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻣﺤﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻣﻬﻢ فیلترشکن سیسکو اﯾﻦ ﺟﻮري اﻟﮑﯽ ﻟﻮ ﺑﺮه ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎن ﻣﯿﮕﻔﺖ از ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺎﻟﺎ ﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد ﻧﯿﻤﺎ و ﺑﺎﺑﺎش ﻓﻨﭻ ﺑﻮدن ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟﺎ دﺳﺘﯿﺸﻮن ﺑﻮده vpn آیفوناﯾﻨﺎ ﺧﻮدﺷﻮن زﯾﺮ دﺳﺖ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻋﻮﺿﯽ ﺗﺮ از ﺧﻮدﺷﻮن ﺑﻮدن اوﻧﺎ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻞ ﯾﺴﻪ.