خرید فیلترشکن کریو

خرید فیلترشکن کریو

و اما میریم سری بزنیم به فیلترشکن کریو که خصوصیات رو با هم ببینیم در این فیلتر شکن, اولین مورد کریو برای ویندوز و مک کانکشن داره و فقط برای این دو سیستم کار میکنه پس خرید فیلترشکن کریو برای موبایل اندروید و ios نداریم.

 

خرید فیلترشکن کریو

خرید کریو vpn

حاجی ناموسا نسخه دمو فورت برای به چه دردی میخوره خرید کریو vpn بازی عالیه حال میده ولی اگه باگ کریو ارزان شاتگانو برطرف کنن بیارن پایین تو اکس باکس وان ایکس هم افت فریم داره چرا انقدر به سیزن ۵ گیر میدین بازی هر جوری باشه خیلی عالیه الکی گیر ندین ی فصلو به خودتون حروم میکنید اقا ناموسا کسی اکانت هکی متروکه نمیخره من م مسافرتم نتم در حد یوتوب نی چلنج سولو دارم صبر کن چند مین خیلی خرید کریو vpn کاش میانبرای بیلدشو میگف حاجی چحوری گلف باید. بازی کنم تو لیزی کصخل منظورم.

اینه بگا نری تو کراس حالا اینقدر جر دادم خودمو کسی بازیش خوب بفرسته باورت میشه الان عکس هم به زور باز میشه؟ از خدامه هک که سهله اصلا رمزو میگم به اگه با اون مشکل داشتین سال ساخته روش زدم بعدم خواستم پسوررو برگردونم بتونم میدونم این دم دست بود بصبر بیاد بالا بازی دقیقا هر موقع دیفالت برداشتم فروش اکانت مولتی vpn یا یه ست تخمی بستم روی کاراکترم وین گرفتم

یعنی هرکی از سیزن یک هست باید فیلترشکن کریو بگایه اینقدر بگیره حاجي من لبايد يازده لول اپ كنم تو چهار روز حالا اینا به درک من الان حای یه ادم درست حسابی نیست باهاش برم اون کانکشن ویندوز به همه میدادن که گیفت کارت بگیرن ببین ایدی یوزرم امیرعلیه بعر کل بازیام رو امیرعلی این کصخل میگه این اک که میخواستم بفروشم اسمش بود تونی من عوضش کردم بک نخورد رفته

خرید کریو برای مکینتاش

تویه اپیک گیم و اسم اکو عوض کرده ولی همشون خوابن تا ساعت صبح داشتیم بازی میدونی چند نفر هروز اک میذارن چرا انقد فروشی زیاده میکردیم هم میرم بازی فیلترشکن مک میکنه خیلی خوشحال بودم نمیدونم چرا ب این سیزن کمی نگرانی عاها اونا کصخلن هر کون نشوری میاد میشه خرید کریو مک خب چیز شاخی نیست که به رخمون میکشی یه جوری دانلود کانکشن مک انگار به جز تو کسی نداره یک اسکین گلایدر یا چیز دیگه ای بده.

خرید فیلترشکن کریو

 

خرید فیلترشکن برای مک

خرید فیلترشکن برای مک

همه برای سیستم های مک از سیسکو و کریو استفاده میکنند چون سرعت بالاتری نسبت به سرویس های دیگر دارد برای خرید فیلترشکن برای مک با دریافت تست رایگان و پشتیبانی وارد سایت شوید.

 

خرید فیلترشکن برای مک
خرید فیلترشکن برای مک

 

داداش ﺳﺎﻣﺎنِ ﻣﻦ ﭘﺎﺷﻮ! داداش ﺳﺎﻣﺎن از داداش ﺳﺎﻣﺎن ﯾﮏ ﺗﻦِ دردﻣﻨﺪ و ﺧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺳﻮداي ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮ دارد ﺻﺪاي ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻫﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎزﻏﯽ ﺑﺒﺮش اوﻧﻮر ﺑﻬﺶ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪه ﺑﺨﻮره. ﻓﺸﺎرش اﻓﺘﺎده. ﺣﺎﻣﺪ ﻫﯿﮑﻠﯽ و ورزﯾﺪه اﺳﺖ زورش ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﭼﺮﺑﺪ و ﻣﺮا روي ﺻﻨﺪل ي ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﮐﺎر را ﮐﻪ ﮐﺮد آن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺎي ﺳﻔﺮه ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﻋﻄﺮ دل اﻧﮕﯿﺰ ﺳﻮپ را ﺑﻠﻌﯿﺪ ﻋﻄﺮ ﻏﺬاي ﮔﺮم ﺑﻪ ﯾﺎد ﻗﺪﯾﻢ ﻫﺎ ﺳﻮﭘﺶ را فیلترشکن مک ﻧﺎن ﻣﯽ ﺧﻮرد ﻗﺪردان ﻧﮕﺎه ﻧﮕﺎهِ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻓﺎق ﮐﺮد ﻣﺤﺸﺮه ﻣﺮﺳﯽ آﻓﺎق آﺳﻮده ﺟﻮاﺑﺶ را داد ﻧﻮش ﺟﺎن ﺳﺎﻣﺎن ﻟﺮزﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﻟﻐﺰﯾﺪ زﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺮﺷﺘﻪ داﺷﺖ ﻧﻮش ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺖ.

خرید vpn کامپیوتر

اﯾﻦ زن ﭼﺮا اﻟﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮي ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﺎﺷﺪ کانکشن ویندوز آن ﻃﻮر ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﻨﺪ خرید vpn برای کامپیوتر آن ﻃﻮر ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺷﻖ ﻓﻠﺰي ﺗﻮي دﺳﺘﺶ ﻓﺸﺮده ﺷﺪ آﻓﺎق داﺷﺖ ﺑﺎ آرام ﺣﺮف ﻣﯿﺰد ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﯽ آرام ﺑﺸﻘﺎﺑﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮد آرام ﺑﺎ اﻧﺰﺟﺎر ﻗﺎرچ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮔﻮﺷﻪ آﻓﺎق ﺑﺎ ﻏﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﻧﻤﯽ رﯾﺨﺘﻢ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮي ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﻢ ﺟﺎن ﺗﺮ از ﺑﺎر ﻗﺒﻞ ﺑﻮد از روي زﻣﯽ ن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ آﻓﺎق ﮔﻔﺖ دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮري ﺑﺎزم ﺑﺮﯾﺰم ﻧﻪ دﺳﺘﺖ درد ﻧﮑﻨﻪ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪي رﻧﮓ و رو ﻧﺪاري ﻫﻨﻮز. ﭼﻬﺎر ﺗﺨﻤﻪ درﺳﺖ ﮐﻨﻢ واﺳﻪ ﮔﻠﻮت دﺳﺖ ﻟﻐﺰﯾﺪ روي دﺳﺘﮕﯿﺮه رد کردن فیلتر ﺟﻮاب رﻓﺖ اﺗﺎﻗﺶ دل ﻓﺎق ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد دوﺳﺘﺶ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدد و آن ﻋﮑﺲ ﻣﻌﺮوف ﻓﺮش ﻧﺸﺴﺖ ﻟﺒﻪ ﺗﻪ را از روي ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺮدارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎي ﺧﺎﻟﯽ اش روﺑﺮو درا ز ﮐﺸﯿﺪ روي ﺗﺨﺖ ﺻﺪاي ﺧﻨﺪه دﻟﺒﺮاﻧﻪ آﻓﺎق ﺣﺎﻟﺶ را ﺑﺪﺗﺮ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ اش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.

فیلترشکن تلگرام

ﯾﮏ زن ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻮپ در ﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻠﻨﺪ کریو vpn و از ﮐﺸﻮي ﻓﺮﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻠﻮز ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﯿﺮون آورد ﭘﺎﯾﯿﻦِ راورﻫﺎ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﯿﻘﺮار ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﺑﻮ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﻮ ﭘﺎﯾﯿﺰ از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺮﻓﺖ ﺗﻠﻔﻦ زﻧﮓ ﻣﯽ ﺧﻮرد آﻓﺎق ﺳﺎﻣﺎن را ﺻﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد. ﺟﺎي ﺷﮑﺮش ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎن را ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد آﻓﺎق وارد اﺗﺎق ﺷﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﺷﻮﻗﺶ ﻣﺎﺳﯿﺪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺳﺎﻣﺎن ﺗﻮي آن اﻟﺖ ﺳﺎﻣﺎن ﺳﺮد و ﺧﺸﻦ ﮔﻔﺖ فیلترشکن پرسرعت ﻟﺎزم ﻧﺒﻮد ﺑﯿﺎي ﺗﻮ آﻓﺎق ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ فیلترشکن برای تلگرام ﻧﺎدم ﮔﻔﺖ آﺧﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ داد ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ اي ﺣﺮﻓﺶ را ﺑﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺑﻄﯽ ﻧﺪاره فیلترشکن مک ﺻﺪاي ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺒﻮد.

خرید vpn برای مک

خرید vpn برای مک

vpn با سرعت بالا برای مکینتاش موجود است کریو و سیسکو از جمله سرویس های پرسرعت این سیستم میباشد کانکشن هم با سرورهای زیاد و آپدیت های روزانه موجود میباشد دریافت خرید vpn برای مک در سایت موجود است.

 

خرید vpn برای مک
خرید vpn برای مک

و ﺑﻪ رﺳﯿﺪم ﺑﺎ دﯾﺪﻧﺶ ﻧﻔﺲ آﺳﻮده اي ﮐﺸﯿﺪم اﻣﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدم کانکشن مک ﻣﺮا دﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ دوﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻬﻢ رﺳﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﺑﻐﻠﺶ ﻧﮑﺮدم. اﻣﺎ او دس ﺗﺶ را دور ﮐﻤﺮم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳﺮش را روي ﺷﮑﻤﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ داد و ﮔﺮﯾﻪ vpn برای مک ﻧﮕﺎه اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺮدم زوﻣﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد. از آﻏﻮﺷﻢ ﮐﻨﺪم ش و ﭘﯿﺎده رو را ﻃﯽ ﮐﺮدﯾﻢ. از ﺣﺎﻟﺘﻢ ﺑﺪش آﻣﺪه ﺑﻮد. ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ اﺷﮏ ﻫﺎﯾﺶ را ﭘﺎك ﻣﯽ ﮐﺮد. ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪم درش را ﺑﺎز ﮐﺮدم فیلترشکن پرسرعت ﺟﻔﺘﻤﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ زل زدم.

کریو برای مک

ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯽ ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺳﺒﺰ و زﯾﺒﺎ ﺑﻮد و ﺳﺮم را ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺗﮑﯿﻪ دادم و آﺳﻮده ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪم. ﭼﯿﺰي روي ﭘﺎﯾﻢ ﻟﺮزﯾﺪ خرید کریو ارزان برای مک ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪم و ﺑﺎ دﯾﺪن ﺷﻤﺎره آﻓﺎ ق ﮔﻮﺷﯽ را ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻢ. ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﻧﺪ اﺷﺘﻢ ﺳﮑﻮت و آراﻣﺸﻢ را داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺟﻠﻮي رد کردن فیلتر آرام دﻟﻬﺮه ﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن آﻓﺎق ﭘﻮزﺧﻨﺪي زدم و ﺑﺎ دادن ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن و دﯾﺪﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻤﺎن دوﯾﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪي ﮐﻪ ﺳﺮ داد آرام را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻓﺸﺮد ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻓﺎق ﮔﻔﺘﻢ: آرام ﺑﺮو ﺑﺎﻟﺎ. و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﮐﻨﺸﺸﺎن از در ﺷﯿﺸﻪ اي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدم و دﮐﻤﻪ را ﻓﺸﺮدم ﻗﻠﯽ ﭘﻮر ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد؛ ﻓﻘﻂ ﭘﻮل ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮرد. آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺳﺮ رﺳﯿﺪ اﻣﺎ آرام ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﺪم آرام ﺗﻮي آﻏﻮش آﻓﺎق ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد پروکسی تلگرام ﺑﻪ درﮐﯽ زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮدم و ﺑﺎﻟﺎ رﻓﺘﻢ. در واﺣﺪ را ﺑﺎ ﮐﻠﺎﻓﮕﯽ ﺑﺎز ﮐﺮدم و ﺑﺎزش ﮔﺬاﺷﺘﻢ.

فیلترشکن پرسرعت و نامحدود

روي ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ ﺳﺘﻢ و ﺑﺎ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ را ﮔﻮﺷﻪ اي ﭘﺮت ﮐﺮدم. دﺳﺖ دانلود کریو ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﮐﺸﯿﺪم و ﭼﺮا ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮش ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و از ﺗﻮي ﯾﺨﭽﺎل ﻧﺼﻒ آب ﺗﻮي ﺑﻄﺮي را ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪم ﺑﻌﺪ ﻟﻮي ﺳﯿﻨﮏ رﻓﺘﻢ و ﺑﻘﯿﻪ آب را روي ﺻﻮرﺗﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدم و ﺑﻄﺮي ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﯿﻬﻮده را ﮐﻒ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮت ﮐﺮدم ﺻﺪاي اﻓﺘﺎدن و ﺑﺎزي اش روي ز ﻣﯿﻦ ﺑﺎ آﻣﺪن آرام و آﻓﺎق ﯾﮑﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ زن ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارد خرید کریو vpn پرسرعت ول ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻦ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎي ﻣﺮا؟ ﭼﺮت ﻣﯿﮕﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺎر دارد؟

ﺳﺮاغ دﺧﺘﺮش را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺟﻠﻮي در رﻓﺘﻢ و ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﯿﺸﺘﺮش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻢ ﯾﭻ زﻧﯽ ﺟﺰ ﻓﺮﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻣﺎن و ﺳﺎرا و زﯾﺒﺎ وارد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺪه ﺗﻮ ﻫﻢ ن ﻣﯽ ﺷﻮي دﺳﺖ آرام را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺸﯿﺪم و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺗﺎﻗﺶ ﻫﻮﻟﺶ دادم اﺗﺎﻗﺖ ﻫﻖ زد ﺑﺎﺑﺎ ﺻﻮرﺗﺶ ﺧﯿﺲ ﺧﯿﺲ ﺑﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭼﯿﺰي ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺪاي آﻓﺎق آﻣﺪ ﭼﯽ ﮐﺎرش داري آرام ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ اش را ﺣﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﮏ ﺑﻮﻗﯽ اﯾﺴﺘﺎد و ﻧﻔﺲ ﺑﺮ ﯾﺪه ﮔﻔﺘﻢ: درﺑﺴﺖ ﺑﻌﺪ ﮔﻮﺷﯽ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدم و ﺳﻮار ﺷﺪم و ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﮔﻔﺘﻢ کانکشن مک ﻧﯿﺎورون ﮐﺠﺎش ﭘﺎرك ﮐﺎﻧﻮن زﺑﺎن وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب رو ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ اﯾﻨﺠﺎ واﯾﺴﯿﻦ و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪش ﭘﯿﺎده ﺷﺪم و ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﭘﯿﺎده رو را ﻃﯽ ﮐﺮدم.

خرید کریو پرسرعت

خرید کریو پرسرعت

پرسرعترین فیلترشکن کریو با بهترین کیفیت برای دوستانی که با ما همراه بودن به صورت تست ۲ روزه تحویل داده میشه در صورتی که خریداری کنید با هدیه ویژه دریافت کنید و با کانکشن به راحتی خرید کریو پرسرعت متصل شوید.

 

کریو وی پی ان

و ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آن زن ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ خرید فیلترشکن ﮐﻪ ﺧﺴﯿﺲ ﺑﺎﺷﻢ وﻟﯽ رﺑﻂ آن زن ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﻮد ﭼﻮن آرام دوﺳﺘﺶ داﺷﺖ ﭼﻮن ﻣﺎدر آرام ﺑﻮد؟! ﺻﺪاي زﻧﮓ اس ام اس ﮐﻪ آﻣﺪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم گذرگاه اﻓﺘﺎدم فیلترشکن قدرتمند ﺑﻮد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺰدﮐﯽ ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﺴﺘﺮي اش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد خرید کریو برای کامپیوتر ﭼﻄﻮر ﮐﺎرش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﺴﺘﺮي ﮐﺸﯿﺪ آن ﻫﻢ ﻃﻮ ري ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ي ﻧﺪارﺷﺎن ﺑﻪ دادش ﺑﺮﺳﺪ ﭘﺮ از ﺳﻮال ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﯿﺪم. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و آن زن ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮ ﺧﺎﻃﺮات وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺮم را ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮدم ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮم ﺧﻮﺷﺨﻮ ﮐﺪوم ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻢ آﻓﺎق ﺧﻮﺷﺨﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻠﺎﻗﺎت ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺸﻮﻧﻢ دﮐﻤﻪ ﻫﺎي ﮐﯿﺒﻮرد روﺑﺮوﯾﺶ را ﻓﺸﺮد ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺗﺨﺖ ﻣﺘﺸﮑﺮم کریو پرسرعت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶ رﻓﺘﻢ. آن دﻓﻌﻪ ﻧﮕﺎﻫﻢ را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﺑﻮدم و ﺗﺎﺑﻠﻮي ردﺧﺎﻧﻪ را دﯾﺪه ﺑﻮدم اﯾﻦ ﺑﺎر ﭼﻪ ﺑﻮي ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﻟﮑﻞ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﯿﻨﯽ ام زد دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ ﮐﺸﯿﺪم و ك ﻧﺎر ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎي ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ دﻧﺒﺎل ﻋﺪد ﻫﻔﺖ ﮔﺸﺘﻢ ﺳﺮ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪم و ﺑﺎ دﯾﺪﻧﺶ ﺧﺸﮑﻢ ﺧﻮدش ﺑﻮد؟! آﻓﺎق ﺧﻮﺷﺨﻮ ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺷﺪم ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺻﻮرﺗﺶ ﮐﺒﻮد و زﺧﻢ ﺑﻮد.

 

خرید کریو پرسرعت
خرید کریو پرسرعت

ﻣﺮا ﯾﺎد آرام اﻧﺪاﺧﺖ ﻣﺒﻬﻮت و ﻧﺎﺑﺎور ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺷﺪم ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش آﻣﺪ رد کردن فیلتر ﺑﻮد ﺣﺎﻟﺎ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ام ﺑﺎ ﺗﺨﺘﺶ ﺑﻮد زل زده ﺑﻮدم ﺑﻪ زﺧﻢ ﻫﺎي ﮐﺴﯽ زده ﺑﻮدش ﺗﻮي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﭘﺪري ﺑﺮادر ﮐﺴﯽ زده ﭼﺸﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻢ از ﺻﻮرت آش و ﻟﺎش ﺷﺪه اش و ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ اش ﮐﻪ روي دراور ﻧﻮﭘﺎن ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺘﺶ ﺑﻮد ﺑﺮش داﺷﺘﻢ و ﺑﺎزش ﮐﺮدم. ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎﺳﻬﺎﯾﺶ رﻓﺘﻢ ﻣﺮد راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻟﺐ ﺟﻮﯾﺪم وﺑﺎﯾﻞ را ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻢ کریو پرسرعت ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽ دﺳﺘﻢ ﯾﺎزده ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ فیلترشکن تلگرام ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺷﺖ از ﮐﻨﺎر ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﮔﺬر ﻣﯿﮑﺮد. اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ﻋﺬر ﻣﯿﺨﻮام ﺧﺎﻧﻮم؟ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﻮﻧﻢ ﺗﺨﺖ اﺷﺎره ﮐﺮدم.

کریو برای ویندوز

و ﺗﺎزه ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم اﯾﺸﻮن ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﯽ ﺷﺪه؟ ﻣﺘﻌﺠﺐ داﺧﻞ آﻣﺪ ﻣﮕﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺎﻫﺎش از دوﺳﺘﺎﻧﺸﻮن ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ اوراﻗﯽ ﮐﻪ روي ﺗﺨﺘﻪ ﺷﺎﺳﯽ ﻣﻨﻔﻮر ﻓﻠﺰي ﮐﻪ ﻣﺮا ﯾﺎد ﭼﯿﺰ وﺣﺸﺘﻨﺎك ي ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد: اﯾﺸﻮن از ﺗﺮس و ﺷﺪت ﺿﺮﺑﺎت ﻋﻤﺪي ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮن اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﺑﯿﻬﻮش ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﻮﻧﺰده ﺷﻮﻧﺰده ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ خرید کریو ارزان برای ویندوز ﮐﻪ ﺑﯿﻬﻮﺷﻦ ﺿﺮﺑﺎت ﻋﻤﺪي ﭼﯿﺰ دﯾﮕﻪ اي اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﯽ ﺣﻮاس و ﻋﺎﺟﺮ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻤﻨﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎز زل زدم ﺑﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ کانکشن ویندوز ﻋﺠﯿﺐِ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد آن اﻟﺘﻤﺎس ﻫﺎ وﺿﺠﻪ ﻫﺎﯾﺶ آن ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻫﺎﯾﺶ دروغ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎي آدم ﮐﻪ کذب ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ﻧﺸﺴﺘﻢ رو ﺗﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻪ آن ﺟﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪم؟ اﺻﻠﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

ﮐﻠﺎﻓﻪ از دﻟﻬﺮه اي ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﮐِﯽ کانکشن مک اﺻﻠﺎ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺳﺮم را ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺳﺨﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺗﮑﯿﻪ دادم. ﺻﺪاي آرام ﺗﻮي ﮔﻮﺷﻢ ﭘﯽ ﭼﯿﺪه ﺑﻮد ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺳﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﭼﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻧﺎﻟﻪ ﯾﮏ آن ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل را رﻫﺎ ﮐﺮدم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻨﯽ ده ام اﻣﺎ ﺑﺎ دوﺑﺎره ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ راﺳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﭘﺮ اﻣﯿﺪ زن را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم. ﭘﺎﯾﺶ را آرام روي ﺗﺨﺖ ﻣﯽ ﺳﺎﯾﯿﺪ و ﺳﺮش را ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺸﺖ ﻣﯽ ﻓﺸﺮد.

خرید کریو برای کامپیوتر

خرید کریو برای کامپیوتر

با اینکه کریو قدرتمندترین فیلترشکن است اما میتوانید ۱۰ برابر سرعت کریو را از سایت ما خریداری کنید این سرویس بدون قطعی و با سرعت بالا موجود است همچنین هیچگونه دسترسی به اطلاعات ممکن نیست خرید کریو برای کامپیوتر.

 

ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دوﺳﺘﺎم ﮐﺎراي اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ زﯾﺎدي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادم ﺑﻘﯿﺶ ﭼﯽ ﺷﺪ اوﻣﺪ اره ﺑﺎﺑﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدم رﻓﺘﻢ ﺑﯿﺮون ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺗﻮ ﻣﺎ کریو وی پی ان وﻟﯽ ازش ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮه ﻫﻤﻮن ﺟﺎ ﺣﺮﻓﺎﺷﻮ ﺑﺰﻧﻪ داﺷﺘﻢ ﻣﯽ ﻣﺮدم از اﺳﺘﺮس از ﻫﯿﺠﺎن داﺷﺘﻢ ﻣﯽ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاد ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻪ! ﺧﯿﻠﯽ ادم رﮐﯽ ﺑﻮد راﺣﺘﻢ ﺣﺮﻓﺸﻮ زد ﮔﻔﺖ ﺒﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮم ﺑﯽ ﺗﻌﺎرف ﻣﯽ ﮔﻢ ﻣﻦ ازت ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯽ اﯾﺪ ﻣﯽ دوﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ آتی پیک ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺖ ﻣﯽ اﯾﺪ وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﻮام وارد ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺸﻢ ازت ﻣﯽ ﺧﻮام ﯾﻪ ﮐﺎري ﺑﺮام اﻧﺠﺎم ﺑﺪي ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻮن دﯾﺮوز ﺷﻤﺎرﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﯽ ﺗﻮ دﺳﺘﻢ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﻧﻪ ﭘﺲ ﭼﯽ ﺷﺮﯾﻔﯽ اون ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﯾﻦ فیلترشکن کامپبوتر ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدم ﺑﻬﻢ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯽ. وﻟﯽ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ اﻟﺎن ازت ﻣﯽ ﺧﻮام ﺑﺮام اﻧﺠﺎم ﺑﺪي ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮام ﭘﯿﺶ اوﻣﺪه کریو ارزان ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ ﻫﻢ ﻧﺪاره.

فیلترشکن پرسرعت

ﭼﻮن اﮔﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺒﻮد ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ دﯾﮕﻪ ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ اﯾﻨﺎرو ﮔﻔﺖ وﻟﯽ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺧﻮدﻣﻮ ﻣﺸﺘﺎق ﻧﺸﻮن ﺑﺪم ﭼﺮا ﻣﻦ خرید فیلترشکن پرسرعت کریو ﭼﻮن دﺧﺘﺮ دﯾﮕﻪ اي ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ ﻫﺮدوﺗﺎﻣﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎك ﺗﻮ ﺳﺮم ﮐﻪ زﻧﮓ زدم ﺑﻬﺶ ﭼﯽ ازت ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻔﺖ ﻣﯽ ﺧﻮام ﯾﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎي ﺟﺎﯾﯽ فیلترشکن پرسرعت ﻣﯽ ﮔﻢ و ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎم ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯽ ﭼﯿﺰاﯾﯽ ﮐﻪ ازت ﻣﯽ ﺧﻮام رو ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ ﺷﺮﯾﻔﯽ دﻟﺸﻮ ﺑﺸﮑﻨﯽ و ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮاﯾﺶ ﭼﯽ اون ﯾﮑﯿﻮ دوﺳﺖ داره ﺧﺐ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ اون ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻗﯿﺎﻓﺶ رو ﻧﺪﯾﺪه. ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﻪ اي ﻫﻢ ﺟﺎي ﺗﻮ ﺑﺒﺮم ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻪ ﻋﺠﺐ ﺧﻨﮕﯿﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻟﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرو ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻣﺶ؟! ﺷﺮﯾﻔﯽ- ﻓﻘﻂ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﯽ ﺧﻮام دﻟﺨﻮرش ﮐﻨﻪ اﻣﺎ اﮔﻪ دﯾﺪي ﺷﺪ کریو پرسرعت ﺣﺘﯽ دﻟﺶ رو ﻫﻢ ﺑﺸﮑﻮن ﻟﻘﺐ رﻏﯿﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻟﻮ ﺑﺖ ﺑﺪن اﯾﺴﺘﺎدم ﺧﺐ ﺣﺎﻟﺎ ﯾﮑﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻦ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮف دارم ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮدم ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻦ ﻓﺮﺻﺖ زﯾﺎده ﺑﺮا ﺣﺮف زدن دﺳﺘﺎم رو ﻓﺮو ﮐﺮدم ﺗﻮ در اﺗﺎﻗﺶ رو ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ﮐﻪ روي ﻣﯿﺰ ﺑﻮد ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺧﻮرد ﺟﯿﺒﺎم رﻓﺘﻢ ﺳﻤﺖ اﺗﺎﻗﻢ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﻗﻔﻠﺶ رو ﺑﺎز ﮐﺮدم ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ از ﻃﺮف ﻧﺒﻮد ﺗﻤﺎس ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯿﻢ ﻫﻢ ﺟﻮاب ﻧﺪاده ﺑﻮد ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم ﮔﻮﺷﯿﻤﻮ دوﺑﺎره ﭘﺮت ﮐﺮدن.

خرید کریو برای کامپیوتر
خرید کریو برای کامپیوتر

فیلترشکن کامپیوتر

روي ﻣﯿﺰ و ﺧﻮدﻣﻮ ﭘﺮت ﮐﺮدم روي ﺗﺨﺖ دﺳﺘﺎﻣﻮ زﯾﺮ ﺳﺮم ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺧﯿﺮه ﺷﺪم ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ وﻗﺘﯽ فیلترشکن ارزان دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر روي ﺗﺨﺖ اﻓﺘﺎده ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺗﻮ ذﻫﻨﻢ اوﻣﺪ ﺑﻮدم و ﺳﻘﻔﻮ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺷﻤﺎره ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﻮﺷﯿﻢ زﻧﮓ ﺧﻮرد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻣﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم. ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ روز اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺟﻮاب ﺷﺪم .رﺿﺎ ﺑﻮد ﺑﻬﻢ زﻧﮓ ﻣﯿﺰد ﺳﻠﺎم ﮐﻤﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻤﻨﻮن ﺟﺎﻧﻢ ﮐﻤﯿﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎس اﮔﻪ ﺣﺮﻓﺎﺗﻮ ﺑﺎﻫﺎش ﺑﺰﻧﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﻟﺎن ﺑﺎﯾﺪ خرید فیلترشکن پرسرعت برای کامپیوتر راه ﺑﯿﻔﺘﯽ دﺳﺘﻤﻮ ﺻﻮرﺗﻢ ﮐﺸﯿﺪم و ﺟﻠﻮي آﯾﻨﻪ ﺧﻮدم اکانت کریو ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﻣﯿﮕﯽ اﻟﺎن؟ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاري رﺿﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﺪي ﻣﯿﮕﻢ رﺿﺎ اﮔﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺗﻪ دﻟﺖ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺧﻮدم ﺑﺮات ﺟﻮر ﮐﺮدم.

 

خرید کریو ارزان برای مک

خرید کریو ارزان برای مک

پرسرعترین کریو برای مکینتاش که با ۱۰۰ سرور برای متصل شدن موجود است همه در کانکشن مخصوص مک است هم اکنون میتوانید خرید کریو ارزان برای مک را از سایت خریداری کنید یا برای تست اکانت به پشتیبانی پیام دهید.

 

ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯿﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﻧﺎﺷﮑﺮي ﻧﺒﻮدم در ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺪا رو ﺷﮑﺮ ﮐﺮدم فیلتر شکن اﻣﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ روزﻫﺎي ﺷﻮم و ﺗﻠﺦ رو ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ و ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ درك ادم ﺧﻨﺪون ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ رو ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮم و ﺑﻪ وﻗﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻨﺪه ﺳﻌﯿﺪ رو ﻧﺪﯾﺪم ﭼﻨﺪ وﻗﺘﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ﺧﺎﻧﻤﻢ ﺻﺪام ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ،اخ..اخ از ﻗﻠﺐ دردم،ﺑﺎ دﯾﺪن ﺧﻨﺪه رو ﻟﺒﻬﺎي زﯾﺒﺎي دﺧﺘﺮك ﻗﻠﺒﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﯿﮑﺸﻪ و ﻋﮑﺲ از دﺳﺘﻢ ﻣﯽ اﻓﺘﻪ و ﺷﯿﺸﻪ اش ﻣﯿﺸﮑﻨﻪ کریو برای مک ﻣﻦ زاﻧﻮﻫﺎم از ﺷﺪت درد ﺧﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﺻﺪاي ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻠﯿﺪ و ﺑﺎز ﺷﺪن در ﯾﻌﻨﯽ اوﻣﺪ اوﻣﺪ ﺗﺎ رﺧﺖ داﻣﺎدﯾﺶ رو ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﻪ ،ﻗﺎﻣﺖ رﺷﯿﺪ و ﻣﺮدوﻧﺶ ﻣﯿﻮن در اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻪ،آه ﻣﯿﮑﺸﻢ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدش رﺳﯿﺪه و ﺑﻮي ﻋﻄﺮش از اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﻢ ﻣﯿﺮﺳﻪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮام اﺷﮓ از ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﻣﯿﭽﮑﻪ روي ﮔﻮﻧﻢ و ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن فیلترشکن مک ﺷﺪه ﺧﯿﺮم ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮم درد ﻗﻠﺒﻢ ﺷﺪت.

 

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎ ﺷﺪي ﻣﺮد ﻣﻦ ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﻣﺸﮕﯽ داﻣﺎدي دﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮاد ﺑﺮم کریو پرسرعت ﺑﻪ آﻏﻮﺷﺶ ﺑﮑﺸﻢ درد ﻗﻠﺒﻢ ﻧﻔﺴﻢ رو ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎره و ﻣﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﻢ ﺳﯿﻨﻢ رو ﻓﺸﺎر ﻣﯿﺪم، اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﯿﺨﻮاد ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻢ ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺰه،ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻧﮕﺮاﻧﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﻢ،ﻟﺒﻬﺎش ﺗﮑﻮن ﻣﯿﺨﻮره و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺸﻨﻮم اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺷﺪم ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ ﻣﯿﺎد و ﻣﻦ ﺗﺎزه دﺳﺘﻪ ﮔﻞ رو ﺗﻮ دﺳﺘﻬﺎش ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ.

فیلترشکن پرسرعت

ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮه ﻋﺮوﺳﺶ ﻣﻨﺘﻈﺮﺷﻪ ﻫﻮا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ اﮐﺴﯿﮋﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاره کریو ارزان ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﺪي ﻣﯿﺰﻧﻪ،ﭼﺸﻤﻬﺎم ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻣﯿﺮه و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺮ روي زﻣﯿﻦ ﻓﺮود ﻣﯿﺎم خرید vpn پرسرعت برای مک ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﻞ رو ﭘﺮت ﻣﯿﮑﻨﻪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ ﻣﯿﺎد،ﺳﺮم ﺟﺎي ﮔﺮﻣﯽ ﻓﺮو ﻣﯿﺮﻫﺴﺮم رو ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺪه و ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎم ﺧﯿﺮه ﻣﯿﺸﻪ و ﻣﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ اﺷﮕﻬﺎي ﮐﻪ از ﭼﺸﻤﻬﺎش ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎرﯾﺪن ﮐﺮده اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺎري ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺻﺪاش رو ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﺸﻨﻮم ﺳﺮم روي دﺳﺘﻬﺎش ﺑﯽ ﺟﻮن ﻣﯽ اﻓﺘﻪ و ﻣﻦ ﭼﺸﻤﻢ ﺧﯿﺮه ﻣﯿﺸﻪ دانلود کریو در اﺗﺎق ﮐﻪ ﻧﻮري اﺣﺎﻃﺶ ﮐﺮده،از ﻧﻮر ﻗﺎﻣﺖ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻪ و ﻣﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﻣﯿﺮودﺑﺎ ﺧﻨﺪه اﯾﺴﺘﺎده و دﺳﺘﺶ رو ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ طویل ﮐﺮده و ﻣﻦ ﺳﺎل دوﺑﺎره ﺣﺴﯿﻨﻢ رو ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﯿﺨﻮاد ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺸﻢ و ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ ﭘﺮواز ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺷﮕﻢ رﯾﺨﺘﺨﻨﺪه اش ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ شد از ﭘﺸﺘﺶ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺮون اوﻣﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻗﺎﻣﺖ ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﻠﺎ ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﺮاي ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﮐﻪ ﭼﻘﺪر دﻟﻢ ﺑﺮاش ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﺮدن اﺳﻤﻢ ﻧﻔﺴﻢ ﺑﻨﺪ اوﻣﺪ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎﻣﺎن ﭼﺸﻤﻬﺎم رو ﻫﻢ اﻓﺘﺎد و ﻓﻘﻂ ﺻﺪاي ﻓﺮﯾﺎد ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮد و اﺻﻠﺎ ﺑﺎورم ﻧﻤﯿﺸﺪ رد کردن فیلتر ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ اﯾﻨﻄﻮر رو از ﺧﻮﻧﻪ ﮐﻨﻪ،ﺳﺮم رو ﺗﮑﻮن ﻣﯿﺪم ﺗﺎ دﯾﮕﻪ ﺑﻪ دو روز ﭘﯿﺶ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻮر ﻣﯿﺰد از ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎم ﻧﯿﻮﻣﺪ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد دﻟﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﮔﺮﯾﻪ داﺷﺖ ﺣﺴﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ.

خرید کریو ارزان برای مک
خرید کریو ارزان برای مک

کریو vpn ارزان

روز ﺟﻤﻌﻪ اي ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ،ﺑﺎ ﺻﺪاي زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺗﭙﺶ اﻓﺘﺎد رو ﮔﺰﯾﺪم واﻗﻌﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺮس رو ﻧﻤﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ،ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎي ﻟﺮزون ﺗﻠﻔﻦ رو ﺑﺮداﺷﺘﻢ ﺻﺪاي ﻫﻖ ﻫﻖ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ اوﻣﺪ،ﭘﺎﻫﺎم ﺳﺴﺖ ﺷﺪ و رو ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ اﻓﺘﺎدم ﺻﺪاي اﻗﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﺴﻢ رو ﺑﺮد ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻤﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ ﭼﯽ ﺷﺪه روون ﭼﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺻﺪاي ﮔﺮﯾﺶ اوج ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮ ﻫﻤﻮن ﺣﯿﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪم ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪم آموزش متصل شدن به فیلترشکن ﭼﺸﻤﻬﺎم ﮔﺮد ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ وﺳﻂ ﮔﺮﯾﺶ ﮐﺠﺎ ﺑﯿﺎم ﺑﺪون ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮔﻮﺷﯽ رو ﻗﻄﻊ ﮐﺮدم و ﺳﺮﯾﻊ اﻣﺎده ﻧﻤﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ ﮐﯽ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﻣﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ دﻟﻢ اﻟﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺑﺸﻪ ﭼﺎدر رو ﺳﺮ ﮐﺮدم و ﺑﺎ درﺑﺴﺖ رﻓﺘﻢ..ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺣﺴﻦ زﻧﮓ زدم در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد.

خرید کریو kerio

خرید کریو kerio

کریو چیست؟ در واقع کریو یک سرویس پرسرعت و هوشمند است که فیلتر کردن این فیلترشکن تقریبا کار غیر ممکن است و تمام عزیزان میتوانید برای سیستم های ویندوز و مک از این خرید کریو kerio استفاده کنید.

 

خرید فیلتر شکن

ﺑﺮو ﮔﻤﺸﻮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺴﺖ ﺑﺮس ﺑﻌﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻓﺘﻢ رو دادم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﻬﺎم ﺳﯿﺎه ﺷﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ فیلترشکن کریو ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮده و ﺗﻮ ﮐﻤﺎس ﺧﺪاﯾﺎ ﺣﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺮم ﻧﺒﻮد!ﺧﻮدم رو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﺸﯿﺪم ﺑﯿﭽﺎره ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻈﻠﻮﻣﻢ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ رو روﺷﻦ ﮐﺮدم و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﺴﻦ زﻧﮓ زدم ﮐﻪ ﺧﺪا رو ﺷﮑﺮ اﻧﺪﻓﻌﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺻﺪاي ﺑﻤﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻠﻪ ﺻﺪاش ﻧﮕﺮان ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻤﻢ ﭼﯽ ﺷﺪه ﮔﻠﻢ اروم ﺑﺎش ﮐﺠﺎي ﻋﺰﯾﺰ ﺷﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﭼﯽ ﺷﺪه ﺑﯿﺎ ﺑﺪون ﺣﺮﻓﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي وﯾﮋه ﻧﺰاﺷﺘﻦ ﺧﻮﻫﺮﮐﻢ رو ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻓﻘﻂ ﺻﻠﻮات ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎدم و دﻋﺎ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺻﺪاي دوﯾﺪن اوﻣﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﺣﺎج ﺑﺎﺑﺎ و ﻣﺎﻣﺎن زﻫﺮا و ﺣﺴﻦ ﺑﻮدن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ ﻣﯽ اوﻣﺪن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم Kharide filtershekan ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎي ﮔﺮﯾﻮن ﻧﮕﺎﻫﺸﻮن ﮐﺮدم ﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ اوﻣﺪ و ﺑﺎ اﻟﺘﻤﺎس ﮔﻔﺖ ﺷﺪه زﯾﻨﺒﻢ رو ﮔﺰﯾﺪم ﭼﯽ ﺗﻮ کریو ارزان اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و اون دﻧﯿﺎﺳﺖ،ﺻﺪاي عدل ﻧﻈﺮﻣﻮن رو ﺟﻠﺐ ﮐﺮد رو ﺑﻪ دﯾﻮار ﮐﻮﺑﻮﻧﺪه ﺑﻮد و عدل ﻣﯿﺰد ﮐﺮدي ﻧﺎﻣﺮد ﺷﺪه ﺣﺮف ﺑﺰن رو ﺑﺪون ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺘﺮ ﭼﯽ ﭼﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮاي ﺑﮑﻨﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزﯾﻬﺎت رو ﺑﺒﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪم ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد اﺳﺖ ﻣﻦ ﯾﺎ ﺗﻮ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺑﺎور ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮد و از ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺪا ﺷﺪ و اروم ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﺧﻮردي ﺑﻌﺪ عدل ﺳﻌﯿﺪم ﮐﻢ ﻧﯿﻮورد و داد دﻫﻨﻢ و ﺑﺎز ﻧﮑﻦ ﺑﺎز ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮاي ﺑﮕﯽ ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﯿﻢ زﻧﻢ از ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻌﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ.

 

خرید کریو kerio
خرید کریو kerio

 

 

فیلتر شکن کامپیوتر

ﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮام ﺑﺪوﻧﻢ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮاي ﺑﻠﻐﻮر ﮐﻨﯽ ﺳﺮي ﺗﮑﻮن دادو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽ اوﻣﺪ اﻣﺎ ﺣﺴﻦ ﺟﻠﻮش ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻨﺎل ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺳﻌﯿﺪم ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ خرید فیلتر شکن کریو برای کامپیوتر ﺑﺎ ﺣﺮص ﮔﻔﺖ ﺑﺮو ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮش ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ول ﮐﻦ ﻧﺒﻮد ،ﯾﮑﺪوﻧﻪ ﮐﻮﺑﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﻪ ﺳﻌﯿﺪ فیلتر شکن تلگرام ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ دوﺑﺎره ﺷﺪ ﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺮﻣﻠﺎ ﺑﺸﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ رو ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮش ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻔﻬﻢ کریو مک ﺗﻮ ﮐﺮدي ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ روز اﻧﺪاﺧﺘﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﺴﻦ ﯾﻮرش ﺑﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺸﻮن اوﻣﺪن ﻧﮕﻬﺒﺎن-ﺑﺴﻪ اﻗﺎ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﮐﻨﯿ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺸﻮن ﮐﻨﻦ ﻫﺮ ﮐﺪوم در ﭘﯽ رﻫﺎي و ﻫﺠﻮم ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﻮد ﻣﻦ ﻫﺮزم ﻣﻦ ﻫﺮزم ﯾﺎ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﺮ روز داري ﺑﻪ زﻧﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﯿﻢ زﻧﻢ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﻣﯿﺎد رو ﻟﺒﻬﺎم،ﭼﺮا ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﺮدم ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺎره دوﺑﺎره ﺻﺪاش رو اﻧﺪاﺧﺖ ﺳﺮش ﺧﻮدت رو ﭘﺎي دﯾﮕﺮون ﻧﻨﺪاز ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﺳﻌﯿﺪم ﭼﻘﺪر ﺣﺲ و ﺣﺎل ﭘﻮزﺧﻨﺪ رو ﻟﺒﻬﺎي ﻣﻦ رو داﺷﺖ ﺑﮕﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﭽﻪ ات ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺪاي ﻫﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎﻣﺎن اوﻣﺪ و ﺑﻌﺪ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺎج ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﮕﯽ ﭘﺴﺮ! اروﻣﺘﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﻬﻤﻮﻧﺪ ﮐﺎري ﻧﺪاره ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﯾﺪ ﺑﯿﺮون دﻋﻮا ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ و ﺣﺎج ﺑﺎﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دادن.

فیلترشکن نامحدود

ﮐﻪ دﯾﮕﻪ درﮔﯿﺮي ﻧﻤﯿﺸﻪ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎ ﻫﻢ رﻓﺘﻦ ﭼﯽ ﺑﻮد ﺳﻌﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه زﯾﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻬﻢ اﻧﺪاﺧﺖ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﺟﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺪاري،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮاي ﺑﮕﯽ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﺎ دﯾﺪن ﻧﮕﺎه ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﻢ ﭼﺸﻤﺶ رو ﺑﺴﺖ و روي ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺎﻣﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاره ﻧﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ اﻣﺎ ﻧﻐﻤﻪ دوﺳﺖ ﻫﻤﻮن دﺧﺘﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ کانکشن ویندوز دﯾﮕﻪ ﺣﺮﻓﺶ رو اداﻣﻪ ﻧﺪاد خرید vpn بدون محدودیت ﺣﺪس اداﻣﻪ ﺣﺮﻓﺸﻢ ﻣﺸﮕﻞ ﻧﺒﻮد ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺎﻫﻬﺎ ﭼﺮﺧﯿﺪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ،ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻦ اﻟﺎن ﺑﭙﺮم ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و عدل و ﺑﯿﺪاد ﮐﻨﻢ،اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪوم ﻧﻤﯿﺪوﻧﻦ !ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺘﻪ !ﺧﺪاﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮم ﭼﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﮐﻪ اﻟﺎن اﯾﻨﻄﻮر ﺑﯽ ﺟﻮن روي ﺗﺨﺖ اﻓﺘﺎده!ﺧﺪاﯾﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﺮاي ﯾﮏ زن ﺳﺨﺘﻪ ﺑﻐﺾ ﺑﺪي مسیر ﻧﻔﺴﻢ رو ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد!ﺑﺎورم ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روي ﺗﺨﺖ ، اﯾﻨﺠﻮر ﺑﯽ ﺟﻮن اﻓﺘﺎده زﯾﻨﺒﻪ اﻣﺮوز ﭼﻪ روزي ﺷﺪ!دﺳﺘﻢ رو ،روي !ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﺰارم فیلترشکن مک اﻟﺎن ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه اي داره ﻣﯿﮕﻔﺖ اﻟﺎن ﮐﻪ رو ﺗﺨﺘﻪ ﻓﺎﯾﺪش ﭼﯿﻪ دوﺳﺘﻢ.

 

!ﺑﺎ اون ﻫﻤﻪ ﺑﻠﺎ ﻫﻨﻮز دوﺳﺘﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﯽ وﺟﺪان ﺑﻮدن ﻣﻦ روز ﮐﻪ ﺑﻬﺶ زﻧﮓ ﻣﯿﺰدم ﻓﻘﻂ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮد ﺧﯿﻠﯽ رﻧﺠﯿﺪه !ﺑﻮد!ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﮐﺮدﯾﻦ در ﺣﻘﺶ ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﺷﺪه ﺑﻮدم ﺻﺪاي ﮔﺮﯾﻪ ﺳﻤﯿﻪ ﺑﻐﺾ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﻮ ﮔﻠﻮم رو ﻗﻠﻘﻠﮏ ﻣﯿﺪاد ﺑﺮاي ﺷﮑﺴﺘﻦ!ﻋﻘﺐ ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻢ!ﻣﻦ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﺮدم ﺑﺎ زﻧﻢ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮون اوﻣﺪم و ﺗﺎﮐﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ!ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم فیلترشکن kerioدر ﺧﻮﻧﻪ رو ﮐﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدم ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻃﺮات اﯾﻦ ﻣﺪت ﺟﻠﻮي ﭼﺸﻤﻬﺎم ﺟﻮن ﮔﺮﻓﺘﻦ.

خرید kerio برای ویندوز

خرید kerio برای ویندوز

kerio مخصوص برای ویندوز بدون افت سرعت و دانلود های نامحدود توسط این فیلترشکن کریو با آپدیت های هفتگی برای هرچه بیشتر شدن سرعت تلاش میکنیم و میتوانید خرید kerio برای ویندوز را از سایت دریافت کنید.

 

خرید kerio برای ویندوز
خرید kerio برای ویندوز

فیلترشکن ویندوز

و اروم زﻣﺰﻣﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻦ فیلترشکن ویندوز ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮﮔﺮدوﻧﻨﺪ خرید فیلترشکن پرسرعت برای کامپیوتر اﻣﺎ ﺗﻮ ﺣﺎﻣﻠﻪ اي ﭘﻮزﺧﻨﺪي ﻣﯿﺰن اره ﺣﺎﻣﻠﻪ ام اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﭽﻪ ام از ﮔﻨﺎﻫﺖ ﺑﮕﺰرم ﺗﻮ در ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺑﺪ ﮐﺮدي!اﮔﻪ اﻗﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺼﺪ ازدواج داﺷﺖ ! ﺑﺎ دﯾﺪﻧﺶ ﻗﻠﺒﻢ ﻓﺸﺮده ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮐﻨﺎرم اوﻣﺪ و ﺻﻮرﺗﻢ رو ﺑﻮﺳﯿﺪ زﯾﻨﺐ ﺟﻮﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدش ﺷﺎد ﺑﺎﺷﻢ اﻣﺎ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ و ﻗﻄﺮه اﺷﮕﯽ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﭼﮑﯿﺪ رﺳﻮام ﮐﺮد ﭼﯽ ﺷﺪه زﯾﻨﺐ ﮐﻨﺎرم رو ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و دﺳﺘﻢ رو ﺗﻮ دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺖ کریو وی پی ان ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﻢ!ﺣﺴﻦ ﭼﻄﻮر دﻟﺶ اوﻣﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ رو رﻫﺎ ﮐﻨﻪ!ﭼﻄﻮر دﻟﺶ اوﻣﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻪ!ﺻﻮرت ﺗﭙﻠﺶ ﻟﺎﻏﺮ ﺷﺪه ﺑﻮداﻣﺎ ﺳﻔﯿﺪي ﺻﻮرﺗﺶ ﭼﻬﺮه اش رو ﻧﻮراﻧﯽ ﻧﺸﻮن ﻣﯿﺪاد از دﺳﺖ دادم و ﺑﻪ آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪﻣﺶ و ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدم ﮐﺎﻣﻠﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪه ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺻﺪاي در اوﻣﺪ ﺳﺮم رو ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم ﻋﺒﺎس رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ و ﺳﻤﯿﻪ رو ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد!ازش ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ فیلترشکن کریو ﭼﻬﺮه ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﺶ رو ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎم ﻗﺎب ﮔﺮﻓﺘﻢ!ﭼﺸﻤﻬﺎش ﭘﺮ اﺷﮓ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎز ﻟﺒﺨﻨﺪش رو ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﻣﻦ ﺳﻤﯿﻪ ﮔﻨﮓ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺮدﯾﻪ ﺑﺮادرم ﺑﺒﺨﺶ ﺳﺮش رو ﺗﮑﻮن داد و ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﺸﺮو ﭘﺎك ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻠﺨﯽ ﮔﻔﺖ دﯾﻮوﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﭼﯽ ﺷﺪه ﻣﺮا آزاد ﮐﻦ ﻧﺰاﺷﺘﻢ اداﻣﻪ ﺑﺪه دﺳﺘﻬﺎش رو ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺮي ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﺳﺨﺘﻪ ﺧﻮب ﻣﯿﺪوﻧﯽ کریو ارزان ﻣﻦ درﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻃﻌﻢ زﻫﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ رو ﭼﺸﯿﺪم ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﺒﺨﺸﯿﺶ ﺑﺴﻪ دﯾﻮوﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﭼﻄﻮر ﺣﻠﺶ ﮐﻨﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮه اروم ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻮن اﻣﺮوز ﻣﺮﺧﺺ ﻣﯿﺸﯽ زﯾﻨﺐ ﮔﻠﯽ اﻋﺪاﻣﯽ ﻟﺤﻈﻪ اي ﻣﮑﺚ ﮐﺮد ﺑﺮ ﻃﻨﺎب دار زد ؛دادﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﮔﻔﺖ ﻃﻨﺎب ﻧﻤﯿﺰاره زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻔﺘﻢ ؛اﻣﺎ آدم ﻫﺎ ﺑﺪﺟﻮر زﻣﯿﻨﻢ زدن اکانت کریو ﮐﻤﮏ ﺳﻤﯿﻪ ﻟﺒﺎﺳﻢ رو ﭘﻮﺷﯿﺪم ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﺒﺎس ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺎد آتی پیک ﺑﺮﯾﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دردش ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯿﺶ رو ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎم ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در اﺗﺎق ﺑﺎز ﺷﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﺎزه وارد ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﺳﻌﯿﺪ روﺑﻪ رو ﺷﺪم و ﻟﺒﺨﻨﺪ رو ﺻﻮرﺗﻢ ﻣﺎﺳﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﮏ و ﻣﺠﻠﺴﯽ اوﻣﺪه اوﻣﺪ ﮐﻤﯽ ﻟﺎﻏﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮد! ﻫﻤﻮﻧﻄﻮر ﺑﻬﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮد ﺗﻮ ﭼﺸﻤﻬﺎش ﻣﺮا آزاد ﮐﻦ دﻟﺘﻨﮕﯽ رو ﻣﯿﺸﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﺘﻔﺎوت ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﯿﮑﺮدم ﻗﺪﻣﯽ ﺟﻠﻮ اوﻣﺪ ﺟﻮاﺑﺶ رو داد اﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪﯾﺪم ﺟﻮاب ﮐﺴﯽ رو ﺑﺪم ﮐﻪ ﻋﺸﻖ رو ﺗﻮ وﺟﻮدم ﻗﺮﺑﻮﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.

فیلترشکن پرسرعت

ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻋﺒﺎﺳﺮﻓﺖ و ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ رﻓﺘﻨﺶ ﻧﺸﺪم ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ ﮔﻔﺖ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﺎم ﺧﺎﻧﻤﻢ ﺑﺪون اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﺎﻣﺶ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﯿﮑﺮدم ﺳﺮش رو ﮐﺞ ﮐﺮد ﺳﻌﯿﺪ دﻟﻢ ﺑﺮات ﯾﮏ رﯾﺰه ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﺻﺪاداري ﻣﯿﺰﻧﻢ و اﺑﺮوﻫﺎم رو ﺑﺎﻟﺎ ﻣﯿﺒﺮم ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﭘﺮ ﺗﻤﺴﺨﺮي ﻣﯿﮕﻢ ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﭼﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ دو ﺳﺎل دﻟﺖ ﺑﺮام ﺗﻨﮓ ﺷﺪه کریو برای مک آزاد ﮐﻦ ﭼﺸﻤﻬﺎش خرید vpn پرسرعت برای مک ﺑﺴﺖ و ﻧﻔﺴﯽ ﺗﺎزه ﮐﺮد ﻣﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ داره ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ اروم ﺑﺎﺷﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎش رو ﺑﺎز ﮐﺮد ﺳﻌﯿﺪ زﯾﻨﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم اﻣﺎ اون ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ اﺷﺘﺒﺎﻫﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ دو ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﻨﻪ واﯾﺴﺘﺎدم و ﮐﺎرﻫﺎي زﺷﺘﺖ رو ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدم.

خرید kerio برای ویندوز
خرید kerio برای ویندوز

از ﺗﺨﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اوﻣﺪم و روﺑﻪ روش واﯾﺴﺘﺎدم،ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدم اﯾﻦ ﺑﺪ ﻫﺰار ﺗﯿﮑﻪ ﺷﺪه! ﻋﺎﻣﻠﻪ ﺗﻮ ﺑﻮدي ﭘﺲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﻮدر ﺷﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎور ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم فیلترشکن کامپیوتر ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ دوﺳﺘﻢ داري ﺻﺪاي ﺧﻨﺪه ﻋﺼﺒﯿﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻣﻦ ﺧﻮاب دﯾﺪي ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﺟﺪي ﺷﺪم و ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮا آزاد ﮐﻦ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻋﺸﻖ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻧﻤﻮﻧﺪه اﻗﺎ ﻣﻦ دﯾﮕﻪ اون دﺧﺘﺮ ﺳﺎﮐﺖ و ﺗﻮ ﺳﺮي ﺧﻮر ﻧﯿﺴﺘﻢ اوﻣﺪم از ﮐﻨﺎرش رد ﺑﺸﻢ ﮐﻪ ﻣﭽﻪ دﺳﺘﻢ رو ﮔﺮﻓﺖ !ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺮو اﮔﻪ ﺑﺮي ﻣﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮم ﻣﻦ ﺧﻮب ﺑﻤﯿﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺮام ﻣﻬﻤﻪ دﺳﺘﺶ ﺷﻞ ﺷﺪ و ﻣﻦ دﺳﺘﻢ رو ازاد ﮐﺮدم اوﻣﺪم ﺑﺮم ﺑﯿﺮون ﮐﻪ ﺻﺪاي ﻏﻤﮕﯿﻨﺶ اوﻣﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﯿﺪوﻧﻢ.

خرید فیلترشکن پرسرعت کریو

خرید فیلترشکن پرسرعت کریو

برای متصل شدن هرچه سریع تر به فیلترشکن و رد کردن کلیه فیلترها و برای اتصال به سرورهای ریاد و قدرتمند از کرو پرسرعت استفاده کنید برای خرید فیلترشکن پرسرعت کریو وارد شوید.

 

خرید فیلترشکن پرسرعت کریو
خرید فیلترشکن پرسرعت کریو

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻣﺎن ﺟﻮاب دادم ﻣﻦ ﺳﻠﺎم ﺻﺪاي ﺑﻐﺾ دار ﻣﺎﻣﺎن ،ﺣﺎﻟﻢ رو ﺑﺪﺗﺮ ﻣﺎﻣﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺗﻮ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﺮدي کریو پرسرعت اﺷﮓ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﻢ رو ﻣﯿﮕﯿﺮم ﻣﺎﻣﺎن-واي ﺳﻌﯿﺪ!واي ﭘﺴﺮ کریو پرسرعت ﭼﯿﮑﺎر ﮐﺮدي ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﺮدم ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر از ﭘﺎ در اوﻣﺪه ﺻﺪاي ﮔﺮﯾﻪ ﻣﺎﻣﺎن ،ﺑﻐﺾ ﺗﻮ ﮔﻠﻮم رو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﺎﻣﺎن ﺧﺪا ﻧﻤﯿﺒﺨﺸﺘﺖ ﻋﺬاﺑﺶ دادي!ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ زﻧﺖ رو اذﯾﺖ ﺷﺪي ﺧﺪا و ﺣﮑﻢ دادي ﺻﺪاي ﮔﺮﯾﺶ اوج ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺎﻣﺎن ﺑﺮو ﺑﺮو دﻋﺎ ﮐﻦ دﻋﺎ ﮐﻦ زﯾﻨﺐ ﺑﺮﮔﺮده!واي ﺳﻌﯿﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ اﻧﻘﺪر ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺒﻮد!ﯾﺎدﺗﻪ ﭼﻘﺪر ﮔﻔﺘﻢ ﻧﮑﻦ!ﻧﮑﻦ ﭘﺴﺮ،ﺧﺪا ﻗﻬﺮش ﻣﯿﮕﯿﺮه وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ادم ﻣﻈﻠﻮم و ﺑﯿﮕﻨﺎه رو اذﯾﺖ ﮐﻨﯽ ﺗﻮ ﭼﯿﮑﺎر دﯾﮕﻪ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ و ﻣﻨﻢ زدم زﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ!دﯾﮕﻪ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ اﺑﻬﺖ ﻣﺮدوﻧﻢ رو ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺎﻣﺎن ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻮدم و ﻇﻠﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﻣﺎﻣﺎن ﺑﺮو اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻦ!ﺑﺮو ﻣﺎدرم ﺑﺮو ﺑﺰار ﺧﺪا زﻧﺖ رو ﺑﻬﺖ ﺑﺮﮔﺮدوﻧﻪ.

فیلترشکن کامپیوتر

ﺗﻠﻔﻦ رو ﻗﻄﻊ ﮐﺮدم !ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎك ﺑﺸﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺪام فیلترشکن قوی ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﻧﻪ رﻓﺘﻢ!ﺧﺪا ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺒﻮﻟﻢ ﻣﯿﮑﺮد!ﻣﺎﻣﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻟﺮﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﯿﻨﻪ!ﺧﺪا ﻏﯿﺎث اﻟﻤﺴﺘﻐﯿﺴﯿﻨﻪ!ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻨﻢ ﻣﯿﺮﺳﻪ!از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪم در ﺧﻮﻧﻪ رو ﺑﺎز ﮐﺮدم ﺧﻮﻧﻪ روزه رﻧﮓ ﻏﻢ روش ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻤﻮم ﻣﯿﺮم و ﮐﻪ زﯾﺮ دوش اب ﺑﺎ ﻟﺒﺎس واﯾﻤﯿﺴﺘﻢ اب ﺣﺎﻟﻢ رو ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺗﺎق ﻣﯿﺮم و ﺳﺠﺎده اش رو ﺑﺮﻣﯿﺪارم و ﺑﺎز ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻮي ﻋﻄﺮ ﻣﺤﻤﺪي ﻟﺎي ﺟﺎﻧﻤﺎزش ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺸﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯿﺒﻨﺪم ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮﻧﻢ اﻣﺎ ﺧﺪا از ﻣﻨﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺷﮑﺴﺘﻢ اره ﺷﮑﺴﺘﻢ اوﻧﻢ ﺟﻠﻮي ﻣﻌﺒﻮدم روي ﺟﺎﻧﻤﺎزي زاﻧﻮ زدم خرید فیلتر شکن کریو برای کامپیوتر ﺷﮑﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ روش ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺨﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺻﺪاي ﮔﺮﯾﻪ اش ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺸﺪ ﺳﺠﺪه ﮐﺮدم و زار زدم زدم ﺑﺮاي اﻧﻘﺪر ﺑﺪ ﺷﺪﻧﻢ زدم ﺑﺮاي اﻧﻘﺪر ﭘﺴﺖ ﺷﺪﻧﻢ !ﺳﺮم رو ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم و رو ﺑﻪ ﺧﺪام ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم ﻣﻦ اوﻣﺪم اوﻣﺪم ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺖ ﺑﻨﺪه ﺧﻄﺎﮐﺎرت ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺳﻤﺘﺖ!ﺧﺪاﯾﺎ ازم رو ﺑﺮﻧﮕﺮدون،ﮐﻪ اﮔﻪ ﺑﺮﮔﺮدوﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﻦ زاره!ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺪ ﮐﺮدم در ﺣﻘﻪ ﺑﻨﺪه ات!ﺗﻮي ﺣﮑﻤﺘﺖ ﭼﺮا اوردم ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺪ ﺷﺪم !ﭘﺴﺖ ﺷﺪم کریو قدرتمند اﻣﺎ ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﻢ!ﻣﯿﮕﻦ ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺎدرس ﺳﺎل ﺗﻘﺎص ﮐﺎري رو داد ﮐﻪ ﻧﮑﺮده فیلترشکن کریو ادﻣﻬﺎي ﺧﺪاﯾﺎ زﯾﻨﺒﻢ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻇﻠﻢ ﮐﺮدم!ﺗﻘﺎص ﻧﮕﯿﺮ از ﻣﻦ!ﺧﺪاﯾﺎ ﻫﺮ ﺑﻠﺎي ﺳﺮ ﺧﻮدم !ﻣﯿﺎري ﺑﯿﺎر اﻣﺎ ﺗﻘﺎﺻﺶ رو ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻦ ﻧﮑﻦ دوﺑﺎره ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻢ و از ﺗﻪ دﻟﻢ زار زدم و اﺷﮓ رﯾﺨﺘﻢ اﺷﮓ رﯾﺨﺘﻢ و ﮐﺮدم ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮان ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻮدم از ﻇﻬﺮ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد زﻧﮕﻢ ﻧﺰده ﺑﻮد و ﻋﺒﺎس ﻫﻨﻮز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮ ﺣﯿﺎط ﻣﻮﻧﺪه ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﺗﻮ دﺳﺘﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم از ﻇﻬﺮ ﮐﻠﯽ دﻋﺎ ﺧﻮﻧﺪه ﺑﻮدم!ﺑﯿﭽﺎره ﻣﺎﻣﺎن زﻫﺮا ﮐﻪ ﮐﺎرش ﻓﻘﻂ ﮔﺮﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد!ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ رو ﺑﺴﺘﻢ و ﺗﻮ ﮐﯿﻔﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻢ.

بدون قطعی و پرسرعت

ﮐﻪ ﺻﺪاي اﺷﻔﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر اوﻣﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ رو ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ خرید فیلترشکن بدون قطعی وﯾﮋه ﭘﯿﺞ ﻣﯿﮑﺮد!ﺑﻪ دﮐﺘﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪوﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﮐﻪ دو ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎرم ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻣﯽ اوﻣﺪن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﻬﺎي وﺣﺸﺖ زدم وارد اﺗﺎق ﺷﺪن و ﭘﺮده ﻫﺎ رو ﮐﺸﯿﺪن!ﺗﺮس ﺗﻮ دﻟﻢ ﻧﺸﺴﺖ،اﮔﻪ ﺑﺮاي زﯾﻨﺐ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد!ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎي ﻟﺮزوﻧﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ رو ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺷﻤﺎره ﺣﺴﻦ فیلترشکن ویندوز ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﻮق ﺑﺮداﺷﺖ !ﺣﺴﻦ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻟﺮزوﻧﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ!ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ در ﺑﺴﺘﻪ و ﭘﺮده ﻫﺎي ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺻﺪاي ﻧﮕﺮان ﭼﯽ ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﻧﮕﺎﻫﺸﻮن ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﻔﺘﮕﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯿﮑﺮدن ﻟﺎل ﺷﺪه ﺑﻮدم ﻋﺒﺎس ﮐﻠﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ در رﻓﺖ و ﺑﻪ در زد ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎ اﺧﻢ ﺑﯿﺮون اوﻣﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﺧﺒﺮﺗﻪ اﻗﺎ ﻋﺒﺎس ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺻﺤﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﮔﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺮم ﺧﻮاﻫﺮم ﭼﺶ ﺷﺪه!؟ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﮐﻤﯽ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮد و فیلترشکن مک ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺮون اوﻣﺪ و ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﻤﻮن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻧﻔﺴﯽ ﮔﺮﻓﺖ دﮐﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻮادﺷﯿﻦ اره دﮐﺘﺮ دﮐﺘﺮ زﯾﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﻫﻤﻤﻮن رو ﻧﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ ﺷﺪ اﯾﺴﺖ.

خرید فیلترشکن پرسرعت کریو
خرید فیلترشکن پرسرعت کریو