خرید فیلتر شکن برای موبایل

خرید فیلتر شکن برای موبایل

خیلی ها سوال میپرسند خرید فیلترشکن برای موبایل چی خوبه؟ فیلترشکن موبایل در بهترین حالت سرویس سیسکو با اس تانل است که میتونید با بیش از ۳۰ سرور متصل شوید و از نهایت سرعت لذت ببرید.

 

خرید فیلتر شکن برای موبایل
خرید فیلتر شکن برای موبایل

فیلترشکن موبایل

ﺑﺎﻟﺎ روﺷﻨﺶ ﮐﻨﻢ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ دﯾﮕﻪ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﺎﻣﻠﺎً از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد فیلترشکن موبایل ﺧﻮدش و ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯿﻢ ﻫﻤﺮاﻫﺶ خرید فیلتر شکن سیسکو برای موبایل ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮدم از وﺣﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد و ﭼﺸﻤﺎش از ﺣﺪﻗﻪ داﺷﺖ ﻣﯿﺰد ﺑﯿﺮون و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭼﺸﻤﺎي ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ ﻟﺐ ﺗﺎﺑﻢ و ﺑﺮداري اﺻﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ اش ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﺧﻮام ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﺎري ﻧﺪارم ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻦ دﺳﺖ ﮔﺮﯾﻪ اش ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﺮاﺑﺶ ﮐﻨﻢ وﻟﺎي ﻋﻠﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻨﺠﻮري ﺑﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ دﯾﮕﻪ ﺣﺮف ﻧﺰﻧﯽ درﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ درﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﺎش ﺗﯿﮑﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰش ﮔﺬاﺷﺘﻢ داﺧﻞ ﮐﯿﻒ و ﺑﯿﺮون اوﻣﺪم ﻧﺸﺴﺘﻢ روي ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺗﻮي راﻫﺮو ﻧﻤﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﻢ ﺧﯿﺮه ﺑﻮدم اﺻﻠﺎ ﭼﻄﻮر ﻫﻤﭽﯿﻦ ﭼﯿﺰي ﺑﻪ دﯾﻮار روﺑﺮوم ﺑﺎور ﻧﻤﯿﮑﺮدم سیسکو وی پی ان اﯾﻦ ﻋﺴﻞ ﺑﻮده ﺧﺪاي ﻣﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺧﺪاي ﻣﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎور ﻧﻤﯿﮑﺮدم فیلترشکن پرسرعت ﭘﺮوژه ام دﺳﺖ زدم ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاب ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻢ ﯾﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ و دﯾﮕﻪ ﻓﺎﯾﺪه اي ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺑﺎر ﻣﯽ زدم ﺑﺮاي ﺻﻮرﺗﻢ آب ﻫﻢ زدم و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺎﯾﺪه اي ﻧﺪاﺷﺖ از اﯾﻦ ﺧﻮاب ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺑﯿﺪار ﻧﻤﯿﺸﺪم.

از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ اوﻣﺪم ﺑﯿﺮون رﺿﺎ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ اﺳﻤﺶ رو ﺑﺒﺮم از اﺗﺎق اوﻣﺪ ﺑﯿﺮون و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ در ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺎﺧﻮداﮔﺎه ﻗﺪﻣﺎم دﻧﺒﺎﻟﺸﻮن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدم ﮐﻪ اوﻣﺪم در ﺧﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ داﺷﺘﻢ ﻧﮕﺎﻫﺸﻮن ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﻪ ﭼﻪ درد ﻣﯿﺨﻮرد ﻧﮕﺎﻫﯽ خرید سیسکو ﮐﯿﻒ ﻟﭗ ﺗﺎپ اﻧﺪاﺧﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ رﺿﺎ ﭘﺸﯿﻤﻮن از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﻢ ﮐﺮده؟ ﺑﻬﺸﺖ ﭼﻨﮓ زدم و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ.

خرید فیلتر شکن برای موبایل
خرید فیلتر شکن برای موبایل

از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﻬﺸﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ اون دﺧﺘﺮ ﻣﻨﻮ دﯾﺪ ﺷﺪم ﺑﻮد ﮐﻨﺪه ﺷﺪه شادوساکس اﻧﮕﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد اﻧﮕﺎر ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮدم در ﻋﺮض دو دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮام اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻪ زﻧﺪﮔﯿﻢ زﯾﺮو رو ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺿﺎ اﯾﺴﺘﺎدم .ﺣﺮﻓﯽ از دﺧﺘﺮ رد ﺷﺪم و ﻧﮕﺎه ازش ﮐﻨﺪم. ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﮐﯿﻒ ﻟﭗ ﺗﺎﭘﻤﻮ ﮐﻮﺑﯿﺪم ﺗﻮ ﺷﮑﻤﺶ ﺧﯿﻠﯽ آروم ﺑﺎ دﺳﺘﺎش ﻏﯿﺮ ارادي ﻣﺎﻧﻊ اﻓﺘﺎدﻧﺶ ﺷﺪ و ﻧﮕﻬﺶ داﺷﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﮐﻨﺎرش رد ﺷﻢ .دﺳﺘﻤﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ فیلترشکن اندروید ﺷﻮﻧﻪ اش رﻓﯿﻖ ﺿﺮﺑﻪ آروﻣﯽ زدم ﺑﻪ ﺷﻮﻧﻪ اش و ﮐﺬاﺷﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻮ ﮔﺬﺷﺘﻢ ﺑﺎ زﻧﮓ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﯽ از اﻓﮑﺎرم ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪم ﺑﯿﺮون ﺧﯿﺰي فیلترشکن گوشی ﭘﺎم دادﻣﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﻢ ﺳﺮﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎدم و اوﻣﺪم ﺑﯿﺮون و ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮدم رﻓﺘﻢ ﺳﺮ ﮔﻮﺷﯽ.

فیلترشکن اندروید

دوﺑﺎره از آﻟﻤﺎن ﺑﻮد در اﺗﺎق ﺑﺴﺘﻢ و ﺻﺪاي ﻣﺰاﺣﻢ ﮔﻮﺷﯽ رو ﺧﻔﻪ ﮐﺮدم ﻫﻢ فیلترشکن آیفون ﺟﻮاب ﻧﻤﯽداد خرید فیلترشکن قوی دوﺑﺎره داﺷﺘﻢ اﺳﻤﺶ رو ﻣﯽ آوردم ﺧﺪاﯾﺎ وﻟﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﯾﺎدآوري اﻣﺮوز اﻧﮕﺎر دوﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﭼﯽ زﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﻮد و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﺸﺪه ﮐﺎش ﺑﯿﺪار ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ دم اﺗﺎق ﻣﺎدرم اﯾﺴﺘﺎدﻫﻢ ﺧﻮاب ﺑﻮد از اون ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ ﺑﺮاش واﻗﻌﺎ ﺟﻮاﺑﺶ ﭼﯽ ﺑﻮد دوﺳﺘﺶ داري ﭼﺸﻤﺎم رو ﺑﺎز ﮐﺮدم سیسکو برای اپل ﺳﺮم ﻫﻨﻮز ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﻢ ﮐﺮدم اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺳﺮﺟﺎم ﺗﺎزه ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻢ رو ﺗﺸﻬﯿﺺ دادم ﮐﻪ روي ﺗﺨﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪم ﺧﺪاﯾﺎ اﻧﮕﺎر اﺗﺎق ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎ دوﺑﺎره ﻧﮕﺎﻫﻢ ﭼﺮﺧﻮﻧﺪم ﺑﻪ دورو ﺑﺮم اﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدم اوﻧﻘﺪر ﮐﻪ دﯾﺮوز ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ دﯾﺪم ﺑﻮد ﺑﻬﺖ زده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﯽ راﺣﺘﯽ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻢ ﭼﻘﺪر ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪ اﯾﻦ اﺗﺎق ﺻﻮرﺗﯽ روﺷﻦ و ﺳﻔﯿﺪ ﭼﻘﺪر از روي ﺗﺨﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اوﻣﺪم ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﮐﻤﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﮐﻤﺪا ﺑﺎز و ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻠﺎي ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺨﺖ، دﯾﻮار، ﭘﺎﯾﯿﻦ رو ﺑﻪ روم و داﺧﻠﺶ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ.

فیلترشکن پرسرعت

و ﭼﻘﺪر ﻫﻤﻪ ﭼﻪ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮد ﺗﺨﺖ آﯾﻨﻪ ﻫﺎ و دراور فیلتر شکن ﻣﯿﺰ آراﯾﺶ و ﻗﻔﺴﻪ ﭘﺮ از ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎي ﺧﻮﺷﮕﻞ دﯾﻮارا ﭘﺮ خرید فیلتر شکن پرسرعت ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﺸﻨﮓ روي دﯾﻮاري ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﻪ ﮐﺎﻏﺬ رﻧﮕﯽ ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﻔﯿﺪ داﺷﺖ و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﺗﺨﺘﯽ ﮐﻪ روش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﻣﻠﺎﻓﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻠﺎﯾﻢ ﺧﻮﺷﮕﻞ اﻧﮕﺎر ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺨﺖ دوﺗﺎ رد کردن فیلتر و ﻫﻢ ﯾﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺰرگ ﺑﻮد زﯾﺮﺷﯿﺮواﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

خرید فیلترشکن بدون قطعی

خرید فیلترشکن بدون قطعی

فیلترشکن های بدون قطعی با سرعت عالی جهت بازکردن پیام رسان تلگرام یا سایت های فیلترشده که میتوانید برای خرید سرویس ها سایت را باز کنید و خرید فیلترشکن بدون قطعی سرچ بزنید.

 

 

خرید فیلترشکن بدون قطعی
خرید فیلترشکن بدون قطعی

رو روی ل م کشیدم و گفتم آره خندید و گفت مروارید های دریافتن اگه زناشویی کرده بود که در به در نمی دونی چه قدر داغون بود حالا بهم بگو کجا بودیب به کل بچه ها سففپرده اگه ازت گرفتن در جریان بذارنش فیلترشکن ویندوز حرفای ژیلا بدجوری منو تو اندیشه برد زناشویی نکرده که می گفت بعد از ازدواجش رفته برج هما اکنون فیلترشکن مک یه چیز دیگه می گه سعی کردم خونسرد باشم از امیر سامانه و حنا چشماش به نشونه ی تعجب مفتوح شدن و گفت از اونا هم بی سرم رو به نشونه ی آره تکون دادم آهی کشید و گفت حنا و امیر هیچکی نفهمید چرا ولی به هم زدن. بعدش هم امیر سامانه رفت فرانسه با دهان باز نگاهش می کردم حنا سیسکو ارزان امیری که برای هم می مردن یهویی آه تلخی کشیدم.

که ادامه انگاری شما چهار تا رو طلسم کرده بودن ما نه فهمیدیم بین تو و دانیال چی شد نه بین حنا و امیر یهویی همه چیز به هم خورد تلخی کشیدم درمانده حنا با اومدن اسففتاد حرفامون نیم تموم موندن این قدر ذهنم درگیر بود که چیزی از حرفای آموزگار نمی فهمیدم به هر جون کندنی بود کلاس تموم شد و با خرید وی پی ان وارد محوطه هم مسیر می رفتیم ولی داخل بمان بانوی من مروارید های دانستن شفق بانوی من برادر و یار مهربونم فیلترشکن بدون قطعی نمیگم شق چون شایسته خیلی در حقت بدی کردم حلالم کن حضرتی دیگه نتونستم سرم رو به دیوار تکیه دادم و شکستم به معنی راستین شکستم دیر گفتی شق دانیال پراکسی تلگرام خیلی دیر دیگه واسم غربت معنایی نداشت. من تو شهر خودم تنها بودم چه برسه به شهری که برای نخستین بار لغایت گذاشته بودم توش. هرچند سخت اس تانل هرچند کلافه کننده ولی کناره اومدم.

کریو وی پی ان

با تنهاییم با دلتنگیم با بهضم. برای دانیال نه نامه ای نوشتم فیلترشکن پرسرعت حتی برای خداحافظی زند زدم می دونستم الی بخواد بفهمه من رفتم و نیستم خیلی دیر شده ورود به بندر برابر بود با کلی تجربه ی تازه تجربه های جدید، تجربه هایی که وقتا بودن و  وقتا تلخ همانند زهر برای منی که تک و فقط بودم و هیچ خرید وی پی ان ۲ کاربره نداشتم داخل یه خوابگاه روبروی دریا آدمای جدید رفتارا و برخوردای تازه حیات نو با یه المه یادبود و دلتنگی کریو وی پی ان از کل گریزون بودم دختر فیلترشکن ارزان هم اتاقی و غری ه نداشت. شده بودم یه کس منزوی و گوشه گیر کسی که به جز درس خوندن کار دیگه با حقوق بابا زندگیم ساکس ۵ می گذروندم هرچند مختصر بود ولی کفاف یه نفر رو می عدل مخ وقتی تو یه شهر با تفاوت قیمتی چشمگیری از تهران زندگی می کردم.

ساکس۵ تلگرام

هر شب غروب از خوابگاه می اومدم بیرون و کناره ساحل می ایستادم و غروب رو نگاه می کردم بوی دریا و ذهنم می رفت به روزه ی اون یه دونه غروبی که با کناره هم درون هم تایین رفتن خورشففید رو نگاه کرده بودیم فیلترشکن برای تلگرام به تیاده روی هامون کنار سففاحل به اون جوجه ک اب قدر دلتنگش بودم، چه قدر دلم برای سریع بود برای نوازش هاش دلداری دادن هاش نمی دونستم اون بهم فکر می کنه یا حتی فیلترشکن ارزان نداشتم روسی راز گرفته یا نه تو و لغایت می زدم ولی ودم یه قدم برای رهایی خودم بردارم. حاضففر ودم حداقل یه زند بزنم به حنا اگه هوایی می شم دلم می آهنگ گریه کنم و بشکنم بهض لعنتی رو ولی دریغ از یه ذره کوشش بودم صففامت و مات بی می رفتم و می اومدم،در حدی که تاب داشته باشم درس بخونم خوراک می خوردم بین کل ی هم و هم اتاقیام مهرور فرنام گرفتم اما حتی یه نفر نیومد جلو و ازم نپرسید دردم چیه هیچکی نخواست بهم نزدیک شه و من بدتر از همه فرار می کردم.

خرید فیلتر شکن پرسرعت

خرید فیلتر شکن پرسرعت

سایت بدون فیلتر با اکانت های ویندوز و مک فیلتر شکن های پرسرعت و با کیفیت همچنین با خرید یک فیلترشکن از دوتا میتوانید استفاده کنید برای خرید فیلتر شکن پرسرعت وارد سایت آتی پیک شوید.

 

من گمان می کردم رفاقت همچون سروی سرس چهار ف لش همه آراستگی است مروارید های احساس فیلترشکن پرسرعت چه می دانستم هی هست من چه می دانستم از بی آبی س زه یخ می زند از سردی بهمن من چه می دانستم روزی می آید زنی به اسم روزای بعدش بدتلخ سففرد و بی روح دانیال همش تلاش می کرد حرفی بزنه لغایت کمینه بدونه من چم ولی حتی توان نگاه کردن تو صورتش رو نداشتم چه برسه به جواب دادن در پایان امیر و حنا رو فرستاد جلو و وقتی دید بی تاثیره بی گمان نه این که ولم کنه نه می دیدم از الی خونه و از خونه الی دانشفگاه و حتی تا سفر کوچه فیلترشکن ios المه اما حرفی بود با خودم کنار بیام. منم بدون هیچ فکری مرخ ففی اون ترمم رو کردم.

وی پی ان ویندوز

و خیلی محرمانه و سففری برای احد از دانشگاه های استان هرمزگان تقاضا دادم. نمی دونم دقیقا چرا چه بسا چون حس خرید vpn برای ویندوز می کردم هرچی دورتر باشم بهتره چه بسا چون می خواستم زودتر با تقاضای انتقالیم موافقت شه خودمم نمی دونم دقیقا چرا. چون شففاگرد نخست بودم خیلی سففریع موافقت لام شففد وی پی ان ویندوز پیمان از اول مهر اون جا فقط مونده بود با با موی تونه این قدرا هوای همنشین زاده اش رو داره که به دانیال از من چیزی نگه.

خرید فیلتر شکن پرسرعت
خرید فیلتر شکن پرسرعت

فیلترشکن برای تبلت و آیپد

ق ول کرد و خیلی راحت گفت فیلترشکن آیفون و برام آرزوی خوش ختی و شادکامی کرد و پیمان شد حقوقم رو به حسابم واریز کنه از اتاق مدیر که خارج اومدم دانیال اومد جلوم. دقیقا یه هفته بود که درست و حسابی ندیده بودمش خیره شد تو صورتم و گفت نگاهم کن شفق! توان نگاهش رو نداشتم، با سردی گفتم بانو مشرقی با این که نگاهش نمی کردم اما اخم رو داخل صورتش خرید فیلترشکن برای تبلت حس کردم روشن گفتم تلخ شدی آهی کشیدم و خاموشی کردم فیلترشکن اندروید کلافگی گفت می تونم بپرسم چت شده هفت روزه که من مانند مرم راز کنده دارم بال بال می زنم ولی تو نذاشتم ادامه بده و گفتم آقای حضرتی محل پیشه جایی برای نیست خشید من باید برم سر کلاسم بعد از جلوی نگاه متعج ش گذشتم . چه قدر سخت بود.

سیسکو اندروید و موبایل

اشک نریختن بدتر این که چه قدر دشوار بود سرد بودن و تلخ تصادف کردن با کسی که جز شیرینی و گرمی چیزی ازش ندیدی مروارید های پرماسیدن با درس رو دادم و چند تایی از اشففکالای بچه ها خرید سیسکو ارزان برای اندروید حل کردم و از بنیاد سازمان زدم بیرون باید الی تایان بهمن می اومدم سر پیشه و بعدش تع یلی سیسکو وی پی ان از طرفی برای این که کسی متوجه ان راف و انتقالیم نشه باید تا اواسط اسفند سرخ کلاس می نشستم از بنیاد سازمان بیرون اومدم و خواستم از خیابون رد شم که بند کوله تشتیم کشیده شد فیلترشکن موبایل دانیال بود که با غضب داشت نگاهم می کرد به طرز نوسان داشت برای اولین بار بود که می دیدم نوع ای بپره چه قدر اخم به صورتش می اومد مردونه و خواستنی ترش می کرد.