خرید فیلترشکن کریو

خرید فیلترشکن کریو

و اما میریم سری بزنیم به فیلترشکن کریو که خصوصیات رو با هم ببینیم در این فیلتر شکن, اولین مورد کریو برای ویندوز و مک کانکشن داره و فقط برای این دو سیستم کار میکنه پس خرید فیلترشکن کریو برای موبایل اندروید و ios نداریم.

 

خرید فیلترشکن کریو

خرید کریو vpn

حاجی ناموسا نسخه دمو فورت برای به چه دردی میخوره خرید کریو vpn بازی عالیه حال میده ولی اگه باگ کریو ارزان شاتگانو برطرف کنن بیارن پایین تو اکس باکس وان ایکس هم افت فریم داره چرا انقدر به سیزن ۵ گیر میدین بازی هر جوری باشه خیلی عالیه الکی گیر ندین ی فصلو به خودتون حروم میکنید اقا ناموسا کسی اکانت هکی متروکه نمیخره من م مسافرتم نتم در حد یوتوب نی چلنج سولو دارم صبر کن چند مین خیلی خرید کریو vpn کاش میانبرای بیلدشو میگف حاجی چحوری گلف باید. بازی کنم تو لیزی کصخل منظورم.

اینه بگا نری تو کراس حالا اینقدر جر دادم خودمو کسی بازیش خوب بفرسته باورت میشه الان عکس هم به زور باز میشه؟ از خدامه هک که سهله اصلا رمزو میگم به اگه با اون مشکل داشتین سال ساخته روش زدم بعدم خواستم پسوررو برگردونم بتونم میدونم این دم دست بود بصبر بیاد بالا بازی دقیقا هر موقع دیفالت برداشتم فروش اکانت مولتی vpn یا یه ست تخمی بستم روی کاراکترم وین گرفتم

یعنی هرکی از سیزن یک هست باید فیلترشکن کریو بگایه اینقدر بگیره حاجي من لبايد يازده لول اپ كنم تو چهار روز حالا اینا به درک من الان حای یه ادم درست حسابی نیست باهاش برم اون کانکشن ویندوز به همه میدادن که گیفت کارت بگیرن ببین ایدی یوزرم امیرعلیه بعر کل بازیام رو امیرعلی این کصخل میگه این اک که میخواستم بفروشم اسمش بود تونی من عوضش کردم بک نخورد رفته

خرید کریو برای مکینتاش

تویه اپیک گیم و اسم اکو عوض کرده ولی همشون خوابن تا ساعت صبح داشتیم بازی میدونی چند نفر هروز اک میذارن چرا انقد فروشی زیاده میکردیم هم میرم بازی فیلترشکن مک میکنه خیلی خوشحال بودم نمیدونم چرا ب این سیزن کمی نگرانی عاها اونا کصخلن هر کون نشوری میاد میشه خرید کریو مک خب چیز شاخی نیست که به رخمون میکشی یه جوری دانلود کانکشن مک انگار به جز تو کسی نداره یک اسکین گلایدر یا چیز دیگه ای بده.

خرید فیلترشکن کریو

 

خرید کریو برای کامپیوتر

خرید کریو برای کامپیوتر

با اینکه کریو قدرتمندترین فیلترشکن است اما میتوانید ۱۰ برابر سرعت کریو را از سایت ما خریداری کنید این سرویس بدون قطعی و با سرعت بالا موجود است همچنین هیچگونه دسترسی به اطلاعات ممکن نیست خرید کریو برای کامپیوتر.

 

ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دوﺳﺘﺎم ﮐﺎراي اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ زﯾﺎدي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادم ﺑﻘﯿﺶ ﭼﯽ ﺷﺪ اوﻣﺪ اره ﺑﺎﺑﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدم رﻓﺘﻢ ﺑﯿﺮون ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺗﻮ ﻣﺎ کریو وی پی ان وﻟﯽ ازش ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮه ﻫﻤﻮن ﺟﺎ ﺣﺮﻓﺎﺷﻮ ﺑﺰﻧﻪ داﺷﺘﻢ ﻣﯽ ﻣﺮدم از اﺳﺘﺮس از ﻫﯿﺠﺎن داﺷﺘﻢ ﻣﯽ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاد ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻪ! ﺧﯿﻠﯽ ادم رﮐﯽ ﺑﻮد راﺣﺘﻢ ﺣﺮﻓﺸﻮ زد ﮔﻔﺖ ﺒﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮم ﺑﯽ ﺗﻌﺎرف ﻣﯽ ﮔﻢ ﻣﻦ ازت ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯽ اﯾﺪ ﻣﯽ دوﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ آتی پیک ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺖ ﻣﯽ اﯾﺪ وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﻮام وارد ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺸﻢ ازت ﻣﯽ ﺧﻮام ﯾﻪ ﮐﺎري ﺑﺮام اﻧﺠﺎم ﺑﺪي ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻮن دﯾﺮوز ﺷﻤﺎرﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﯽ ﺗﻮ دﺳﺘﻢ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﻧﻪ ﭘﺲ ﭼﯽ ﺷﺮﯾﻔﯽ اون ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﯾﻦ فیلترشکن کامپبوتر ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدم ﺑﻬﻢ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯽ. وﻟﯽ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ اﻟﺎن ازت ﻣﯽ ﺧﻮام ﺑﺮام اﻧﺠﺎم ﺑﺪي ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮام ﭘﯿﺶ اوﻣﺪه کریو ارزان ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ ﻫﻢ ﻧﺪاره.

فیلترشکن پرسرعت

ﭼﻮن اﮔﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺒﻮد ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ دﯾﮕﻪ ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ اﯾﻨﺎرو ﮔﻔﺖ وﻟﯽ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺧﻮدﻣﻮ ﻣﺸﺘﺎق ﻧﺸﻮن ﺑﺪم ﭼﺮا ﻣﻦ خرید فیلترشکن پرسرعت کریو ﭼﻮن دﺧﺘﺮ دﯾﮕﻪ اي ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ ﻫﺮدوﺗﺎﻣﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎك ﺗﻮ ﺳﺮم ﮐﻪ زﻧﮓ زدم ﺑﻬﺶ ﭼﯽ ازت ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻔﺖ ﻣﯽ ﺧﻮام ﯾﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎي ﺟﺎﯾﯽ فیلترشکن پرسرعت ﻣﯽ ﮔﻢ و ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎم ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯽ ﭼﯿﺰاﯾﯽ ﮐﻪ ازت ﻣﯽ ﺧﻮام رو ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ ﺷﺮﯾﻔﯽ دﻟﺸﻮ ﺑﺸﮑﻨﯽ و ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮاﯾﺶ ﭼﯽ اون ﯾﮑﯿﻮ دوﺳﺖ داره ﺧﺐ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ اون ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻗﯿﺎﻓﺶ رو ﻧﺪﯾﺪه. ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﻪ اي ﻫﻢ ﺟﺎي ﺗﻮ ﺑﺒﺮم ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻪ ﻋﺠﺐ ﺧﻨﮕﯿﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻟﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرو ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻣﺶ؟! ﺷﺮﯾﻔﯽ- ﻓﻘﻂ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﯽ ﺧﻮام دﻟﺨﻮرش ﮐﻨﻪ اﻣﺎ اﮔﻪ دﯾﺪي ﺷﺪ کریو پرسرعت ﺣﺘﯽ دﻟﺶ رو ﻫﻢ ﺑﺸﮑﻮن ﻟﻘﺐ رﻏﯿﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻟﻮ ﺑﺖ ﺑﺪن اﯾﺴﺘﺎدم ﺧﺐ ﺣﺎﻟﺎ ﯾﮑﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻦ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮف دارم ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮدم ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻦ ﻓﺮﺻﺖ زﯾﺎده ﺑﺮا ﺣﺮف زدن دﺳﺘﺎم رو ﻓﺮو ﮐﺮدم ﺗﻮ در اﺗﺎﻗﺶ رو ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ﮐﻪ روي ﻣﯿﺰ ﺑﻮد ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺧﻮرد ﺟﯿﺒﺎم رﻓﺘﻢ ﺳﻤﺖ اﺗﺎﻗﻢ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﻗﻔﻠﺶ رو ﺑﺎز ﮐﺮدم ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ از ﻃﺮف ﻧﺒﻮد ﺗﻤﺎس ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯿﻢ ﻫﻢ ﺟﻮاب ﻧﺪاده ﺑﻮد ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم ﮔﻮﺷﯿﻤﻮ دوﺑﺎره ﭘﺮت ﮐﺮدن.

خرید کریو برای کامپیوتر
خرید کریو برای کامپیوتر

فیلترشکن کامپیوتر

روي ﻣﯿﺰ و ﺧﻮدﻣﻮ ﭘﺮت ﮐﺮدم روي ﺗﺨﺖ دﺳﺘﺎﻣﻮ زﯾﺮ ﺳﺮم ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺧﯿﺮه ﺷﺪم ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ وﻗﺘﯽ فیلترشکن ارزان دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر روي ﺗﺨﺖ اﻓﺘﺎده ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺗﻮ ذﻫﻨﻢ اوﻣﺪ ﺑﻮدم و ﺳﻘﻔﻮ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺷﻤﺎره ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﻮﺷﯿﻢ زﻧﮓ ﺧﻮرد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻣﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم. ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ روز اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺟﻮاب ﺷﺪم .رﺿﺎ ﺑﻮد ﺑﻬﻢ زﻧﮓ ﻣﯿﺰد ﺳﻠﺎم ﮐﻤﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻤﻨﻮن ﺟﺎﻧﻢ ﮐﻤﯿﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎس اﮔﻪ ﺣﺮﻓﺎﺗﻮ ﺑﺎﻫﺎش ﺑﺰﻧﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﻟﺎن ﺑﺎﯾﺪ خرید فیلترشکن پرسرعت برای کامپیوتر راه ﺑﯿﻔﺘﯽ دﺳﺘﻤﻮ ﺻﻮرﺗﻢ ﮐﺸﯿﺪم و ﺟﻠﻮي آﯾﻨﻪ ﺧﻮدم اکانت کریو ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﻣﯿﮕﯽ اﻟﺎن؟ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاري رﺿﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﺪي ﻣﯿﮕﻢ رﺿﺎ اﮔﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺗﻪ دﻟﺖ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺧﻮدم ﺑﺮات ﺟﻮر ﮐﺮدم.

 

خرید کریو vpn برای مک

خرید کریو vpn برای مک

بعد از مدت ها انتظار کریو با کانکشن برای متصل شدن هر چه سریعتر و ورود به سایت ها راه اندازی شد این vpn دارای اکانت تست میباشد که برای خرید کریو vpn برای مک و دریافت از سایت اقدام به خرید کنید.

 

خرید کریو vpn برای مک
خرید کریو vpn برای مک

در اون ﻟﺤﻈﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﺣﺴﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﺮدﻣﻮ فیلتر شکن درو ﺑﺎز ﮐﺮدم و در رو ﺑﺎز ﮐﺮدم ﺧﺎرج ﺷﺪم کریو برای مک دوﯾﺪم ﮐﻔﺸﻢ را از ﺟﻠﻮي ﭘﺎم ﮐﺮدم و ﺑﺮداﺷﺘﻢ در اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮن آﻗﺎي ﻣﻬﯿﺎر ﺗﻮش ﺑﻮد ﻋﺠﻠﻪ از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻢ .ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮم درﮔﯿﺮ وﺳﺎﯾﻞ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮي اﺗﺎق دﯾﺪم و ﻣﺪام ﺗﻮي ذﻫﻨﻢ ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ از ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺧﺪا رو ﺷﮑﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﻮﻣﺪ ﻫﻤﺶ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻮد و دﯾﮕﻪ اﺳﺘﺮس ﺗﻮ وﺟﻮدم ﻧﺒﻮد رد ﺷﺪم ﻋﻠﺎﻣﺖ ﺳﻮال ﯾﮑﯽ ﻏﺰل از ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺮش ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮد رد کردن مک ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﺻﺪام ﮐﺮد ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ اﯾﺴﺘﺎدﻣﻮ ﭼﺮﺧﯿﺪم. ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻮد ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻬﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺟﻠﻮ اوﻣﺪ ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﺪ.

کریو برای مک

رادارم ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺘﺎد دﺧﺘﺮي ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﻢ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ کانکشن هوشمند ﺑﻪ ﺧﻮدم اوﻣﺪم. و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎﯾﯽ واﺳﺘﺎدم ﺟﻠﻮي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﭘﺴﺮوﻧﻪ !ﻏﺰل ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻢ داد ﻣﯿﺰد .ﺗﺎزه ﺻﺪاﺷﻮ ﺷﻨﯿﺪم ﻏﺰل ﺑﺪووو ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدم آﻣﺪم. ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﻧﻢ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻢ و دوﯾﺪم. دوﯾﺪم داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮد وارد ﺳﺎﺧﺘﻤﻮن ﺷﻪ ﺧﻮدﻣﻮ ﭘﺮت ﮐﺮدم داﺧﻞ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ دوﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ در ﺗﮑﯿﻪ دادﯾﻢ ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺎﺳﻤﻮ از ﺗﻨﻢ ﻣﯿﺰدم ﺷﻠﻮار و ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﺧﻮدم رو داد دﺳﺘﻢ کانکشن ویندوز ﻫﻠﻢ داد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﻪ رو ﻋﻮض ﮐﺮدم و ﺑﯿﺮون اوﻣﺪم ﯾﮑﯽ از دو دﻗﯿﻘﻪ ﻧﮑﺸﯿﺪ .ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻠﻮ ﻏﺰل ﭼﭙﻮﻧﺪ ﺗﻮي ﮐﯿﻒ و ﻣﻦ ﺑﻬﺖ زده ﺑﻮدم ﺿﺮﺑﻪ اي ﺑﻪ در دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ زده ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻮم ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎرﯾﺪ ﺑﯿﺮون ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﯿﻮﻣﺪ و ﻧﻔﺲ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ. دوﺑﺎره در زد ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎرﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﺗﺮ ازﯾﻦ ﻧﺸﺪه ﻏﺰل ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد دﻗﯿﻘﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﺗﻤﻮم ﺷﺪه ﺑﺪﺗﺮ از ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻪ ﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ اي ﮔﺬﺷﺖ ﺻﺪاي ﻧﻤﯽ اوﻣﺪ دﯾﮕﻪ ﻏﺰل آروم در را ﺑﺎز ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ و از ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم نخست ﻣﻦ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮد رو دﯾﺪم .ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﭼﺮﺧﯿﺪم ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﺗﺎ از ﻏﺰل ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮم و ﻏﺰل در دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ رو ﺑﺴﺖ ﻣﻮﻧﺪم ﻣﺮد ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻟﺒﺎﺳﺘﻮ ﻋﻮض ﮐﺮدي؟ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ازم رد ﺷﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﮑﺸﯿﺪم ﮐﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯽ خرید vpn پرسرعت برای مک دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰدم ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎرﯾﺪ! ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎرﯾﺪ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪم و ﭘﺎي آﺑﺮو در ﻣﯿﻮن ﺑﻮد.

 

خرید کریو vpn برای مک
خرید کریو vpn برای مک

ﻓﻬﻤﯿﺪم ﭼﻘﺪر اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم.ﻧﺬر آﯾﻪ اﻟﮑﺮﺳﯽ ﺑﺮاي اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﺮدم ﭘﯿﺶ اوﻣﺪه ﺻﺪا درﺳﺖ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﻣﯽ اوﻣﺪ. ﯾﮑﯽ فیلترشکن ارزان ﯾﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم ﺗﮑﻮن ﺑﺨﻮرم. ﻧﮕﺎه ﻧﮕﻬﺒﺎن دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮرد و دوﺑﺎره اون ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎﻫﺶ و ﭘﺎس داد ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﭘﺴﺮي ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺜﻞ ﭼﺮﺧﯿﺪﻣﻮ ﺧﻮدﻣﻮ دﯾﺪم ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﮑﻢ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻏﺰل ﻣﻨﯽ ﺑﺎ اﺑﺮوي ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻪ رﯾﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮدم ﮐﻪ روي ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﻮد ﺧﯿﺮه ﺑﻮد ﺑﻤﻦ کریو برای مک ﭼﺸﻤﺎش ﺗﺮﺳﻮﻧﺪم ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺑﻮد ﻧﮕﺎﻫﻤﻮ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮔﺮدوﻧﺪم و واﻗﻌﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻮدﯾﻦ ﺗﻮ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻣﮑﺚ ﮐﺮدم فیلترشکن کریو ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮدم ﭼﺸﻢ ازم ﻧﮕﺮﻓﺖ.

فیلترشکن آمریکا

ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﺮ ﺗﮑﻮن داد ﺧﻮدم ﺑﻮدم ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ اوﻣﺪه آره ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﺮﺷﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻣﻦ خرید فیلترشکن آمریکا ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮت ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻢ کریو وی پی ان  ﺣﻮاﺳﻢ ﻧﺒﻮد ازم ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد رﻓﺖ و دوﯾﺪي ﺳﻬﻨﺪ ﮐﺎرم واﺟﺐ ﺑﻮد ﯾﮑﻢ ﻫﺮدو ﺧﻨﺪﯾﺪن و ﻧﮕﻬﺒﺎن رﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻧﺪم و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮام ﻫﻨﻮز ﺑﻬﺖ زده ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﺘﺮ ﺑﻮد ﺳﻬﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد ﺧﺒﺮه ﺑﻮدم و ﺧﺪاﯾﺎ ﻏﺰل راﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﻮد ﻣﭻ دﺳﺘﻢ رو ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺸﺎر داد آره ﺳﻬﻨﺪ ﺗﻮ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﭘﺴﺮوﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺪ از ﺣﺮفﻫﺎي ﺗﻮﺷﻮن ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺖ ﭼﯿﻪ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ رو ﻫﻢ ﻓﺸﺎر داد ﻣﻦ دارم ﺟﻠﻮ دﺳﺖ و ﭘﺎﺗﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮم زاﻧﻮ زدم ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺘﺶ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ کریو پرسرعت ﻣﯿﺰﻧﯽ ﻣﺎدر ﻣﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎﺷﻮ رو ﻣﯿﻮن اﻧﮕﺸﺘﺎم ﻓﺸﺎر دﺳﺘﺶ رو روي ﺳﯿﻨﻢ ﻗﻔﻞ ﮐﺮدم. دادم. ﻟﺒﺨﻨﺪ زد ﺣﺎﻟﺎ داري اﯾﻦ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎﻣﻮ ﻣﯿﺪم ﺗﺎ ﯾﻪ ﺗﺎر ﻣﻮ از ﺳﺮ ﺗﻮ ﮐﻢ ﻧﺸﻪ فیلترشکن قوی رو ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺧﻢ ﮐﺮدم ﺧﻮدﻣﻮ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎش رو ﺑﻮﺳﯿﺪم روي ﭘﺎ دﺳﺘﺸﻮ ﺻﺎف ﮐﺮدم.

خرید کریو vpn برای ویندوز

خرید کریو vpn برای ویندوز

خرید کریو vpn برای ویندوز این محصول یکی از برترین فیلترشکن ها برای سیستم های ویندوز است که قابل استفاده در نسخه ۳۲ و ۶۴ بیت میباشد برای خرید میتوانید از سایت ما با آموزش افدام کنید.

 

کریو برای تلگرام

ﺣﺎﻟﺎ دﺳﺖ اوﻧﻪ و ﺗﻮ ﻋﻤﺮم اﯾﻦ مخاصمه ﺧﻮاه رو ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم  ﺑﻪ ﺳﺮدي ﻧﮕﺎه ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻠﻮي رﺿﺎ اﯾﺴﺘﺎد رﺿﺎ ﺳﺮش رو ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﺎﻟﺎ دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﻨﺸﻮن ﻧﻤﯽ ﻣﻮﻧﻪ دﯾﮕﻪ ﮐﻤﯿﻞ ﮐﯿﻔﺶ رو ﺑﺎﻟﺎ اورد ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺷﮑﺴﺘﻪ اش رو از ﺗﻮش ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ! ﮐﯿﻒ رو ﭘﺮت ﮐﺮد زﻣﯿﻦ و ﮐﺎﻏﺬاش ازش ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺖ! ﻟﭗ ﺗﺎپ رو اروم ﮐﻮﺑﯿﺪ رو ﺳﯿﻨﻪ رﺿﺎ و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎﺧﻮداﮔﺎه رﺿﺎ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد خرید فیلترشکن بدون افت سرعت ﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﻪ رﺿﺎ اﯾﺴﺘﺎد دﺳﺖ ﮐﻮﺑﯿﺪ رو ﺷﻮﻧﻪ اش. ﮐﻤﯿﻞ_ دﻣﺖ ﮔﺮم رﻓﯿﻖ و رﻓﺖ.ﺧﻢ ﺷﺪم و ﺟﺰوه ﻫﺎش رو ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم. ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﺴﺖ زﺣﻤﺘﺎش ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻫﺪر ﺑﺮه. ﻟﭗ ﺗﺎپ رو اﻧﺪاﺧﺖ رو ﮐﯿﻒ و ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪ داﺷﺖ ﻣﯽ رﻓﺖ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮري داﺷﺖ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و ﺟﺰوه ﻫﺎرو ﺗﻮ دﺳﺘﻢ ﻓﺸﺎر دادم ﻫﯽ اﻗﺎ! اﯾﻦ ﺑﻮد ﺟﺒﺮاﻧﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻃﺮﻓﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﺎزم ﺷﺮﻣﻨﺪﺗﻢ دﺳﺘﺸﻮ ﺑﺎﻟﺎ اورد ﮐﻠﺎﻓﻪ ﺑﻮد و ﭼﻬﺮه اش ﮔﺮ و ﺧﻨﺪه ﺗﻠﺦ ﻫﻤﯿﻦ اﻟﺎن زﻧﺪﮔﯿﺶ و ﻋﺸﻘﺶ ازش ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺣﺎﻟﺎ ﺧﻮدم دﺳﺘﺸﻮ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎش ﮐﻦ ﺧﺪاﻓﻆ رﻓﺖ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﭘﺮ از ﻧﻔﺮت ﻫﻤﺮاﻫﯿﺶ ﮐﺮد ﻧﻪ ﺑﺮاي رﻓﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﻣﺮدﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺴﺘﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺴﺘﯿﻢ رو ﺑﺮداﺷﺘﻢ ازش ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﯾﺎدم ﺑﺮﮔﻪ اﻓﺘﺎد ﮔﻮﺷﯿﺶ ﺳﺎده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﺪاره ﭼﺸﻤﻢ رو اﺳﻢ رﺿﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ اﻣﺮوز ﯾﺎدم اوﻣﺪ و ﻋﮑﺲ رو ﺑﺮاش ﻓﺮﺳﺘﺎدم اﯾﻨﺎرو ﺑﺨﻮن رﻓﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺗﻢ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮدي و ﻏﺮق ﺷﺪم. ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻠﺎق ﻋﺬاب وﺟﺪاﻧﯽ ﮔﻨﺪي ﮐﻪ زدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ و ﺗﻮ ﻓﻘﻂ رﻓﺘﯽ ﺣﺎﻟﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ازم ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاي ﻣﯽ دو ﻧﯽ ﻣﻦ ازت ﭼﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ.

 

خرید کریو vpn برای ویندوز
خرید کریو vpn برای ویندوز

ﯾﻪ ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ و ﻫﻤﻪ ﺑﺪﯾﺎﯾﯽ اکانت کریو ﺷﺎﯾﺪم ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﺮدﯾﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻧﯿﺎرم ﺑﻬﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻮ ﺗﻮ ﻓﮑﺮم زﻧﺪه ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪي ﻣﻦ ﻓﻘﻂ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﻮﻧﻪ ام ﺗﺎ ﺑﺒﺨﺸﻢ ﺑﻬﻮﻧﻪ ام رو ﺑﺪه دﺳﺘﻢ. ﻗﻔﻠﺶ ﮐﺮدم کریو پرسرعت ﺣﺎﻟﺎ وﻗﺖ اون دوش ﺑﻮد. ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﺣﺲ ﺳﺒﮑﯽ دوﺷﻢ رو ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺣﺮﻓﺶ اﺟﺮا ﮐﻨﻢ، ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻨﺪﯾﺪم و اﻧﻘﺪر ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻪ ﻫﻤﻪﺷﺎن زدن زﯾﺮ ﺧﻨﺪه و ﻧﻤﯿﺸﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻟﺒﺨﻨﺪﺷﻢ ﯾﺦ زده ﯾﻪ ﺧﻮرده ﻗﺪش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮره ﺑﺬار ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺟﻮاب ﺑﺪم اﮔﻪ آره ﯾﻪ دوﻧﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﮐﻦ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و اون ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم رو ﺗﻤﺎم داﺷﺖ ﺗﮏ ﺳﺮﻓﻪ اي ﮐﺮدم ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻏﺰﻟﯽ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻦ؟ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺟﻮاب ﺑﺪم و ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪ داﺷﺖ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم از ﺣﺪﻗﻪ سیسکو پرسرعت ﺑﯿﺮوﻧﻮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻢ دوﺳﺖ ﻫﻢ اﺗﺎﻗﯽ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻪ ﺳﻬﻨﺪم ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﮐﻤﮑﺖ ﮐﻨﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ آب ﺳﺮم اﻧﮕﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺲ ﺻﺪاش ﮐﺮدم ﺑﯿﺮون ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎم ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯿﮑﺮدم ﺗﺎ ﺻﺪاي دﺧﺘﺮوﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺧﻨﺪه ﻣﺤﻮ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻫﺎم ﺑﯿﺮون اوﻣﺪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ در ﺣﺪ ﺳﺮ ﺗﮑﻮن دادن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدم در رو ﻗﻔﻞ ﻧﮑﺮد و ﻣﻦ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻔﺶ ﺑﭙﻮﺷﻢ وﺳﻂ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺎﻫﺎﺷﻮ ﮔﺬاﺷﺖ رو دﻣﭙﺎﯾﯽ اﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎدم ﺷﺪه ﭼﻮن ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻢ وﻟﯽ ﺧﻮب دﯾﮕﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﮕﻢ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮدم. ﭼﺎره دﯾﮕﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻣﻦ ﻏﺰﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺮ ﺳﻬﻨﺪم ﭼﺸﻤﺎش ﮔﺮد ﺷﺪ.

کریو برای ویندوز

اﻃﺮاﻓﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و واﺿﺢ ﻫﻮل ﮐﺮد در و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺖ و ﯾﻪ ﻗﺪم ﺟﻠﻮﺗﺮ اوﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺳﻬﻨﺪم ﺑﺮاي کانکشن مک اوﻣﺪي اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﭼﻪ ﺳﺮ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯽﮔﻨﺪي زدم ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻌﺶ ﮐﻨﻢ ﻣﻦ ﺧﺮاﺑﮑﺎري ﮐﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮم ﺗﻮ اﺗﺎق آﻗﺎي ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻫﺮ ﺟﻮر ﮐﻪ ﺷﺪي زود ﺑﺎش ﺑﺮو ﺗﺎ ﮔﯿﺮ ﻧﯿﻔﺘﺎدي ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺸﺪﻣﻮ ﺧﻮدم اداﻣﻪ دادم. ﭘﺎي آﺑﺮوم در ﻣﯿﻮﻧﻪ ﯾﻪ ﭘﯿﺎم اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ دادم و ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻦ اﮔﻪ اﯾﻨﻘﺪر ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﺮام، ﺑﺎ اﯾﻦ رﯾﺨﺖ اﯾﻨﺠﺎ !ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﻔﻬﻤﻪ وﺳﻂ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﭘﺴﺮاﻧﻪ خرید kerio برای ویندوز اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم اﯾﻨﻬﻤﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﯿﮑﺮدم دﺳﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎش ﮐﺸﯿﺪ و ﮐﻠﺎﻓﻪ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺸﯿﺪ ﺟﻤﻠﻪ ام رو ﺗﮑﺮار ﮐﺮدم ﺧﯿﺎي ﺧﻮب وﻟﯽ ﻫﻢ اﺗﺎﻗﯿﺶ ﺗﻮ اﺗﺎﻗﻪ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ واﺳﺎ اﻃﺮاﻓﺶ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﮐﻠﺎﻓﻪ ﺷﺪه فیلترشکن اندروید ﻃﺮف آﺧﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺧﺪاﯾﺎ ﺷﮑﺮت در اﺗﺎق رو زد و عدل زد ﻣﻬﯿﺎر در اﺗﺎق ﺑﺎز ﺷﺪ و ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺟﻮاﻧﯽ ﺳﺮﺷﻮ ﺑﯿﺮون آورد ﺑﯿﺎ ﻣﻬﻤﻮن ﻣﺎ ﺷﻮ ﺗﺎزه دﻣﻪ دﺳﺘﺖ درد ﻧﮑﻨﻪ دﺳﺖ دﻣﭙﺎﯾﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ. و در اﺗﺎﻗﻮ ﺑﺴﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺮون اوﻣﺪ از در اﻧﺪاﺧﺖ بعید ﮔﺮدﻧﺶ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ اوﻣﺪن اﯾﺸﻮﻧﻢ آﻗﺎ ﻣﻬﯿﺎر آﻗﺎ ﺳﻬﻨﺪ دوﺳﺘﻢ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ، ﭘﺴﺮ ﺳﺮ ﺗﮑﻮن داد و دﺳﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ طویل ﮐﺮد ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻢ. دﺳﺘﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﻢ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻣﻦ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردم! و ﭼﻘﺪر ﺧﻮب ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم.

فیلترشکن کریو

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﺎﯾﺪم دﯾﮕﻪ ﭼﺎره ﻣﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺎ اﯾﻦ وﺳﻂ ﺑﻮدم ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ کانکشن ویندوز ﻃﻮر ﺷﺪه ﺧﻮدﻣﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﻌﺪ خرید فیلترشکن پرسرعت کریو اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرم را اﻧﺠﺎم دادم از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ﺧﻮدش ﻫﻢ داﺧﻞ ﻣﻬﯿﺎر را ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺎق راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻋﻠﯽ در رو ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻬﻢ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮم ازش رﻓﺖ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﻢ ﮐﺮدم .ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در رو ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺖ ﭘﺲ دوﯾﺪم و وارد اﺗﺎﻗﯽ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎي ﺑﻮد ﻣﻬﯿﺎر ازش ﺑﯿﺮون اوﻣﺪه ﺑﻮد ساکس تلگرام ﺗﻮ در اﺗﺎق را ﺑﺴﺘﻤﻮ ﻗﻔﻞ دﯾﮕﻪ ﭼﺎره اي ﻏﺰل ﻣﻦ ﺗﻮ اﺗﺎﻗﻢ ﺑﮕﻮ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﻢ ﺑﺒﯿﻦ ﭘﯿﺪاش ﻣﯽ ﮐﻨﯽ.

خرید کریو vpn برای ویندوز
خرید کریو vpn برای ویندوز

خرید کریو vpn پرسرعت

خرید کریو vpn پرسرعت

برای خرید کریو vpn پرسرعت از سایت ما خرید کنید برای اینکه این سایت از قدریمیترین سایت ها و فروشگاه فیلترشکن است برای خرید کریو سایت را باز کنید و از پشتیبانی هم میتوانید کمک بگیرید.

 

خرید کریو vpn پرسرعت
خرید کریو vpn پرسرعت

فیلترشکن کامپیوتر

ﯾﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺎﺷﻢ وﻗﺖ داري و ﺣﺎﻟﺎم ﻋﻮض دانلود کریو ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻒ ﮐﻨﯽ راه ﺑﯿﺎﻓﺖ خرید فیلتر شکن کریو برای کامپیوتر ﻟﺒﺨﻨﺪم آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ دوﻧﻢ ﺷﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ﮔﻮﺷﯽ رو ﻗﻄﻊ ﮐﺮدم ﮐﻤﺪم رو ﺑﺎز ﮐﺮدم و ﺑﻪ اﻧﺒﻮه ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ﺧﯿﺮه ﺷﺪم. واﻗﻌﺎً وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮام ﯾﻪ ﻟﺒﺎس اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ ﻣﮕﻪ ﭼﻘﺪر از اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ رو ﻣﯽ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﺶ ﺑﺎﺷﻢ؟ ﺑﯿﺨﯿﺎل ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن و ﺗﯿﭗ زدن ﺷﺪم و ﮐﻤﺪ رو ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻢ دوﯾﺪم ﺑﯿﺮون ﻣﺎﺷﯿﻦ و روﺷﻦ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ کریو ارزان ﭼﯿﺰي ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم و ﻧﻤﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﮕﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد اوﻧﻢ ﻫﻤﻮن ﻓﺮﺷﺘﻪ اي ﮐﻪ ﻗﺮار ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻣﺶ ﻟﺒﺨﻨﺪ زدم و ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﺑﻮد ﺳﺮخ ﺑﺸﻪ از ﺷﺮم و ﺳﺮش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻨﺪازه ﺑﻮدم ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺑﺪش ﻧﻤﯽآﻣﺪ! ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯿﺸﺪم ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒﻢ ﺗﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﺪ و ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﺣﺲ رو دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﺎي ﭘﺎرك ﮔﯿﺮ آوردم و دوﯾﺪم داﺧﻞ فیلترشکن کریو ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﯽ ﻫﺴﺘﻢ، رﻓﺘﻢ ﺑﺎﻟﺎ ﺧﻮدم ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺎري روي ﺗﺨﺖ آروم ﺑﻪ در ﺿﺮﺑﻪ زدم ﺗﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﯿﺪار ﻧﺸﻪ ﺳﺮﺷﻮ آورد ﺑﺎﻟﺎ و ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد.

کریو پرسرعت

ﻋﯿﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﺪ ﻣﺎت ﭼﻬﺮه اش ﺑﻮدم ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﻀﻄﺮﺑﻢ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ زدم کریو پرسرعت داﺧﻞ رﻓﺘﻢ اﻧﮕﺸﺘﺎﻣﻮ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎزي دادم زدم و ﺣﺎﻟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﻫﺮﭼﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮدم آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدم ﭘﺮﯾﺪ و ﺣﺮف زدن از ﯾﺎدم رﻓﺖ ﯾﻪ ﻗﺪم دﯾﮕﻪ ﺟﻠﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺳﺮش اﻧﺪاﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻨﺎرش ﺳﻠﺎم ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮم ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﮕﻢ دوﺑﺎره دﻧﯿﺎ خرید کریو vpn پرسرعت ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﻢ ﺧﻮﺑﻢ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺷﺪي! اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ ﺟﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮد ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد دﯾﺪم رد کردن فیلتر ﺳﺮم اﻧﺪاﺧﺘﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪزد دﻧﺪون ﻧﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﺒﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺒﻮد ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰي ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﺑﺎز ﻫﻢ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم.

ﻫﻤﺶ در ﺗﺐ و ﺗﺎب ﺑﻮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻮر ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﻪ اﯾﻦ فیلتر شکن ﺑﺸﮑﻨﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮدن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﭼﯿﮑﺎرا ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻨﺎرش ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻗﺮار ﻟﭗ ﺗﺎﺑﻤﻮ ﺑﺎز ﮐﺮدم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻢ اﺻﻠﺎ رﺿﺎ ﭼﯿﺰي ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻪ ﭘﺮوژه ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎز ﺻﻨﺪﻟﯿﻮ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﻢ ﮐﺮدم. ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﻟﺎ ﭘﺎﯾﯿﻨﺶ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺧﯿﺎل ﮐﻨﻪ دارم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﺮدم اي ﮔﺬﺷﺖ فیلترشکن پرسرعت ﻣﻦ ﻧﮕﺮان ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﺗﻤﻮم ﺷﺪن سایفون ﭼﻘﺪر ﮐﻢ وﻗﺖ داﺷﺘﻢ ﻓﻘﻂ دﺳﺘﻤﻮ ﺑﺎﻟﺎ آوردم و ﺳﺎﻋﺘﻢ رو ﺧﻮﻧﺪم ﺻﻨﺪﻟﯽ رد کردن فیلتر ﭼﺮﺧﻮﻧﺪم ﻃﺮﻓﺶ اﻣﺮوز ﭼﻘﺪر ﺳﺎﮐﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻟﺤﻨﺶ ﺗﻨﺪ ﺑﻮد.

خرید کریو ارزان برای مک

خرید کریو ارزان برای مک

پرسرعترین کریو برای مکینتاش که با ۱۰۰ سرور برای متصل شدن موجود است همه در کانکشن مخصوص مک است هم اکنون میتوانید خرید کریو ارزان برای مک را از سایت خریداری کنید یا برای تست اکانت به پشتیبانی پیام دهید.

 

ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯿﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﻧﺎﺷﮑﺮي ﻧﺒﻮدم در ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺪا رو ﺷﮑﺮ ﮐﺮدم فیلتر شکن اﻣﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ روزﻫﺎي ﺷﻮم و ﺗﻠﺦ رو ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ و ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ درك ادم ﺧﻨﺪون ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ رو ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮم و ﺑﻪ وﻗﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻨﺪه ﺳﻌﯿﺪ رو ﻧﺪﯾﺪم ﭼﻨﺪ وﻗﺘﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ﺧﺎﻧﻤﻢ ﺻﺪام ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ،اخ..اخ از ﻗﻠﺐ دردم،ﺑﺎ دﯾﺪن ﺧﻨﺪه رو ﻟﺒﻬﺎي زﯾﺒﺎي دﺧﺘﺮك ﻗﻠﺒﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﯿﮑﺸﻪ و ﻋﮑﺲ از دﺳﺘﻢ ﻣﯽ اﻓﺘﻪ و ﺷﯿﺸﻪ اش ﻣﯿﺸﮑﻨﻪ کریو برای مک ﻣﻦ زاﻧﻮﻫﺎم از ﺷﺪت درد ﺧﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﺻﺪاي ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻠﯿﺪ و ﺑﺎز ﺷﺪن در ﯾﻌﻨﯽ اوﻣﺪ اوﻣﺪ ﺗﺎ رﺧﺖ داﻣﺎدﯾﺶ رو ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﻪ ،ﻗﺎﻣﺖ رﺷﯿﺪ و ﻣﺮدوﻧﺶ ﻣﯿﻮن در اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻪ،آه ﻣﯿﮑﺸﻢ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدش رﺳﯿﺪه و ﺑﻮي ﻋﻄﺮش از اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﻢ ﻣﯿﺮﺳﻪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮام اﺷﮓ از ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﻣﯿﭽﮑﻪ روي ﮔﻮﻧﻢ و ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن فیلترشکن مک ﺷﺪه ﺧﯿﺮم ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮم درد ﻗﻠﺒﻢ ﺷﺪت.

 

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎ ﺷﺪي ﻣﺮد ﻣﻦ ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﻣﺸﮕﯽ داﻣﺎدي دﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮاد ﺑﺮم کریو پرسرعت ﺑﻪ آﻏﻮﺷﺶ ﺑﮑﺸﻢ درد ﻗﻠﺒﻢ ﻧﻔﺴﻢ رو ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎره و ﻣﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﻢ ﺳﯿﻨﻢ رو ﻓﺸﺎر ﻣﯿﺪم، اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﯿﺨﻮاد ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻢ ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺰه،ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻧﮕﺮاﻧﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﻢ،ﻟﺒﻬﺎش ﺗﮑﻮن ﻣﯿﺨﻮره و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺸﻨﻮم اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺷﺪم ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ ﻣﯿﺎد و ﻣﻦ ﺗﺎزه دﺳﺘﻪ ﮔﻞ رو ﺗﻮ دﺳﺘﻬﺎش ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ.

فیلترشکن پرسرعت

ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮه ﻋﺮوﺳﺶ ﻣﻨﺘﻈﺮﺷﻪ ﻫﻮا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ اﮐﺴﯿﮋﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاره کریو ارزان ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﺪي ﻣﯿﺰﻧﻪ،ﭼﺸﻤﻬﺎم ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻣﯿﺮه و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺮ روي زﻣﯿﻦ ﻓﺮود ﻣﯿﺎم خرید vpn پرسرعت برای مک ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﻞ رو ﭘﺮت ﻣﯿﮑﻨﻪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ ﻣﯿﺎد،ﺳﺮم ﺟﺎي ﮔﺮﻣﯽ ﻓﺮو ﻣﯿﺮﻫﺴﺮم رو ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺪه و ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎم ﺧﯿﺮه ﻣﯿﺸﻪ و ﻣﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ اﺷﮕﻬﺎي ﮐﻪ از ﭼﺸﻤﻬﺎش ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎرﯾﺪن ﮐﺮده اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺎري ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺻﺪاش رو ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﺸﻨﻮم ﺳﺮم روي دﺳﺘﻬﺎش ﺑﯽ ﺟﻮن ﻣﯽ اﻓﺘﻪ و ﻣﻦ ﭼﺸﻤﻢ ﺧﯿﺮه ﻣﯿﺸﻪ دانلود کریو در اﺗﺎق ﮐﻪ ﻧﻮري اﺣﺎﻃﺶ ﮐﺮده،از ﻧﻮر ﻗﺎﻣﺖ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻪ و ﻣﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﻣﯿﺮودﺑﺎ ﺧﻨﺪه اﯾﺴﺘﺎده و دﺳﺘﺶ رو ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ طویل ﮐﺮده و ﻣﻦ ﺳﺎل دوﺑﺎره ﺣﺴﯿﻨﻢ رو ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﯿﺨﻮاد ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺸﻢ و ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ ﭘﺮواز ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺷﮕﻢ رﯾﺨﺘﺨﻨﺪه اش ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ شد از ﭘﺸﺘﺶ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺮون اوﻣﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻗﺎﻣﺖ ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﻠﺎ ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﺮاي ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﮐﻪ ﭼﻘﺪر دﻟﻢ ﺑﺮاش ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﺮدن اﺳﻤﻢ ﻧﻔﺴﻢ ﺑﻨﺪ اوﻣﺪ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎﻣﺎن ﭼﺸﻤﻬﺎم رو ﻫﻢ اﻓﺘﺎد و ﻓﻘﻂ ﺻﺪاي ﻓﺮﯾﺎد ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮد و اﺻﻠﺎ ﺑﺎورم ﻧﻤﯿﺸﺪ رد کردن فیلتر ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ اﯾﻨﻄﻮر رو از ﺧﻮﻧﻪ ﮐﻨﻪ،ﺳﺮم رو ﺗﮑﻮن ﻣﯿﺪم ﺗﺎ دﯾﮕﻪ ﺑﻪ دو روز ﭘﯿﺶ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻮر ﻣﯿﺰد از ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎم ﻧﯿﻮﻣﺪ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد دﻟﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﮔﺮﯾﻪ داﺷﺖ ﺣﺴﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ.

خرید کریو ارزان برای مک
خرید کریو ارزان برای مک

کریو vpn ارزان

روز ﺟﻤﻌﻪ اي ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ،ﺑﺎ ﺻﺪاي زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺗﭙﺶ اﻓﺘﺎد رو ﮔﺰﯾﺪم واﻗﻌﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺮس رو ﻧﻤﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ،ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎي ﻟﺮزون ﺗﻠﻔﻦ رو ﺑﺮداﺷﺘﻢ ﺻﺪاي ﻫﻖ ﻫﻖ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ اوﻣﺪ،ﭘﺎﻫﺎم ﺳﺴﺖ ﺷﺪ و رو ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ اﻓﺘﺎدم ﺻﺪاي اﻗﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﺴﻢ رو ﺑﺮد ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻤﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ ﭼﯽ ﺷﺪه روون ﭼﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺻﺪاي ﮔﺮﯾﺶ اوج ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮ ﻫﻤﻮن ﺣﯿﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪم ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪم آموزش متصل شدن به فیلترشکن ﭼﺸﻤﻬﺎم ﮔﺮد ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ وﺳﻂ ﮔﺮﯾﺶ ﮐﺠﺎ ﺑﯿﺎم ﺑﺪون ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮔﻮﺷﯽ رو ﻗﻄﻊ ﮐﺮدم و ﺳﺮﯾﻊ اﻣﺎده ﻧﻤﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ ﮐﯽ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﻣﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ دﻟﻢ اﻟﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺑﺸﻪ ﭼﺎدر رو ﺳﺮ ﮐﺮدم و ﺑﺎ درﺑﺴﺖ رﻓﺘﻢ..ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺣﺴﻦ زﻧﮓ زدم در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد.

خرید کریو kerio

خرید کریو kerio

کریو چیست؟ در واقع کریو یک سرویس پرسرعت و هوشمند است که فیلتر کردن این فیلترشکن تقریبا کار غیر ممکن است و تمام عزیزان میتوانید برای سیستم های ویندوز و مک از این خرید کریو kerio استفاده کنید.

 

خرید فیلتر شکن

ﺑﺮو ﮔﻤﺸﻮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺴﺖ ﺑﺮس ﺑﻌﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻓﺘﻢ رو دادم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﻬﺎم ﺳﯿﺎه ﺷﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ فیلترشکن کریو ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮده و ﺗﻮ ﮐﻤﺎس ﺧﺪاﯾﺎ ﺣﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺮم ﻧﺒﻮد!ﺧﻮدم رو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﺸﯿﺪم ﺑﯿﭽﺎره ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻈﻠﻮﻣﻢ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ رو روﺷﻦ ﮐﺮدم و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﺴﻦ زﻧﮓ زدم ﮐﻪ ﺧﺪا رو ﺷﮑﺮ اﻧﺪﻓﻌﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺻﺪاي ﺑﻤﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻠﻪ ﺻﺪاش ﻧﮕﺮان ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻤﻢ ﭼﯽ ﺷﺪه ﮔﻠﻢ اروم ﺑﺎش ﮐﺠﺎي ﻋﺰﯾﺰ ﺷﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﭼﯽ ﺷﺪه ﺑﯿﺎ ﺑﺪون ﺣﺮﻓﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي وﯾﮋه ﻧﺰاﺷﺘﻦ ﺧﻮﻫﺮﮐﻢ رو ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻓﻘﻂ ﺻﻠﻮات ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎدم و دﻋﺎ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺻﺪاي دوﯾﺪن اوﻣﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﺣﺎج ﺑﺎﺑﺎ و ﻣﺎﻣﺎن زﻫﺮا و ﺣﺴﻦ ﺑﻮدن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ ﻣﯽ اوﻣﺪن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم Kharide filtershekan ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎي ﮔﺮﯾﻮن ﻧﮕﺎﻫﺸﻮن ﮐﺮدم ﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ اوﻣﺪ و ﺑﺎ اﻟﺘﻤﺎس ﮔﻔﺖ ﺷﺪه زﯾﻨﺒﻢ رو ﮔﺰﯾﺪم ﭼﯽ ﺗﻮ کریو ارزان اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و اون دﻧﯿﺎﺳﺖ،ﺻﺪاي عدل ﻧﻈﺮﻣﻮن رو ﺟﻠﺐ ﮐﺮد رو ﺑﻪ دﯾﻮار ﮐﻮﺑﻮﻧﺪه ﺑﻮد و عدل ﻣﯿﺰد ﮐﺮدي ﻧﺎﻣﺮد ﺷﺪه ﺣﺮف ﺑﺰن رو ﺑﺪون ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺘﺮ ﭼﯽ ﭼﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮاي ﺑﮑﻨﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزﯾﻬﺎت رو ﺑﺒﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪم ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد اﺳﺖ ﻣﻦ ﯾﺎ ﺗﻮ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺑﺎور ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮد و از ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺪا ﺷﺪ و اروم ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﺧﻮردي ﺑﻌﺪ عدل ﺳﻌﯿﺪم ﮐﻢ ﻧﯿﻮورد و داد دﻫﻨﻢ و ﺑﺎز ﻧﮑﻦ ﺑﺎز ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮاي ﺑﮕﯽ ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﯿﻢ زﻧﻢ از ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻌﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ.

 

خرید کریو kerio
خرید کریو kerio

 

 

فیلتر شکن کامپیوتر

ﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮام ﺑﺪوﻧﻢ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮاي ﺑﻠﻐﻮر ﮐﻨﯽ ﺳﺮي ﺗﮑﻮن دادو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽ اوﻣﺪ اﻣﺎ ﺣﺴﻦ ﺟﻠﻮش ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻨﺎل ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺳﻌﯿﺪم ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ خرید فیلتر شکن کریو برای کامپیوتر ﺑﺎ ﺣﺮص ﮔﻔﺖ ﺑﺮو ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮش ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ول ﮐﻦ ﻧﺒﻮد ،ﯾﮑﺪوﻧﻪ ﮐﻮﺑﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﻪ ﺳﻌﯿﺪ فیلتر شکن تلگرام ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ دوﺑﺎره ﺷﺪ ﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺮﻣﻠﺎ ﺑﺸﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ رو ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮش ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻔﻬﻢ کریو مک ﺗﻮ ﮐﺮدي ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ روز اﻧﺪاﺧﺘﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﺴﻦ ﯾﻮرش ﺑﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺸﻮن اوﻣﺪن ﻧﮕﻬﺒﺎن-ﺑﺴﻪ اﻗﺎ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﮐﻨﯿ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺸﻮن ﮐﻨﻦ ﻫﺮ ﮐﺪوم در ﭘﯽ رﻫﺎي و ﻫﺠﻮم ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﻮد ﻣﻦ ﻫﺮزم ﻣﻦ ﻫﺮزم ﯾﺎ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﺮ روز داري ﺑﻪ زﻧﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﯿﻢ زﻧﻢ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﻣﯿﺎد رو ﻟﺒﻬﺎم،ﭼﺮا ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﺮدم ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺎره دوﺑﺎره ﺻﺪاش رو اﻧﺪاﺧﺖ ﺳﺮش ﺧﻮدت رو ﭘﺎي دﯾﮕﺮون ﻧﻨﺪاز ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﺳﻌﯿﺪم ﭼﻘﺪر ﺣﺲ و ﺣﺎل ﭘﻮزﺧﻨﺪ رو ﻟﺒﻬﺎي ﻣﻦ رو داﺷﺖ ﺑﮕﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﭽﻪ ات ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺪاي ﻫﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎﻣﺎن اوﻣﺪ و ﺑﻌﺪ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺎج ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﮕﯽ ﭘﺴﺮ! اروﻣﺘﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﻬﻤﻮﻧﺪ ﮐﺎري ﻧﺪاره ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﯾﺪ ﺑﯿﺮون دﻋﻮا ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ و ﺣﺎج ﺑﺎﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دادن.

فیلترشکن نامحدود

ﮐﻪ دﯾﮕﻪ درﮔﯿﺮي ﻧﻤﯿﺸﻪ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎ ﻫﻢ رﻓﺘﻦ ﭼﯽ ﺑﻮد ﺳﻌﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه زﯾﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻬﻢ اﻧﺪاﺧﺖ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﺟﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺪاري،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮاي ﺑﮕﯽ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﺎ دﯾﺪن ﻧﮕﺎه ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﻢ ﭼﺸﻤﺶ رو ﺑﺴﺖ و روي ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺎﻣﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاره ﻧﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ اﻣﺎ ﻧﻐﻤﻪ دوﺳﺖ ﻫﻤﻮن دﺧﺘﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ کانکشن ویندوز دﯾﮕﻪ ﺣﺮﻓﺶ رو اداﻣﻪ ﻧﺪاد خرید vpn بدون محدودیت ﺣﺪس اداﻣﻪ ﺣﺮﻓﺸﻢ ﻣﺸﮕﻞ ﻧﺒﻮد ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺎﻫﻬﺎ ﭼﺮﺧﯿﺪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ،ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻦ اﻟﺎن ﺑﭙﺮم ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و عدل و ﺑﯿﺪاد ﮐﻨﻢ،اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪوم ﻧﻤﯿﺪوﻧﻦ !ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺘﻪ !ﺧﺪاﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮم ﭼﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﮐﻪ اﻟﺎن اﯾﻨﻄﻮر ﺑﯽ ﺟﻮن روي ﺗﺨﺖ اﻓﺘﺎده!ﺧﺪاﯾﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﺮاي ﯾﮏ زن ﺳﺨﺘﻪ ﺑﻐﺾ ﺑﺪي مسیر ﻧﻔﺴﻢ رو ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد!ﺑﺎورم ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روي ﺗﺨﺖ ، اﯾﻨﺠﻮر ﺑﯽ ﺟﻮن اﻓﺘﺎده زﯾﻨﺒﻪ اﻣﺮوز ﭼﻪ روزي ﺷﺪ!دﺳﺘﻢ رو ،روي !ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﺰارم فیلترشکن مک اﻟﺎن ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه اي داره ﻣﯿﮕﻔﺖ اﻟﺎن ﮐﻪ رو ﺗﺨﺘﻪ ﻓﺎﯾﺪش ﭼﯿﻪ دوﺳﺘﻢ.

 

!ﺑﺎ اون ﻫﻤﻪ ﺑﻠﺎ ﻫﻨﻮز دوﺳﺘﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﯽ وﺟﺪان ﺑﻮدن ﻣﻦ روز ﮐﻪ ﺑﻬﺶ زﻧﮓ ﻣﯿﺰدم ﻓﻘﻂ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮد ﺧﯿﻠﯽ رﻧﺠﯿﺪه !ﺑﻮد!ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﮐﺮدﯾﻦ در ﺣﻘﺶ ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﺷﺪه ﺑﻮدم ﺻﺪاي ﮔﺮﯾﻪ ﺳﻤﯿﻪ ﺑﻐﺾ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﻮ ﮔﻠﻮم رو ﻗﻠﻘﻠﮏ ﻣﯿﺪاد ﺑﺮاي ﺷﮑﺴﺘﻦ!ﻋﻘﺐ ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻢ!ﻣﻦ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﺮدم ﺑﺎ زﻧﻢ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮون اوﻣﺪم و ﺗﺎﮐﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ!ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم فیلترشکن kerioدر ﺧﻮﻧﻪ رو ﮐﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدم ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻃﺮات اﯾﻦ ﻣﺪت ﺟﻠﻮي ﭼﺸﻤﻬﺎم ﺟﻮن ﮔﺮﻓﺘﻦ.

خرید kerio برای ویندوز

خرید kerio برای ویندوز

kerio مخصوص برای ویندوز بدون افت سرعت و دانلود های نامحدود توسط این فیلترشکن کریو با آپدیت های هفتگی برای هرچه بیشتر شدن سرعت تلاش میکنیم و میتوانید خرید kerio برای ویندوز را از سایت دریافت کنید.

 

خرید kerio برای ویندوز
خرید kerio برای ویندوز

فیلترشکن ویندوز

و اروم زﻣﺰﻣﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻦ فیلترشکن ویندوز ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮﮔﺮدوﻧﻨﺪ خرید فیلترشکن پرسرعت برای کامپیوتر اﻣﺎ ﺗﻮ ﺣﺎﻣﻠﻪ اي ﭘﻮزﺧﻨﺪي ﻣﯿﺰن اره ﺣﺎﻣﻠﻪ ام اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﭽﻪ ام از ﮔﻨﺎﻫﺖ ﺑﮕﺰرم ﺗﻮ در ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺑﺪ ﮐﺮدي!اﮔﻪ اﻗﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺼﺪ ازدواج داﺷﺖ ! ﺑﺎ دﯾﺪﻧﺶ ﻗﻠﺒﻢ ﻓﺸﺮده ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮐﻨﺎرم اوﻣﺪ و ﺻﻮرﺗﻢ رو ﺑﻮﺳﯿﺪ زﯾﻨﺐ ﺟﻮﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدش ﺷﺎد ﺑﺎﺷﻢ اﻣﺎ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ و ﻗﻄﺮه اﺷﮕﯽ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﭼﮑﯿﺪ رﺳﻮام ﮐﺮد ﭼﯽ ﺷﺪه زﯾﻨﺐ ﮐﻨﺎرم رو ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و دﺳﺘﻢ رو ﺗﻮ دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺖ کریو وی پی ان ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﻢ!ﺣﺴﻦ ﭼﻄﻮر دﻟﺶ اوﻣﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ رو رﻫﺎ ﮐﻨﻪ!ﭼﻄﻮر دﻟﺶ اوﻣﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻪ!ﺻﻮرت ﺗﭙﻠﺶ ﻟﺎﻏﺮ ﺷﺪه ﺑﻮداﻣﺎ ﺳﻔﯿﺪي ﺻﻮرﺗﺶ ﭼﻬﺮه اش رو ﻧﻮراﻧﯽ ﻧﺸﻮن ﻣﯿﺪاد از دﺳﺖ دادم و ﺑﻪ آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪﻣﺶ و ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدم ﮐﺎﻣﻠﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪه ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺻﺪاي در اوﻣﺪ ﺳﺮم رو ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم ﻋﺒﺎس رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ و ﺳﻤﯿﻪ رو ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد!ازش ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ فیلترشکن کریو ﭼﻬﺮه ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﺶ رو ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎم ﻗﺎب ﮔﺮﻓﺘﻢ!ﭼﺸﻤﻬﺎش ﭘﺮ اﺷﮓ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎز ﻟﺒﺨﻨﺪش رو ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﻣﻦ ﺳﻤﯿﻪ ﮔﻨﮓ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺮدﯾﻪ ﺑﺮادرم ﺑﺒﺨﺶ ﺳﺮش رو ﺗﮑﻮن داد و ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﺸﺮو ﭘﺎك ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻠﺨﯽ ﮔﻔﺖ دﯾﻮوﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﭼﯽ ﺷﺪه ﻣﺮا آزاد ﮐﻦ ﻧﺰاﺷﺘﻢ اداﻣﻪ ﺑﺪه دﺳﺘﻬﺎش رو ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺮي ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﺳﺨﺘﻪ ﺧﻮب ﻣﯿﺪوﻧﯽ کریو ارزان ﻣﻦ درﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻃﻌﻢ زﻫﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ رو ﭼﺸﯿﺪم ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﺒﺨﺸﯿﺶ ﺑﺴﻪ دﯾﻮوﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﭼﻄﻮر ﺣﻠﺶ ﮐﻨﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮه اروم ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻮن اﻣﺮوز ﻣﺮﺧﺺ ﻣﯿﺸﯽ زﯾﻨﺐ ﮔﻠﯽ اﻋﺪاﻣﯽ ﻟﺤﻈﻪ اي ﻣﮑﺚ ﮐﺮد ﺑﺮ ﻃﻨﺎب دار زد ؛دادﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﮔﻔﺖ ﻃﻨﺎب ﻧﻤﯿﺰاره زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻔﺘﻢ ؛اﻣﺎ آدم ﻫﺎ ﺑﺪﺟﻮر زﻣﯿﻨﻢ زدن اکانت کریو ﮐﻤﮏ ﺳﻤﯿﻪ ﻟﺒﺎﺳﻢ رو ﭘﻮﺷﯿﺪم ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﺒﺎس ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺎد آتی پیک ﺑﺮﯾﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دردش ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯿﺶ رو ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎم ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در اﺗﺎق ﺑﺎز ﺷﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﺎزه وارد ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﺳﻌﯿﺪ روﺑﻪ رو ﺷﺪم و ﻟﺒﺨﻨﺪ رو ﺻﻮرﺗﻢ ﻣﺎﺳﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﮏ و ﻣﺠﻠﺴﯽ اوﻣﺪه اوﻣﺪ ﮐﻤﯽ ﻟﺎﻏﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮد! ﻫﻤﻮﻧﻄﻮر ﺑﻬﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮد ﺗﻮ ﭼﺸﻤﻬﺎش ﻣﺮا آزاد ﮐﻦ دﻟﺘﻨﮕﯽ رو ﻣﯿﺸﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﺘﻔﺎوت ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﯿﮑﺮدم ﻗﺪﻣﯽ ﺟﻠﻮ اوﻣﺪ ﺟﻮاﺑﺶ رو داد اﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪﯾﺪم ﺟﻮاب ﮐﺴﯽ رو ﺑﺪم ﮐﻪ ﻋﺸﻖ رو ﺗﻮ وﺟﻮدم ﻗﺮﺑﻮﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.

فیلترشکن پرسرعت

ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻋﺒﺎﺳﺮﻓﺖ و ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ رﻓﺘﻨﺶ ﻧﺸﺪم ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ ﮔﻔﺖ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﺎم ﺧﺎﻧﻤﻢ ﺑﺪون اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﺎﻣﺶ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﯿﮑﺮدم ﺳﺮش رو ﮐﺞ ﮐﺮد ﺳﻌﯿﺪ دﻟﻢ ﺑﺮات ﯾﮏ رﯾﺰه ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﺻﺪاداري ﻣﯿﺰﻧﻢ و اﺑﺮوﻫﺎم رو ﺑﺎﻟﺎ ﻣﯿﺒﺮم ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﭘﺮ ﺗﻤﺴﺨﺮي ﻣﯿﮕﻢ ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﭼﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ دو ﺳﺎل دﻟﺖ ﺑﺮام ﺗﻨﮓ ﺷﺪه کریو برای مک آزاد ﮐﻦ ﭼﺸﻤﻬﺎش خرید vpn پرسرعت برای مک ﺑﺴﺖ و ﻧﻔﺴﯽ ﺗﺎزه ﮐﺮد ﻣﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ داره ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ اروم ﺑﺎﺷﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎش رو ﺑﺎز ﮐﺮد ﺳﻌﯿﺪ زﯾﻨﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم اﻣﺎ اون ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ اﺷﺘﺒﺎﻫﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ دو ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﻨﻪ واﯾﺴﺘﺎدم و ﮐﺎرﻫﺎي زﺷﺘﺖ رو ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدم.

خرید kerio برای ویندوز
خرید kerio برای ویندوز

از ﺗﺨﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اوﻣﺪم و روﺑﻪ روش واﯾﺴﺘﺎدم،ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدم اﯾﻦ ﺑﺪ ﻫﺰار ﺗﯿﮑﻪ ﺷﺪه! ﻋﺎﻣﻠﻪ ﺗﻮ ﺑﻮدي ﭘﺲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﻮدر ﺷﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎور ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم فیلترشکن کامپیوتر ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ دوﺳﺘﻢ داري ﺻﺪاي ﺧﻨﺪه ﻋﺼﺒﯿﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻣﻦ ﺧﻮاب دﯾﺪي ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﺟﺪي ﺷﺪم و ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮا آزاد ﮐﻦ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻋﺸﻖ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻧﻤﻮﻧﺪه اﻗﺎ ﻣﻦ دﯾﮕﻪ اون دﺧﺘﺮ ﺳﺎﮐﺖ و ﺗﻮ ﺳﺮي ﺧﻮر ﻧﯿﺴﺘﻢ اوﻣﺪم از ﮐﻨﺎرش رد ﺑﺸﻢ ﮐﻪ ﻣﭽﻪ دﺳﺘﻢ رو ﮔﺮﻓﺖ !ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺮو اﮔﻪ ﺑﺮي ﻣﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮم ﻣﻦ ﺧﻮب ﺑﻤﯿﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺮام ﻣﻬﻤﻪ دﺳﺘﺶ ﺷﻞ ﺷﺪ و ﻣﻦ دﺳﺘﻢ رو ازاد ﮐﺮدم اوﻣﺪم ﺑﺮم ﺑﯿﺮون ﮐﻪ ﺻﺪاي ﻏﻤﮕﯿﻨﺶ اوﻣﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﯿﺪوﻧﻢ.

خرید فیلترشکن پرسرعت کریو

خرید فیلترشکن پرسرعت کریو

برای متصل شدن هرچه سریع تر به فیلترشکن و رد کردن کلیه فیلترها و برای اتصال به سرورهای ریاد و قدرتمند از کرو پرسرعت استفاده کنید برای خرید فیلترشکن پرسرعت کریو وارد شوید.

 

خرید فیلترشکن پرسرعت کریو
خرید فیلترشکن پرسرعت کریو

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻣﺎن ﺟﻮاب دادم ﻣﻦ ﺳﻠﺎم ﺻﺪاي ﺑﻐﺾ دار ﻣﺎﻣﺎن ،ﺣﺎﻟﻢ رو ﺑﺪﺗﺮ ﻣﺎﻣﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺗﻮ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﺮدي کریو پرسرعت اﺷﮓ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﻢ رو ﻣﯿﮕﯿﺮم ﻣﺎﻣﺎن-واي ﺳﻌﯿﺪ!واي ﭘﺴﺮ کریو پرسرعت ﭼﯿﮑﺎر ﮐﺮدي ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﺮدم ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر از ﭘﺎ در اوﻣﺪه ﺻﺪاي ﮔﺮﯾﻪ ﻣﺎﻣﺎن ،ﺑﻐﺾ ﺗﻮ ﮔﻠﻮم رو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﺎﻣﺎن ﺧﺪا ﻧﻤﯿﺒﺨﺸﺘﺖ ﻋﺬاﺑﺶ دادي!ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ زﻧﺖ رو اذﯾﺖ ﺷﺪي ﺧﺪا و ﺣﮑﻢ دادي ﺻﺪاي ﮔﺮﯾﺶ اوج ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺎﻣﺎن ﺑﺮو ﺑﺮو دﻋﺎ ﮐﻦ دﻋﺎ ﮐﻦ زﯾﻨﺐ ﺑﺮﮔﺮده!واي ﺳﻌﯿﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ اﻧﻘﺪر ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺒﻮد!ﯾﺎدﺗﻪ ﭼﻘﺪر ﮔﻔﺘﻢ ﻧﮑﻦ!ﻧﮑﻦ ﭘﺴﺮ،ﺧﺪا ﻗﻬﺮش ﻣﯿﮕﯿﺮه وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ادم ﻣﻈﻠﻮم و ﺑﯿﮕﻨﺎه رو اذﯾﺖ ﮐﻨﯽ ﺗﻮ ﭼﯿﮑﺎر دﯾﮕﻪ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ و ﻣﻨﻢ زدم زﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ!دﯾﮕﻪ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ اﺑﻬﺖ ﻣﺮدوﻧﻢ رو ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺎﻣﺎن ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻮدم و ﻇﻠﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﻣﺎﻣﺎن ﺑﺮو اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻦ!ﺑﺮو ﻣﺎدرم ﺑﺮو ﺑﺰار ﺧﺪا زﻧﺖ رو ﺑﻬﺖ ﺑﺮﮔﺮدوﻧﻪ.

فیلترشکن کامپیوتر

ﺗﻠﻔﻦ رو ﻗﻄﻊ ﮐﺮدم !ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎك ﺑﺸﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺪام فیلترشکن قوی ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﻧﻪ رﻓﺘﻢ!ﺧﺪا ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺒﻮﻟﻢ ﻣﯿﮑﺮد!ﻣﺎﻣﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻟﺮﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﯿﻨﻪ!ﺧﺪا ﻏﯿﺎث اﻟﻤﺴﺘﻐﯿﺴﯿﻨﻪ!ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻨﻢ ﻣﯿﺮﺳﻪ!از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪم در ﺧﻮﻧﻪ رو ﺑﺎز ﮐﺮدم ﺧﻮﻧﻪ روزه رﻧﮓ ﻏﻢ روش ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻤﻮم ﻣﯿﺮم و ﮐﻪ زﯾﺮ دوش اب ﺑﺎ ﻟﺒﺎس واﯾﻤﯿﺴﺘﻢ اب ﺣﺎﻟﻢ رو ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺗﺎق ﻣﯿﺮم و ﺳﺠﺎده اش رو ﺑﺮﻣﯿﺪارم و ﺑﺎز ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻮي ﻋﻄﺮ ﻣﺤﻤﺪي ﻟﺎي ﺟﺎﻧﻤﺎزش ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺸﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯿﺒﻨﺪم ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮﻧﻢ اﻣﺎ ﺧﺪا از ﻣﻨﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺷﮑﺴﺘﻢ اره ﺷﮑﺴﺘﻢ اوﻧﻢ ﺟﻠﻮي ﻣﻌﺒﻮدم روي ﺟﺎﻧﻤﺎزي زاﻧﻮ زدم خرید فیلتر شکن کریو برای کامپیوتر ﺷﮑﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ روش ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺨﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺻﺪاي ﮔﺮﯾﻪ اش ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺸﺪ ﺳﺠﺪه ﮐﺮدم و زار زدم زدم ﺑﺮاي اﻧﻘﺪر ﺑﺪ ﺷﺪﻧﻢ زدم ﺑﺮاي اﻧﻘﺪر ﭘﺴﺖ ﺷﺪﻧﻢ !ﺳﺮم رو ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم و رو ﺑﻪ ﺧﺪام ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم ﻣﻦ اوﻣﺪم اوﻣﺪم ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺖ ﺑﻨﺪه ﺧﻄﺎﮐﺎرت ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺳﻤﺘﺖ!ﺧﺪاﯾﺎ ازم رو ﺑﺮﻧﮕﺮدون،ﮐﻪ اﮔﻪ ﺑﺮﮔﺮدوﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﻦ زاره!ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺪ ﮐﺮدم در ﺣﻘﻪ ﺑﻨﺪه ات!ﺗﻮي ﺣﮑﻤﺘﺖ ﭼﺮا اوردم ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺪ ﺷﺪم !ﭘﺴﺖ ﺷﺪم کریو قدرتمند اﻣﺎ ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﻢ!ﻣﯿﮕﻦ ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺎدرس ﺳﺎل ﺗﻘﺎص ﮐﺎري رو داد ﮐﻪ ﻧﮑﺮده فیلترشکن کریو ادﻣﻬﺎي ﺧﺪاﯾﺎ زﯾﻨﺒﻢ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻇﻠﻢ ﮐﺮدم!ﺗﻘﺎص ﻧﮕﯿﺮ از ﻣﻦ!ﺧﺪاﯾﺎ ﻫﺮ ﺑﻠﺎي ﺳﺮ ﺧﻮدم !ﻣﯿﺎري ﺑﯿﺎر اﻣﺎ ﺗﻘﺎﺻﺶ رو ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻦ ﻧﮑﻦ دوﺑﺎره ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻢ و از ﺗﻪ دﻟﻢ زار زدم و اﺷﮓ رﯾﺨﺘﻢ اﺷﮓ رﯾﺨﺘﻢ و ﮐﺮدم ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮان ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻮدم از ﻇﻬﺮ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد زﻧﮕﻢ ﻧﺰده ﺑﻮد و ﻋﺒﺎس ﻫﻨﻮز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮ ﺣﯿﺎط ﻣﻮﻧﺪه ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﺗﻮ دﺳﺘﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم از ﻇﻬﺮ ﮐﻠﯽ دﻋﺎ ﺧﻮﻧﺪه ﺑﻮدم!ﺑﯿﭽﺎره ﻣﺎﻣﺎن زﻫﺮا ﮐﻪ ﮐﺎرش ﻓﻘﻂ ﮔﺮﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد!ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ رو ﺑﺴﺘﻢ و ﺗﻮ ﮐﯿﻔﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻢ.

بدون قطعی و پرسرعت

ﮐﻪ ﺻﺪاي اﺷﻔﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر اوﻣﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ رو ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ خرید فیلترشکن بدون قطعی وﯾﮋه ﭘﯿﺞ ﻣﯿﮑﺮد!ﺑﻪ دﮐﺘﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪوﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﮐﻪ دو ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎرم ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻣﯽ اوﻣﺪن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﻬﺎي وﺣﺸﺖ زدم وارد اﺗﺎق ﺷﺪن و ﭘﺮده ﻫﺎ رو ﮐﺸﯿﺪن!ﺗﺮس ﺗﻮ دﻟﻢ ﻧﺸﺴﺖ،اﮔﻪ ﺑﺮاي زﯾﻨﺐ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد!ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎي ﻟﺮزوﻧﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ رو ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺷﻤﺎره ﺣﺴﻦ فیلترشکن ویندوز ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﻮق ﺑﺮداﺷﺖ !ﺣﺴﻦ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻟﺮزوﻧﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ!ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ در ﺑﺴﺘﻪ و ﭘﺮده ﻫﺎي ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺻﺪاي ﻧﮕﺮان ﭼﯽ ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﻧﮕﺎﻫﺸﻮن ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﻔﺘﮕﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯿﮑﺮدن ﻟﺎل ﺷﺪه ﺑﻮدم ﻋﺒﺎس ﮐﻠﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ در رﻓﺖ و ﺑﻪ در زد ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎ اﺧﻢ ﺑﯿﺮون اوﻣﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﺧﺒﺮﺗﻪ اﻗﺎ ﻋﺒﺎس ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺻﺤﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﮔﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺮم ﺧﻮاﻫﺮم ﭼﺶ ﺷﺪه!؟ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﮐﻤﯽ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮد و فیلترشکن مک ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺮون اوﻣﺪ و ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﻤﻮن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻧﻔﺴﯽ ﮔﺮﻓﺖ دﮐﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻮادﺷﯿﻦ اره دﮐﺘﺮ دﮐﺘﺮ زﯾﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﻫﻤﻤﻮن رو ﻧﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ ﺷﺪ اﯾﺴﺖ.

خرید فیلترشکن پرسرعت کریو
خرید فیلترشکن پرسرعت کریو

خرید کریو ارزان برای ویندوز

خرید کریو ارزان برای ویندوز

فیلترشکن های ارزان کریو برای سیستم های ویندوز که با هر ip در هر کشور میتوانید به سرورها متصل شوید کریو قوی ترین فیلترشکن برای ویندوز و مک است که میتوانید از سایت خرید کریو ارزان برای ویندوز تهبه کنید و کانکشن هم موجوده.

 

ﮐﻪ ﮐﺴﯽ اوﻣﺪ ﺗﻮ ﻋﺒﺎس ﭼﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﻦ کریو ارزان ﺳﻤﺘﻢ اوﻣﺪ ﺻﻮرﺗﺶ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺳﻠﺎم اق ﺳﻌﯿﺪ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ اﻣﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ دادﯾﻢ دﺳﺘﺘﻮن رو اواره !ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺮدﯾﻦ از ﻟﺤﻦ ﭘﺮ ﺗﻤﺴﺨﺮش ﭼﺸﻤﻬﺎم رو ﺑﺴﺘﻢ ،دﻟﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺟﻠﻮي زﯾﻨﺐ ﺟﻮاﺑﺶ رو ﺑﺪم ﭼﯿﻪ !ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪاري ﻧﻪ ﯾﮑﯽ زد ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﻟﺎل ﺷﺪي ﭼﻪ ﺧﺒﺮﺗﻪ اﻗﺎ!ﺧﻮﺑﻪ ﺧﻮدﺗﻮن ﻣﺮﯾﺾ دارﯾﻦ ﻋﺒﺎس ﺳﺮي ﺗﮑﻮن داد و ازم ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ خرید کریو ﺑﻪ زﯾﻨﺐ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺻﻮرﺗﺶ ﺧﯿﺲ از اﺷﮓ ﺑﻮد فیلترشکن پرسرعت ﺑﻌﺪ ﺗﻤﻮم ﺷﺪن ﮐﺎرش ﮐﻨﺎر ﻣﻦ و ﻋﺒﺎس اﯾﺴﺘﺎد و اروم ﮔﻔﺖ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺗﻮن ﺗﺎزه از ﮐﻤﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮه ﺑﺎﻟﺎ ﺳﺮش ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﭼﺸﻢ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺑﻌﺪ رﻓﺘﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎر اوﻣﺪم.

 

خرید کریو ارزان برای ویندوز
خرید کریو ارزان برای ویندوز

ﮐﻨﺎر زﯾﻨﺐ ﺑﺮم ﮐﻪ ﻋﺒﺎس دﺳﺘﻢ رو ﮔﺮﻓﺖ ﻋﺒﺎس ﺑﺮو کریو وی پی ان دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺰارم اذﯾﺘﺶ ﮐﻨﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم و ﺑﺎ ﺣﺮص ﮔﻔﺘﻢ ﻏﻠﻂ ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮام اذﯾﺘﺶ ﺻﺪاي ﺧﺴﺘﻪ زﯾﻨﺐ اوﻣﺪ ﻋﺒﺎس ﺳﺮﯾﻊ ﺳﻤﺘﺶ رﻓﺖ ﻋﺒﺎس ﺧﻮاﻫﺮي ﺻﺪاي ﮔﺮﻓﺘﻪ اش دﻟﻢ رو ﺑﻪ درد ﺑﺮه ﺧﺴﺘﻢ زﯾﻨﺐ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺮم ﮐﻨﺎرش ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻐﺾ ﺑﺪي ﺗﻮ ﮔﻠﻮم ﺧﻮﻧﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﺮم اﻣﺎ ﺑﺪون ﺧﺪا ﺑﺨﺸﯿﺪ از ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه اﺷﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺨﺸﺶ دارم!ﺑﺪ ﮐﺮدم ﺑﺪ ﻧﺒﺎش ﻗﺒﻞ فیلترشکن ارزان اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻪ ﻣﻮﻧﺪه ﻏﺮورﻣﻢ ﻟﻪ ﺑﺸﻪ از اﺗﺎق ﺑﯿﺮون اوﻣﺪم ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﻦ و ﻧﻤﯿﺒﺨﺸﯿﺪ.

ﭼﯽ ﭼﺮا ﯾﮏ ﮐﻢ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮدم رو ﺑﺎ زور ﺑﺎز ﮐﺮدم دﻫﻨﻢ ﺧﺸﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻤﯽ اﻃﺮاﻓﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ اﺗﺎﻗﻪ ﺑﯿﻤﺘﺮﺳﺘﺎﻧﻢ ﻧﻔﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﺎد زﯾﻨﺐ اﻓﺘﺎدم ﯾﺎد اﯾﻨﮑﻪ دﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﺮده ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺸﻢ ﮐﻪ ﺻﺪاي فیلترشکن تلگرام ﺳﺮم رو ﺑﺮﮔﺮدوﻧﺪم و ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﻨﺎر فیلترشکن بدون قطعی دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺣﺮص ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯿﮑﺮد ﻣﻦ ﭼﻄﻮره ﻧﻔﺴﺶ رو ﻓﻮت ﮐﺮد ﺧﻮﺑﻪ ﺑﻬﻮش اوﻣﺪه اﻣﺎ دﮐﺘﺮ ﻧﺰاﺷﺖ اداﻣﻪ ﺑﺪم ﻣﺮا آزاد ﮐﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮﺑﻪ ﭘﺲ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ اﮔﻪ ﻧﺒﻮد ﻣﻦ اﻟﺎن ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﻧﺒﻮدم از ﻟﺤﻨﻪ ﺣﺮف زدﻧﺶ دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ..اﻧﮕﺎر ﺑﺎﻫﺎم ﺟﻨﮓ داﺷﺖ ﭼﺮا ﻣﯿﺮ ﻏﻀﺐ ﺷﺪي ﺣﺮﻓﻢ ﺳﺮﯾﻊ فیلترشکن ﺳﻤﺘﻢ اوﻣﺪ و ﺑﺎﻟﺎ ﺳﺮم اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﻢ ﻧﮕﻔﺘﯽ.

فیلترشکن کریو

ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮدم ﭼﯽ رو ﺧﻮدت خرید کریو مک ﺑﻪ ﻧﻔﻬﻤﯽ ﻧﺰن از ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪش ﺗﺮﺳﯿﺪم  ﺧﻢ ﺷﺪ و ﺻﻮرﺗﺶ رو ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎم زل زد ﭼﺸﻤﻬﺎش ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد !اروم و ﺑﺎ ﺣﺮص ﮔﻔﺖ ﻧﮕﻔﺘﯽ دارم ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﻢ واي ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﺧﺪاي ﻣﻦ از ﺷﺮش ﺧﻠﺎص ﺷﯽ ﭼﯽ داﺷﺖ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺷﺮ ﭼﯽ ﺣﺴﻦ د اﺧﻪ ﻟﺎﻣﺼﺐ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﻦ ﺑﭽﻢ ﺣﺎﻟﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ روﻣﻮن ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﯽ وی پی ان ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم،اﻧﮋﯾﻮ رو از دﺳﺘﻢ ﮐﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ دﺳﺘﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺸﻪ!ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﯿﺠﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و روﺑﻪ طریق اﯾﺴﺘﺎدم!ﺣﺎﻟﺎ ﮐﻪ زﯾﻨﺐ ﺑﻬﻮش اوﻣﺪه ﺑﻮد وﻗﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﮑﺮي ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿﻪ ﺧﻮدم ﺑﮑﻨﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺎ ﻣﯿﮕﯽ اوﻧﻮﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﻮدي ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺎ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدي اوﻧﻮﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اوﻣﺪن ﭘﺴﺮت رو داﺷﺘﯽ ﺑﻪ !ﺣﺎﻟﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدي ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدي ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ اﺷﮓ ﺑﺮﯾﺰم ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ.

فیلترشکن قوی کامپبوتر

ﯾﮏ ادم ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺎ اوﻣﺪي ﭼﯽ ﻣﯿﮕﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮام ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ ﺧﺪا اﮔﻪ ﻣﯿﻮﻣﺪي و ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﺑﺪون ﺑﭽﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ ﺧﻮدم واﺳﺖ اﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺎ ﻣﯿﺰدم!ﻧﻪ ﻣﻦ دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﮐﻨﺎرت ﺑﺎﺷﻢ از ﻓﺮﯾﺎدش ﻟﺎل ﺷﺪم ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﺰد ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮔﻔﺖ ﺗﻤﻮم ﺗﻮ ﻏﻠﻂ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ راﺣﺖ ازت ﻣﯿﮕﺰرم اﺻﻠﺎ اﯾﻦ زن ﮐﯿﻪ از ﮐﺠﺎ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯿﻤﻮن ﭘﯿﺪاش ﺷﺪ ﻧﻔﺴﯽ ﮔﺮﻓﺖ خرید فیلترشکن قوی ﭼﺸﻤﻬﺎش رو ﻣﺎﻟﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮاي ﺑﺎﺷﻪ ادم ﺧﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اوﻣﺪﻧﺶ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯿﻢ ﮔﻨﺪ زد ﺟﺎن ﻧﺰاﺷﺘﻢ اداﻣﻪ ﺑﺪه ﻣﻦ ﺧﻮب ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﺎن ﺷﺮاﯾﻄﻤﻮن ﻓﺮق ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻔﻬﻢ فیلترشکن پرسرعت ﺣﺎﻣﻠﻪ ام ﻧﻤﯿﺨﻮاي ﮐﻪ ﺑﭽﻪ اﻣﻮن ﺑﯽ ﭘﺪ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻠﻨﺪي ﮔﻔﺖ کریو دﻫﻨﺘﻮ اون ﺑﭽﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﯽ ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻧﻤﯿﺸﻪ اون زن ﯾﮏ اﺧﻪ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ.

خرید کریو ارزان برای ویندوز
خرید کریو ارزان برای ویندوز

ﺑﺒﯿﻦ ﺳﻤﯿﻪ اﯾﻦ زن ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ اﺻﻠﺎ ﮐﺠﺎ دﯾﺪﯾﺶ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد اوﻧﻢ ﭘﻮل ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﻫﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪم و دﺳﺘﻢ رو ﺟﻠﻮي دﻫﻨﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎورم ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻣﮕﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﭽﯿﻦ زﻧﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﻮل ﺧﺪاي ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﭘﻮﻓﯽ ﮐﺸﯿﺪ