خرید فیلترشکن موبایل

خرید فیلترشکن موبایل

فیلترشکن های پرسرعت موبایل های هوشمند اندروید و ios برای اینکه بدون فیلتر شبکه های اجتمایی از جمله تلگرام یا سایت را باز میکنید از سیسکو یا شادوساکس باید استفاده کنید که در صورت خرید فیلترشکن موبایل با آموزش باید به پشتیبانی پیام دهید و بعد از خرید به سرورها متصل شوید.

 

اﯾﻦ را وﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﯽ ﺳﻠﺎم ﺗﻮي ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮏ ﺑﺰرگ دﺳﺘﺶ را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺗﻮي دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ﭼﯽ ﺷﺪ ﭼﻄﻮره ﻟﺒﺨﻨﺪ زدم و ﺳﺮم را ﮐﺞ ﮐﺮدم ﻋﻠﯿﮏ ﺳﻠﺎم از ﻟﺒﺨﻨﺪم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ رﺳﯿﺪ ﻃﺎﻗﺖ فیلترشکن قوی آﺷﻮﺑﻪ اش را ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﻟﺎن ﻣﯿﺮﯾﻢ ﭘﯿﺸﺶ ﻓﻘﻂ ﺻﻮرﺗﺶ ﯾﻪ خرده زﺧﻤﻪ ﻣﺒﻬﻮت ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا اﺧﻪ ﺷﺒﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ رﻓﺘﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ اذﯾﺘﺶ فیلترشکن اندروید ﻫﺮاﺳﺎن ﭼﺮا ﺧﺐ ﭼﻪ ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﺣﺎﻟﺎ ﺗﻮ ﭼﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮏ را ازش ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮔﺮم و ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﻮد ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ اي ﺗﻮي ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻟﺬت ﺑﻮي اﺷﻨﺎﯾﺶ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻠﻌﯿﺪم و درش را ﺑﺎز ﮐﺮدم. ﺑﺎ دﯾﺪن ﻗﻮرﻣﻪ ﺳﺒﺰي ﮔﺮﺳﻨﻪ ام ﺷﺪ! ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﺑﻮد ﻏﺬاي ﺧﺎن ﮔﯽ درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﺨﻮرده ﺑﻮدم؟! آرام ﮔﻔﺖ فیلترشکن گوشی ﺧﺎﻟﻪ زﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻧﺠﻮ ﻧﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻓﻘﻂ ﺧﻮرﺷﺘﺶ ﺣﺎﺿﺮ دﺳﺘﺶ درد ﻧﮑﻨﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را ﭘﯿﭽﯿﺪم ﺗﻮي ﭘﺎرﭼﻪ و ﺗﻮي ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮏ ﮔﺬاﺷﺘﻤﺶ ﺧﻢ ﺷﺪم.

فیلترشکن ویندوزفون

و ﺟﻮري ﮐﻪ ﻧﺮﯾﺰد آن را ﮐﻨﺎر ﭘﺎي ارام ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺻﻮرﺗﻢ را ﭘﯿﺶ ﺑﺮدم و ﮔﻮﻧﻪ ي آرام را ﺑﻮﺳﯿﺪم ﺗﻮ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﮕﺎﻫﻢ خرید فیلترشکن برای ویندوزفون روي ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﺳﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻢ ﻓﺮو ﻣﯽرﻓﺖ ﺳﺮ ﺧﻮ رد و روي ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر اﻓﺘﺎد ﭘﺘﻮ را ﺗﺎ روي ﺷﺎن ه ﻫﺎﯾﻢ ﺑﺎﻟﺎ ﮐﺸﯿﺪم و زل زدم ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻨﻬﺎﯾﻢ ﮐﻮﺗﺎه و ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﺻﺪاي ﮐﻠﻔﺖ ﻣﺮدي ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر را ﺻﺪا ﻣﯿﺰد ﻣﺮا ﯾﺎد دﯾﺸﺐ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﺪم و ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت داد! ﮐﯽ ﺑﻮد آن وﺣﺸﯽ ﺑﯽ رﺣﻢ ﺧﺪا ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﺮاي آﻓﺎق ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺑﻠﺎ ﻧﺎزل ﻣﯿﮑﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮ ي آن ﺧﺎﻧﻪ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﻫﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺪارم ﮐﺪام ﮔﻮري ﺑﺮوم و ﺑﻤﯿﺮم ﻣﻦ ﺑﺎز اﻣﺸﺐ ﻣﻦ ﺑﺮوم ﺗﻮي آن ﺧﺎﻧﻪ فیلترشکن پرسرعت ﯾﮏ ﺑﯽ ﻧﺎﻣﻮس دﯾﮕﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ زﻫﺮه ام را ﻣﯽ ﺗﺮﮐﺎﻧﺪ، ﺻﻮرﺗﻢ را ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪم ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ اﺷﮑﻢ را ﭘﺎك ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ را ﻣﯽﺑﻨﺪم. ﺑﺎ ﺻﺪاﻫﺎي آ ﺷﻨﺎﯾﯽ اﻣﯿﺪ درﺳﺖ ﺗﻮي ﻗﻠﺒﻢ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ وارد ﻣﯿﺸﻮ د ﺑﺎ دﯾﺪن ﺳﺮ و روﯾﻢ وا ﻣﯿﺮود ورود ﻣﺮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ. ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪش ﺑﯿﻘﺮار ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺳﻠﺎم و دو دﺳﺘﻢ را ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ دراز ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﭼﺎﻧﻪ اي ﻟﺮزان و ﺻﻮر ﺑﻪ آﻏﻮﺷﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﻄﺮ ﺗﻨﺶ ﻧﺤﯿﻔﯽ ﭘﯿﮑﺮش ﺑﯿﺘﺎﺑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮ از اﺷﮏ ﻣﯿﺒﻮﺳﻤﺶ. ﺧﻮب ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدي ﺧﻮب ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ﻧﺒﻮدي اﮔﺮ ﺑﻮدي.

خرید فیلترشکن موبایل
خرید فیلترشکن موبایل

فیلترشکن اندروید

آن ﻋﻮﺿﯽ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ ﻣﯽ آور د ﻋﺸﻖ سیسکو برای ios زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﺎزوﯾﺶ ﺗﻮي دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﻓﺸﺮده ﻣﯿﺸﺪ. ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﺮد اﻧﮕﺎر خرید فیلترشکن قوی از ﭼﯿﺰي زﺟﺮ آور و ﻫﻮﻟﻨﺎك ﻓﺮار ﻣﯿﮑﺮد! ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ اي ﺑﻮد ﮐﻪ ه ﻣﺎﻧﻄﻮر ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ و ﻟﺮزان ﺗﻮي آﻏﻮﺷﻢ ﺑﻮد. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﻮي ﺑﻮد ﮐﺎش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده ﺑﻮدم. ﻣﺮد ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ دﺧﺘﺮكِ ﻣﻦ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ آرام ﺟﺎن ﺑﺎﺑﺎ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﯿﻮﺗﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻨﺪ زده اﺳﺖ ﻫﯿﭻ واﮐﻨﺸﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد آﻓﺎق ﺧﺎﻧﻮم ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ آرام ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر آرام روي ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده و ﺳﺮ ﻣﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻓﺮو ﺑﺮده ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎزوﻫﺎﯾﺶ را ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪ ﺣﺎﻟﺎ ﺟﮕﺮ ﮔﻮ از ﺗﻨﻢ دور ﺑﻮد ﺻﻮرﺗﺶ ﻏﺮق اﺷﮏ و ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺶ ﯾﺦ ﺳﺮدِ س رد! از ﺻﻮرت ﺳﺮﺧﺶ ﺣﺎﻟﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﺖ داﯾﺮه اي ﺷﮑﻞِ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻦِ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎ ﻧﺪه ﺑﻮد ﻟﯿﻮاﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺰدﯾﮏ دﻫﺎﻧﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ پراکسی وی پی ان ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﺮا دﯾﻮوﻧﻪ داري ﭘﺲ ﻣﯿﻮﻓﺘﯽ دﺳﺘﻢ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دوراﻧﯽ ﺟﻠﻮي دﻫﺎﻧﻢ ﺗﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮ ع دارم ﺻﺪاي ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽ آﯾﺪ: ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﻪ از ﺑﺎﺑﺖ دﺧﺘﺮت ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش. ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻠﺎً ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺢ ت ﮐﻨﺘﺮﻟﻤﻮﻧﻪ ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﮕﺮان ﻧﺒﻮد اﺷﮑﻢ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺎ ﺛﺎﻧﯿﻪ اي ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﺎﻣﺮان ﻗﺼﺪ آرام ◌ٔﭼﺸﻤﻪ ﮐﺮدﻧﻢ را دارد.

پراکسی VPN

اﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮ خرید فیلترشکن قدرتمند ﭘﯿﮑﺮ ﺧﺴﺘﻪ اش را ﮐﻪ از دوردﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ در دﻟﻢ ﻗﺮﺑﺎن ﺻﺪﻗﻪ اش م ي روم و ﺑﺮ ﺑﺎﻋﺚ و ﺑﺎﻧﯽ اش ﻟﻌﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻨﺎر ﮐﺎﻣﺮان فیلترشکن قدرتمند ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺑﯿﻘﺮار و ﮔﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ: ﭼﯽ ﺷﺪ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺎش ﻣﯿﺸﺪ آراﻣَﺶ ﮐﺮد. ﮐﺎش ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺴﺖ و اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از اﻧﺪوه و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﭼﮑﯿﺪ. ﮐﺎﻣﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺑﮕﻮ دﯾﮕﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺟﻮن ﺑﻪ ﻟﺒﻤﻮن ﮐﺮدي.

خرید سیسکو ارزان برای اپل

خرید سیسکو ارزان برای اپل

اپل دارای قدرت زیادی است که هیچ برنامه ویروسی یا نفوذی وارد نمیشود ولی با سیسکو که در خود اپل استور هم موجود است میتوانید خرید سیسکو ارزان برای اپل با خرید یوز پسور وارد سیسکو کنید و از فیلترینگ عبور کنید.

 

خرید سیسکو ارزان برای اپل
خرید سیسکو ارزان برای اپل

فیلترشکن پرسرعت موبایل

ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮات ﺑﺎور ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻦ ﺧﻮﻧﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎدرم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﻧﮕﺮاﻧﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺬا درﺳﺖ ﮐﻨﻢ سیسکو وی پی ان ﺧﻮﻧﻪ و ﭘﺪر و ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺳﺮﮐﺎرم ﻣﯽ ﺧﻮام ﺑﺮﺳﻢ اﻣﺎ از ﻓﺮدا ﺣﺎﻟﺎ اﻣﺮوزو ﮐﻪ زﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﻣﺮﺧﺼﯽ و اﺟﺎزه ﻣﯿﮕﯿﺮم و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺰﻧﮕﻢ ﻣﻦ ﺧﻮدم اﻣﺮوز ﻣﯿﺮم ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ روز ﻏﺰل ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻗﺒﻮل ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎرم ﺟﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم ﺧﻮﻧﺘﻮن ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش در اﺗﺎق ﺑﺎز ﺷﺪ ﻧﻤﯿﺎي ﺑﺮﯾﻢ ﮔﻮﺷﯿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ. دﯾﺪم ﻧﻤﯿﺮه ﮔﺬاﺷﺘﻢ رو ﮔﻮﺷﻢ زﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﻪ ﮐﯿﻒ ﯾﻪ دﻓﺘﺮ و ﺧﻮدﮐﺎر از روي ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮش ﭼﻨﮓ زدم اﻧﺪاﺧﺘﻢ ﺗﻮي ﮐﯿﻔﻢ و دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺳﻬﻨﺪ راه اﻓﺘﺎدم ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻮي ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ خرید فیلترشکن برای گوشی از ﺣﯿﺎط ﺑﯿﺮون درآورد و مسیر اﻓﺘﺎد ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ازت ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ ﻧﮕﺎش ﮐﺮدم ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ﭼﻄﻮري ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻬﻢ ﮐﺮده سیسکو پرسرعت ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮام ﺑﺎﻫﺎش دﻟﻮ زدم ﺑﻪ درﯾﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ﻫﻨﻮز از دﺳﺘﻢ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰدم ﺑﯿﻦ ﻫﺰار ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﭘﺴﺮوﻧﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﭘﺴﺮوﻧﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮﻗﺼﻢ ﺧﻮﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر داري فیلترشکن برای آیفون ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ﭘﺴﺮ دﯾﺪم ﺧﻨﺪم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد و دوﺑﺎره رو ﺑﻪ رو ﺧﯿﺮه ﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﻧﺪﯾﺪي.

سیسکو برای ios

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﻪ دﯾﺪه ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪم بعید ﺷﻮﺧﯽ ﻧﯿﺲ دوﺑﺎره ﭘﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم کانکشن اپل واﻗﻌﺎً اﮔﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرو ﻧﻤﯿﮑﺮدم ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﯾﻪ دﻓﻌﻪ اي و ﻣﺠﺒﻮري ﺑﻮد دﺳﺖ ﮐﻮﺑﯿﺪ خرید فیلترشکن برای ps4 روي ﻓﺮﻣﻮن اﮔﻪ ﻣﻦ اﺣﻤﻖ ﮐﺎري ﺑﺮات آﺧﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﮐﺮدم ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﺮﻓﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﻠﺎي ﺳﺮت ﻣﯽ آوردن اﮔﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﯿﺪﺑﺪ و اﮔﻪ ﻧﮑﻨﻢ ﻣﻦ ﻧﻠﻮدم !ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﺧﺮاج از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺧﺐ ﺳﺮم رو اﻧﺪاﺧﺘﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻦ اﺻﻠﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮد ﻣﻌﺬرت ﻣﺒﺨﻮام ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮدم سیسکو پرسرعت ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﭼﺮا ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎش ﺗﻌﺠﺐ دﯾﺪ ﺑﻘﯿﻪ رﺗﻪ رو ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻧﺰد و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎرو ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش مسیر اﻓﺘﺎدم داﻧﺸﮕﺎه اﻃﺮاف ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻫﺮﮐﯽ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺪﯾﺪ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎره ﭘﺎﻣﻮ اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺟﻠﻮي در ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﺎﺳﺎ اﯾﺴﺘﺎد ﻣﯿﺎم دﻧﺒﺎﻟﺖ در ﮐﻠﺎس ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدو اﺳﺘﺎد داﺧﻞ ﻧﻤﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ در رو زد و ﺑﺎز ﮐﺮد ﻫﻮل ﮐﺮدم ﺳﺮ ﺗﮑﻮن دادم ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎري ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ.

فیلترشکن آیفون

اﻧﺠﺎم ﺑﺪم ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘن ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ داﺧﻞ ﮐﻠﺎس ﺑﻮد فیلترشکن ios ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﮐﺎش ﻧﻤﯽ ذاﺷﺘﻢ ﭼﺮا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻦ ﭼﺮا اﻧﻘﺪر ﻋﺠﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻦ اﯾﻨﻘﺪر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﭼﻄﻮر اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ اﻟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي دوﺳﺘﻢ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻋﯿﻦ ﺧﻮدم ﺑﻮد ﺗﻮي ﮐﻠﺎﺳﺶ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎدش ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮي ﺧﻮدم ﺑﻮد رﺿﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﺑﻔﻬﻤﻪ ﻣﻨﻢ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﯿﺎﻓﺘﻪ خرید فیلترشکن پرسرعت برای آیفون ﺳﺮﯾﻊ ﻧﮕﺎﻫﺶ رﻧﮓ ﻋﺎدي ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻠﺎس اﺷﺎره ﮐﺮد ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ فیلترشکن پرسرعت ﺗﺎ ﭼﻬﺮه آﺷﻨﺎ دﯾﺪم و ﺧﯿﺎﻟﻢ راﺣﺖ ﺷﺪ ﺑﺮام ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﻠﺎس ﮐﺮدم دﺳﺖ ﺗﮑﻮن دادن و رﻓﺘﻢ ﮐﻨﺎرﺷﻮن ﺑﻮدن اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﻮن ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﭼﻘﺪر ﺑﺮام ﻣﻀﻄﺮب ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ﺑﻬﺸﻮن ﮐﻪ رﺳﯿﺪم ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ روي ﻟﺒﺎم ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺴﺮ ﺑﯿﻨﺸﻮن دﺳﺘﺸﻮ روي دﺳﺘﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﻟﺒﺨﻨﺪ زدم و دﻓﺘﺮم را ﺑﺎز ﮐﺮدم و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪم.

خرید سیسکو ارزان برای اپل
خرید سیسکو ارزان برای اپل

رﺿﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﮐﻠﺎس سیسکو ارزان ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ وﺟﻮدم ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺟﻮﺷﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻗﺪرت ﻋﺰم ﺑﺮ ﺟﻠﻮش رو ﮔﺮﻓﺘﻦ داﺷﺘﻢ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻮدم ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪم داﺷﺖ ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮي ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ رو ﻣﯿﺪوﻧﺴﺖ ﻣﻨﻮ رو ﻣﯿﺸﻨﺎﺧﺖ و ﻣﺪت ﻣﻦ ﻣﯿﺪوﻧﺴﺖ ﻏﺰل رو سیسکو vpn وﻗﺖ ﻣﻨﻮ ﻧﮕﺎه فیلتر شکن قوی ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮي ﻣﻦ ﮐﺮده ﮐﺴﯽ دﯾﮕﻪ.