خرید وی پی ان کریو

خرید وی پی ان کریو

اول اینو بگم کریو برای ویندوز بهترین گزینه و برای مک بهترین است این فیلترشکن با عبور از فیلترنگ با سرعت بالا دارای قدرت زیادی است برای خرید وی پی ان کریو به سایت آتی پیک مراجعه کنید.

 

خرید وی پی ان کریو
خرید وی پی ان کریو

اﯾﻦ دﻓﻌﻪ راه ﻣﯿﺎم وﻗﺘﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ رﺧﺘﺨﻮاب وﺳﻂ اﺗﺎق آرام ﭘﻬﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ آن وﻗﺖ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ و اﻟﺎن ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ دارد ﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﻮم و روي ﺗﺸﮏ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻢ ﺻﺪاي ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﻤﺖ ﭼﭙﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯿﻨﺠﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارم روي ﺑﺎﻟﺸﺖ و ﺗﻮي ﺧﻮدم ﻣﭽﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮم ﺧﻮاب ﺳﺮد اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯿﺦِ اﺗﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺗﺎق آرام ﺗﺨﺖ ﺻﻮ رﺗﯽ رﻧﮓ ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ  ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺸﺎن ﺑﻮد کریو وی پی ان دراز ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ آﻧﺸﺮﻟﯽ در اول ﯾﻮر ﺗﻮﯾﯿﺴﺖ ﮐﻠﺒﻪ ﻋﻤﻮ ﺗﺎم ﺗﻤﺎﻣﺸﺎن را از ﺑﺮ ﺑﻮد دﻟﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺮ زد ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد روي ﭘﺎﯾﻢ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﮕﺎه اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎﯾﻢ ﻏﺮ ﺑﺰﻧﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮﺷﻪ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺐ ده ﺑﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮم و روﯾﺶ ﭘﺘﻮ ﺑﻨﺪازم. دﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻮي ﺟﯿﺒﻢ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ را در ﻣﯽ آورم.

خرید کریو

ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس ز ل ﻣﯽ زﻧﻢ و اﻧﮕﺸﺖ روي ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺷﻤﺎره ﮐﻪ ﭘﺸﺘﺸﺎن ﯾﮏ ﻗﺼﻪ ﺧﻮا ﺑﯿﺪه ﻣﯽ ﮔﺬارم ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺑﻮق ﺻﺪاي ﻧﺤﺴﺶ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ در ﮔﻮﺷﻢ آخ ﺑﻤﯿﺮي ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ آخ ﻧﺒﺎﺷﯽ آخ ﺳﺎﯾﻪ ات ﺑﯿﻔﺘﺪ از ﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﻠﻪ داري ﻋﺠﻠﻪ دردي ﮐﻪ درﻣﺎﻧﺶ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺠﻠﻪ دادن اﺳﺖ ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﺜﻞ دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ﺑﺎﻫﺎش ﮔﻨﺎه داره ﻧﮕﺎرِ ﻣﻨﻢ ﺑﺎ زﺑﻮنِ ﺑﺴﺘﻪ خرید کریو kerio ﻧﮕﺎرِ ﻣﻨﻢ زﺑﻮﻧﺶ ﺑﻨﺪ اوﻣﺪه ﺑﻮد از ﺗﺮس ﮐﻪ ﺟﺰﻏﺎﻟﻪ ﺷﺪ ﻫﺮ ﮐﺎري ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺣﺮف ﻧﻤﯽ زﻧﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﻣﯽ زﻧﻤﺶ زﺑﻮن وا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ. رﺧﺘﺨﻮاب داغ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﻦ دارم ﻣﺜﻞ ﻧﮕﺎر ﺟﺰﻏﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮم ﻧﺰﻧﺶ ﺗﻮ رو روح ﻧﮕﺎرت روح ﻧﮕﺎرو ﻫﻢ ﺳﻮزوﻧﺪن ﻧﻔﺴﻢ ول ﮐﻦ ﺑﭽﻤﻮ ﺗﻮ رو ﺑﻪ ﻫﺮﮐﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯽ دﺳﺖ از ﺳﺮ اون ﻃﻔﻠﮏ ﺑﺮدار ﻧﻌﺮه ﻣﯽ زﻧﻢ رواﻧﯽ اون ﭼﯽ ﮐﺎرت ﮐﺮده ﻣﮕﻪ ﭼﺮا زورﺗﻮ ﺳﺮ ﺿﻐﯿﻔﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﺰدل ﺑﻪ ﺧﺪا ازت ﻧﻤﯿﮕﺬره ﺑﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﮕﺬره ﻧﻤﯿﮕﺬره ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﯿﮕﺬره! ﺻﺪاي ﺿﺠﻪ آﻓﺎق ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻧﻌﺮه ﻫﺎﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺪاﯾﺎ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ را ﮐﺎت ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺻﺪا، ﻧﻮر ﺣﺮﮐﺘﺶ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﻏﺮوب آدرﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺎي ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮق ﻏﺮوب ﻧﻤﺮدم.

کریو برای کامپیوتر

ﺧﺐ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺎق ﺑﺎزوﯾﻢ را ﭼﻨﮓ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﮕﺎﻫﺶ آخ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﭘﺮِ اﺷﮏ ﺑﻮد ﺻﻮرﺗﺶ ﺧﯿﺲ ﺑﻮد. درﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻧﻮك اﻧﮕﺸﺘﺶ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻓﺸﺎر دﺳﺘﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد خرید فیلترشکن کریو برای کامپیوتر ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻏﺮوب ﺑﺎ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻣﻀﻄﺮﺑﺶ ﮔﻔﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاد ﭼﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻪ ﺑﭽﻤﻮ ﺑﺎز روي رﺧﺖ ﺧﻮاب ﺗﻮي ﺧﻮدم ﺟﻤﻊ ﺷﺪم و ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻢ. دوﺳﺖ دا ﺷﺘﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺑﺎﻟﺎي ﺳﺮم و آﻧﻘﺪر ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﺑﺎزي ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﺑﻢ ﺑﺒﺮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد روي ﺳﯿﻨﻪ ام و ﭼﺎﻧﻪ ام را ﺑﮕﺬارم روي ﺳﺮش و ﻣﺴﺖ ﺷﻮم. اﻣﺎ ﺣﺎﻟﺎ ﺟﺎي ﻓﺮﺷﺘﻪ، آﻓﺎق اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد. آﻓﺎق ﻣﺎدري را ﺑﻠﺪ ﺑﻮد ﻫﻤﺴﺮي را ﭼﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﻣﺎن آﺷﻐﺎل ﭘﺲ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﺸﮏ ﺑﻮد؟! ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮدم و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮدم ﭼﻤﺒﺎﺗﻤﻪ زده ﺑﻮد.

و ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد رو ي زاﻧﻮﯾﺶ و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﺮد ﺻﺪاي ﻓﯿﻦ ﻓﯿﻨﺶ م ي آﻣﺪ ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎل آرام؛ اﯾﻦ آدم ﻫﺎ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﺶ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ را د اﺷﺘﻢ ﺻﺪاي آﻓﺎق ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎﺑﺎم ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮد ﻫﯿﭽﯽ ﺗﻮي دﻧﯿﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اون ﻧﮑﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺶ! زﺷﺖ وﻗﯿﺢ ﺑﻮد ﻫﻢ ﺧﻮدش ﻫﻢ اﺧﻠﺎﻗﺶ. رﯾﺸﺎش ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﭽﻞ ﺑﻮد.

خرید کریو پرسرعت برای ویندوز

خرید کریو پرسرعت برای ویندوز

کریو برای ویندوز با سرعت و کیفیت خرید این محصول برای تمام سیستم ها آزاد میباشد کریو برای سیستم های ویندوز با قدرت بالاتری دسترس میباشد برای خرید کریو پرسرعت برای ویندوز به سایت مراجعه کنید.

 

خرید کریو پرسرعت برای ویندوز
خرید کریو پرسرعت برای ویندوز

ﻏﺮورش ﺧﺮد ﺷﺪ ﺑﻐﺾ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ رﻓﺖ ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﺑﭙﻮﺷﺪ فیلترشکن قوی ﮔﻮرش را ﮔﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮود خرید کریو ﭘﺸﺖ ﺳﺮش را ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ اﻣﺎ دﯾﺮ ﺑﻮد ﺻﺪاي در آﻣﺪه ﺑﻮد زودﺗﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﮔﻮرش را ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭘﺸﺖ ﺳﺮش را ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮده ﺑﻮد آرام ﻫﺮاﺳﺎن دوﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺠﻢِ ﺧﺎﻟﯽ از ﭘﺪرش؛ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﭘﺮس ﺷﮕﺮ و ﺣﯿﺮان زل زد ﺑﻪ آﻓﺎق ﭼﯽ ﺷﺪ ﺑﺎﺑﺎ ﭼﺮا رﻓﺖ آﻓﺎق زل زده ﺑﻮد ﺑﻪ در داﺷﺖ زﻧﺪﮔﯽِ آرامِ دو ﻧﻔﺮه ﺷﺎن را ﺧﺮاب ﻣﯽ ﮐﺮد آﻓﺎق ﺑﺎﺑﺎ ﮐﺠﺎ رﻓﺖ آﻓﺎق دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ دﯾﻮار ﺑﻨﺪ ﮐﺮد ﯾﭽﯽ ﻧﺸﺪه. آرام فیلترشکن تلگرام ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖِ ﺳﻔﺮه رﻓﺖ و ﺟﻤﻌﺶ ﮐﺮد ﺑﺎز ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﯽ رود وﻗﺘﯽ ﺻﺪاي ﺑﻮق ﻣﻤﺘﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از دﺳﺘﻢ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و روي زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ اﺷﮏ آﻓﺎﻗﯽ ﮐﻪ روي ﭘﺎﯾﻢ طویل ﺑﻪ درا ز اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﻧﺎي ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﻫﻢ ﻧﺪارد ﻣﯽ ﭼﮑﺪ آه ﻣﯽ ﮐﺸﻢ.

فیلترشکن کریو برای ویندوز

آﻓﺎق ﻋﺎدت ﻧﺪارد! ﻣﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم فیلترشکن قوی ﺷﺪ ﻋﺎدت ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ام! دﺳﺘﻢ را ﺳﺮ دادم خرید کریو vpn برای ویندوز از روي ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ را ﮐﺸﯿﺪم و زﯾﺮ ﺳﺮش ﮔﺬا ﺷﺘﻢ. ﻫﻖ زد و ﻣﭽﻢ را ﭼﻨﮓ زد ﻧﮕﺎﻫﻢ را از ﺻﻮرﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ. ﻓﺮﺷﺘﻪ زل زده ﺑﻮد ﺑﻬﻢ ﻣُﺮدن ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻋﺎدﺗﻪ اﮔﻪ ﻣُﺮد ﺳﻪ ﺗﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آراﻣﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞِ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ از اﺗﺎق ﺑﯿﺮون ﻣﯽ روم ﮐﺎﻣﺮان دﻧﺒﺎﻟﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را دﺳﺘﻢ ﻣﯽ ﮐﺪام دردِ ﻣﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﮐﺪام درِ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺼﺪ اوﻟﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﺪاي ﮐﺎﻣﺮان ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﺠﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﮐﺎش ﯾﮏ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﺑﺮاي زﻧﺪه ﻫﺎ در .دﺳﺖ ﮐﺎﻣﺮان ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ روي ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯿﻠﺮزد روي دﺳﺘﮕﯿﺮه داداش ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺨﻮاي ﺑﺮي؟  ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ دارم ﺑﺎ ﻋﺬاب ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻋﺬاب وﺟﺪان ﺣﻘﺖ ﻧﺒﻮد زن ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﻧﺒﻮد.

فیلترشکن PC

ﻧﺎم ﻓﺮﺷﺘﻪ روي ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در ذﻫﻨﻢ ﭼﺸﻢ ﻫﺎي ﻣﻠﺘﻢ ﺻﺪاي ﺷﻠﯿﮏ ﻣﻮﻫﺎي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯽِ ﺧﻮﻧﺶ ﺧﺪا ﺧﺎﻧﻪ ات دﻧﯿﺎﯾﺖ درب ﺧﺮوج ﻧﺪارد ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﻪ ﺧﻂ ﻣﻌﺘﻤﺪه و ﮔﺮوﻫﺶ خرید سیسکو برای کامپیوتر ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد ﯾﻢ ﭼﻘﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻤﺸﻮن ﺻﺪ ﺗﺎ آﻗﺎ ﺑﺎﻟﺎ ﺳﺮ داﺷﺘﻦ ﺻﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﻮذي ﺗﻮي ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪ. ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺧﻮدﺷﻢ ﻧﻤﯽ دوﻧﺴﺖ. آﻗﺎ ﺑﺎﻟﺎ ﺳﺮا ه ﻣﻪ ﻣﯿﺪوﻧﺴﺘﻦ ﻫﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﻮ رو ﻣﺎ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﯾﻢ و دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻤﺸﻮن. ﻫﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺻﻠﺎ ﮐﺎرِ ﻧﯿﻤﺎ و رﻓﻘﺎش ﻧﺒﻮده ﺳﯿﺴﺘﻢ رو ﻟﯿﺪِراي ﻧﯿﻤﺎ ﻫﮏ ﮐﺮده ﺑﻮدن ﻣﺪارك ﺗﻮ رو اوﻧﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن و ﺑﺎ ه ك ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺎم ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎدن فیلترشکن ویندوز ﯾﮑﯽ دو ﭘﯿﺎم اﺧﯿﺮ از اوﻧﺎ ﺑﻮده. ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻦ ﯾﻪ ﺟﻮري ﻧﯿﻤﺎ رو ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻨﻦ ﺗﻮ سیسکو برای ios ﻣﺪارﮐﻮ ﺟﺎﺑﺞ ﻣﯿﮑﻨﻦ و ﺗﻮي ﭘﯿﺎم ﻣﯿﮕﻦ ﮐﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ. اﯾﻨﺎ رو ﺧﻮدﺷﻮن اﻋﺘﺮاف سیسکو پرسرعت ﺣﺮﻓﺶ دﻟﻢ را ﺧﻨﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﯿﻠﯿﺎﺷﻮﻧﻮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﯾﻢ… ﻧﯿﻤﺎ ﻣﻮﻧﺪه… اوﻧﻢ ﻟﯿﺪراي اﺻﻠﯽ وﻗﺘﯽ ﯾﻔﻬﻤﻦ ﻧﯿﻤﺎ دﯾﮕﻪ ﺑﻪ دردﺷﻮن ﻧﻤﯿﺨﻮره ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻮ ازش ﻣﯿﮕﯿﺮن ﺧﻮاه ر و ﻣﺎدرﺷﻮ ﺗﻮي وﯾﻠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدن ﺳﻮزوﻧﺪن.

ﺧﻮدش زﻧﺪه ﻣﻮﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﻓﺮادو ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد ﻧﯿﻤﺎ ﻣﻮﻧﺪ ﮐﻪ اون ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺗﻮ ﭼﻨﮕﻤﻮﻧﻪ و ﻃﻌﻤﻪ ﻣﻮن ﺷﺪه! ﮔﺮ وه آﺧﺮي ﻣﻮﻧﺪه ﻓﻘﻂ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﺗﻮ ﻣﻦ آرام ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﻤﺌﻨﯿﻢ ﮐﺎري ﻧﺪاره ﺑﻪ ﺑﭽﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪاره اون دﯾﻮان ﻣﻐﺰش ﺷﺮاب ﻣﺨﺸﻮ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده. ﺑﺒﯿﻨﯿﺶ ﻣﯿﻤﻮن از اون ﻫﯿﮑﻞ ﺑﺮﻧﺰه و ﺑﺎزوﻫﺎ ﯾﻪ ﺳﯿﺎه ﻣﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﺻﻮرت ﭘﺮ از ﻟﮑﻪ ﺣﺮﯾﻔﻤﻮن ﻗَﺪَر ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯾﻤﺶ. دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻢ طویل ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ آن ﺟﻔﺖ ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ رن آﺷﻨﺎﯾﺶ ﺑﻪ دﻟﻢ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺣﺎﻣﺪ اﺳﺖ.

خرید کریو پرسرعت

خرید کریو پرسرعت

پرسرعترین فیلترشکن کریو با بهترین کیفیت برای دوستانی که با ما همراه بودن به صورت تست ۲ روزه تحویل داده میشه در صورتی که خریداری کنید با هدیه ویژه دریافت کنید و با کانکشن به راحتی خرید کریو پرسرعت متصل شوید.

 

کریو وی پی ان

و ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آن زن ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ خرید فیلترشکن ﮐﻪ ﺧﺴﯿﺲ ﺑﺎﺷﻢ وﻟﯽ رﺑﻂ آن زن ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﻮد ﭼﻮن آرام دوﺳﺘﺶ داﺷﺖ ﭼﻮن ﻣﺎدر آرام ﺑﻮد؟! ﺻﺪاي زﻧﮓ اس ام اس ﮐﻪ آﻣﺪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم گذرگاه اﻓﺘﺎدم فیلترشکن قدرتمند ﺑﻮد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺰدﮐﯽ ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﺴﺘﺮي اش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد خرید کریو برای کامپیوتر ﭼﻄﻮر ﮐﺎرش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﺴﺘﺮي ﮐﺸﯿﺪ آن ﻫﻢ ﻃﻮ ري ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ي ﻧﺪارﺷﺎن ﺑﻪ دادش ﺑﺮﺳﺪ ﭘﺮ از ﺳﻮال ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﯿﺪم. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و آن زن ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮ ﺧﺎﻃﺮات وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺮم را ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮدم ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮم ﺧﻮﺷﺨﻮ ﮐﺪوم ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻢ آﻓﺎق ﺧﻮﺷﺨﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻠﺎﻗﺎت ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺸﻮﻧﻢ دﮐﻤﻪ ﻫﺎي ﮐﯿﺒﻮرد روﺑﺮوﯾﺶ را ﻓﺸﺮد ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺗﺨﺖ ﻣﺘﺸﮑﺮم کریو پرسرعت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶ رﻓﺘﻢ. آن دﻓﻌﻪ ﻧﮕﺎﻫﻢ را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﺑﻮدم و ﺗﺎﺑﻠﻮي ردﺧﺎﻧﻪ را دﯾﺪه ﺑﻮدم اﯾﻦ ﺑﺎر ﭼﻪ ﺑﻮي ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﻟﮑﻞ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﯿﻨﯽ ام زد دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ ﮐﺸﯿﺪم و ك ﻧﺎر ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎي ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ دﻧﺒﺎل ﻋﺪد ﻫﻔﺖ ﮔﺸﺘﻢ ﺳﺮ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪم و ﺑﺎ دﯾﺪﻧﺶ ﺧﺸﮑﻢ ﺧﻮدش ﺑﻮد؟! آﻓﺎق ﺧﻮﺷﺨﻮ ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺷﺪم ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺻﻮرﺗﺶ ﮐﺒﻮد و زﺧﻢ ﺑﻮد.

 

خرید کریو پرسرعت
خرید کریو پرسرعت

ﻣﺮا ﯾﺎد آرام اﻧﺪاﺧﺖ ﻣﺒﻬﻮت و ﻧﺎﺑﺎور ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺷﺪم ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش آﻣﺪ رد کردن فیلتر ﺑﻮد ﺣﺎﻟﺎ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ام ﺑﺎ ﺗﺨﺘﺶ ﺑﻮد زل زده ﺑﻮدم ﺑﻪ زﺧﻢ ﻫﺎي ﮐﺴﯽ زده ﺑﻮدش ﺗﻮي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﭘﺪري ﺑﺮادر ﮐﺴﯽ زده ﭼﺸﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻢ از ﺻﻮرت آش و ﻟﺎش ﺷﺪه اش و ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ اش ﮐﻪ روي دراور ﻧﻮﭘﺎن ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺘﺶ ﺑﻮد ﺑﺮش داﺷﺘﻢ و ﺑﺎزش ﮐﺮدم. ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎﺳﻬﺎﯾﺶ رﻓﺘﻢ ﻣﺮد راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻟﺐ ﺟﻮﯾﺪم وﺑﺎﯾﻞ را ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻢ کریو پرسرعت ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽ دﺳﺘﻢ ﯾﺎزده ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ فیلترشکن تلگرام ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺷﺖ از ﮐﻨﺎر ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﮔﺬر ﻣﯿﮑﺮد. اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ﻋﺬر ﻣﯿﺨﻮام ﺧﺎﻧﻮم؟ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﻮﻧﻢ ﺗﺨﺖ اﺷﺎره ﮐﺮدم.

کریو برای ویندوز

و ﺗﺎزه ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم اﯾﺸﻮن ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﯽ ﺷﺪه؟ ﻣﺘﻌﺠﺐ داﺧﻞ آﻣﺪ ﻣﮕﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺎﻫﺎش از دوﺳﺘﺎﻧﺸﻮن ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ اوراﻗﯽ ﮐﻪ روي ﺗﺨﺘﻪ ﺷﺎﺳﯽ ﻣﻨﻔﻮر ﻓﻠﺰي ﮐﻪ ﻣﺮا ﯾﺎد ﭼﯿﺰ وﺣﺸﺘﻨﺎك ي ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد: اﯾﺸﻮن از ﺗﺮس و ﺷﺪت ﺿﺮﺑﺎت ﻋﻤﺪي ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮن اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﺑﯿﻬﻮش ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﻮﻧﺰده ﺷﻮﻧﺰده ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ خرید کریو ارزان برای ویندوز ﮐﻪ ﺑﯿﻬﻮﺷﻦ ﺿﺮﺑﺎت ﻋﻤﺪي ﭼﯿﺰ دﯾﮕﻪ اي اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﯽ ﺣﻮاس و ﻋﺎﺟﺮ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻤﻨﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎز زل زدم ﺑﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ کانکشن ویندوز ﻋﺠﯿﺐِ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد آن اﻟﺘﻤﺎس ﻫﺎ وﺿﺠﻪ ﻫﺎﯾﺶ آن ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻫﺎﯾﺶ دروغ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎي آدم ﮐﻪ کذب ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ﻧﺸﺴﺘﻢ رو ﺗﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻪ آن ﺟﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪم؟ اﺻﻠﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

ﮐﻠﺎﻓﻪ از دﻟﻬﺮه اي ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﮐِﯽ کانکشن مک اﺻﻠﺎ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺳﺮم را ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺳﺨﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺗﮑﯿﻪ دادم. ﺻﺪاي آرام ﺗﻮي ﮔﻮﺷﻢ ﭘﯽ ﭼﯿﺪه ﺑﻮد ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺳﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﭼﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻧﺎﻟﻪ ﯾﮏ آن ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل را رﻫﺎ ﮐﺮدم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻨﯽ ده ام اﻣﺎ ﺑﺎ دوﺑﺎره ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ راﺳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﭘﺮ اﻣﯿﺪ زن را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم. ﭘﺎﯾﺶ را آرام روي ﺗﺨﺖ ﻣﯽ ﺳﺎﯾﯿﺪ و ﺳﺮش را ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺸﺖ ﻣﯽ ﻓﺸﺮد.

خرید کریو vpn برای ویندوز

خرید کریو vpn برای ویندوز

خرید کریو vpn برای ویندوز این محصول یکی از برترین فیلترشکن ها برای سیستم های ویندوز است که قابل استفاده در نسخه ۳۲ و ۶۴ بیت میباشد برای خرید میتوانید از سایت ما با آموزش افدام کنید.

 

کریو برای تلگرام

ﺣﺎﻟﺎ دﺳﺖ اوﻧﻪ و ﺗﻮ ﻋﻤﺮم اﯾﻦ مخاصمه ﺧﻮاه رو ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم  ﺑﻪ ﺳﺮدي ﻧﮕﺎه ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻠﻮي رﺿﺎ اﯾﺴﺘﺎد رﺿﺎ ﺳﺮش رو ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﺎﻟﺎ دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﻨﺸﻮن ﻧﻤﯽ ﻣﻮﻧﻪ دﯾﮕﻪ ﮐﻤﯿﻞ ﮐﯿﻔﺶ رو ﺑﺎﻟﺎ اورد ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺷﮑﺴﺘﻪ اش رو از ﺗﻮش ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ! ﮐﯿﻒ رو ﭘﺮت ﮐﺮد زﻣﯿﻦ و ﮐﺎﻏﺬاش ازش ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺖ! ﻟﭗ ﺗﺎپ رو اروم ﮐﻮﺑﯿﺪ رو ﺳﯿﻨﻪ رﺿﺎ و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎﺧﻮداﮔﺎه رﺿﺎ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد خرید فیلترشکن بدون افت سرعت ﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﻪ رﺿﺎ اﯾﺴﺘﺎد دﺳﺖ ﮐﻮﺑﯿﺪ رو ﺷﻮﻧﻪ اش. ﮐﻤﯿﻞ_ دﻣﺖ ﮔﺮم رﻓﯿﻖ و رﻓﺖ.ﺧﻢ ﺷﺪم و ﺟﺰوه ﻫﺎش رو ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم. ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﺴﺖ زﺣﻤﺘﺎش ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻫﺪر ﺑﺮه. ﻟﭗ ﺗﺎپ رو اﻧﺪاﺧﺖ رو ﮐﯿﻒ و ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪ داﺷﺖ ﻣﯽ رﻓﺖ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮري داﺷﺖ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و ﺟﺰوه ﻫﺎرو ﺗﻮ دﺳﺘﻢ ﻓﺸﺎر دادم ﻫﯽ اﻗﺎ! اﯾﻦ ﺑﻮد ﺟﺒﺮاﻧﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻃﺮﻓﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﺎزم ﺷﺮﻣﻨﺪﺗﻢ دﺳﺘﺸﻮ ﺑﺎﻟﺎ اورد ﮐﻠﺎﻓﻪ ﺑﻮد و ﭼﻬﺮه اش ﮔﺮ و ﺧﻨﺪه ﺗﻠﺦ ﻫﻤﯿﻦ اﻟﺎن زﻧﺪﮔﯿﺶ و ﻋﺸﻘﺶ ازش ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺣﺎﻟﺎ ﺧﻮدم دﺳﺘﺸﻮ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎش ﮐﻦ ﺧﺪاﻓﻆ رﻓﺖ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﭘﺮ از ﻧﻔﺮت ﻫﻤﺮاﻫﯿﺶ ﮐﺮد ﻧﻪ ﺑﺮاي رﻓﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﻣﺮدﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺴﺘﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺴﺘﯿﻢ رو ﺑﺮداﺷﺘﻢ ازش ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﯾﺎدم ﺑﺮﮔﻪ اﻓﺘﺎد ﮔﻮﺷﯿﺶ ﺳﺎده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﺪاره ﭼﺸﻤﻢ رو اﺳﻢ رﺿﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ اﻣﺮوز ﯾﺎدم اوﻣﺪ و ﻋﮑﺲ رو ﺑﺮاش ﻓﺮﺳﺘﺎدم اﯾﻨﺎرو ﺑﺨﻮن رﻓﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺗﻢ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮدي و ﻏﺮق ﺷﺪم. ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻠﺎق ﻋﺬاب وﺟﺪاﻧﯽ ﮔﻨﺪي ﮐﻪ زدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ و ﺗﻮ ﻓﻘﻂ رﻓﺘﯽ ﺣﺎﻟﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ازم ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاي ﻣﯽ دو ﻧﯽ ﻣﻦ ازت ﭼﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ.

 

خرید کریو vpn برای ویندوز
خرید کریو vpn برای ویندوز

ﯾﻪ ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ و ﻫﻤﻪ ﺑﺪﯾﺎﯾﯽ اکانت کریو ﺷﺎﯾﺪم ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﺮدﯾﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻧﯿﺎرم ﺑﻬﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻮ ﺗﻮ ﻓﮑﺮم زﻧﺪه ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪي ﻣﻦ ﻓﻘﻂ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﻮﻧﻪ ام ﺗﺎ ﺑﺒﺨﺸﻢ ﺑﻬﻮﻧﻪ ام رو ﺑﺪه دﺳﺘﻢ. ﻗﻔﻠﺶ ﮐﺮدم کریو پرسرعت ﺣﺎﻟﺎ وﻗﺖ اون دوش ﺑﻮد. ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﺣﺲ ﺳﺒﮑﯽ دوﺷﻢ رو ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺣﺮﻓﺶ اﺟﺮا ﮐﻨﻢ، ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻨﺪﯾﺪم و اﻧﻘﺪر ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻪ ﻫﻤﻪﺷﺎن زدن زﯾﺮ ﺧﻨﺪه و ﻧﻤﯿﺸﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻟﺒﺨﻨﺪﺷﻢ ﯾﺦ زده ﯾﻪ ﺧﻮرده ﻗﺪش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮره ﺑﺬار ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺟﻮاب ﺑﺪم اﮔﻪ آره ﯾﻪ دوﻧﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﮐﻦ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و اون ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم رو ﺗﻤﺎم داﺷﺖ ﺗﮏ ﺳﺮﻓﻪ اي ﮐﺮدم ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻏﺰﻟﯽ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻦ؟ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺟﻮاب ﺑﺪم و ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪ داﺷﺖ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم از ﺣﺪﻗﻪ سیسکو پرسرعت ﺑﯿﺮوﻧﻮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻢ دوﺳﺖ ﻫﻢ اﺗﺎﻗﯽ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻪ ﺳﻬﻨﺪم ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﮐﻤﮑﺖ ﮐﻨﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ آب ﺳﺮم اﻧﮕﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺲ ﺻﺪاش ﮐﺮدم ﺑﯿﺮون ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎم ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯿﮑﺮدم ﺗﺎ ﺻﺪاي دﺧﺘﺮوﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺧﻨﺪه ﻣﺤﻮ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻫﺎم ﺑﯿﺮون اوﻣﺪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ در ﺣﺪ ﺳﺮ ﺗﮑﻮن دادن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدم در رو ﻗﻔﻞ ﻧﮑﺮد و ﻣﻦ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻔﺶ ﺑﭙﻮﺷﻢ وﺳﻂ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺎﻫﺎﺷﻮ ﮔﺬاﺷﺖ رو دﻣﭙﺎﯾﯽ اﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎدم ﺷﺪه ﭼﻮن ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻢ وﻟﯽ ﺧﻮب دﯾﮕﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﮕﻢ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮدم. ﭼﺎره دﯾﮕﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻣﻦ ﻏﺰﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺮ ﺳﻬﻨﺪم ﭼﺸﻤﺎش ﮔﺮد ﺷﺪ.

کریو برای ویندوز

اﻃﺮاﻓﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و واﺿﺢ ﻫﻮل ﮐﺮد در و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺖ و ﯾﻪ ﻗﺪم ﺟﻠﻮﺗﺮ اوﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺳﻬﻨﺪم ﺑﺮاي کانکشن مک اوﻣﺪي اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﭼﻪ ﺳﺮ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯽﮔﻨﺪي زدم ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻌﺶ ﮐﻨﻢ ﻣﻦ ﺧﺮاﺑﮑﺎري ﮐﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮم ﺗﻮ اﺗﺎق آﻗﺎي ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻫﺮ ﺟﻮر ﮐﻪ ﺷﺪي زود ﺑﺎش ﺑﺮو ﺗﺎ ﮔﯿﺮ ﻧﯿﻔﺘﺎدي ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺸﺪﻣﻮ ﺧﻮدم اداﻣﻪ دادم. ﭘﺎي آﺑﺮوم در ﻣﯿﻮﻧﻪ ﯾﻪ ﭘﯿﺎم اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ دادم و ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻦ اﮔﻪ اﯾﻨﻘﺪر ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﺮام، ﺑﺎ اﯾﻦ رﯾﺨﺖ اﯾﻨﺠﺎ !ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﻔﻬﻤﻪ وﺳﻂ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﭘﺴﺮاﻧﻪ خرید kerio برای ویندوز اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم اﯾﻨﻬﻤﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﯿﮑﺮدم دﺳﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎش ﮐﺸﯿﺪ و ﮐﻠﺎﻓﻪ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺸﯿﺪ ﺟﻤﻠﻪ ام رو ﺗﮑﺮار ﮐﺮدم ﺧﯿﺎي ﺧﻮب وﻟﯽ ﻫﻢ اﺗﺎﻗﯿﺶ ﺗﻮ اﺗﺎﻗﻪ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ واﺳﺎ اﻃﺮاﻓﺶ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﮐﻠﺎﻓﻪ ﺷﺪه فیلترشکن اندروید ﻃﺮف آﺧﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺧﺪاﯾﺎ ﺷﮑﺮت در اﺗﺎق رو زد و عدل زد ﻣﻬﯿﺎر در اﺗﺎق ﺑﺎز ﺷﺪ و ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺟﻮاﻧﯽ ﺳﺮﺷﻮ ﺑﯿﺮون آورد ﺑﯿﺎ ﻣﻬﻤﻮن ﻣﺎ ﺷﻮ ﺗﺎزه دﻣﻪ دﺳﺘﺖ درد ﻧﮑﻨﻪ دﺳﺖ دﻣﭙﺎﯾﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ. و در اﺗﺎﻗﻮ ﺑﺴﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺮون اوﻣﺪ از در اﻧﺪاﺧﺖ بعید ﮔﺮدﻧﺶ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ اوﻣﺪن اﯾﺸﻮﻧﻢ آﻗﺎ ﻣﻬﯿﺎر آﻗﺎ ﺳﻬﻨﺪ دوﺳﺘﻢ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ، ﭘﺴﺮ ﺳﺮ ﺗﮑﻮن داد و دﺳﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ طویل ﮐﺮد ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻢ. دﺳﺘﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﻢ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻣﻦ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردم! و ﭼﻘﺪر ﺧﻮب ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم.

فیلترشکن کریو

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﺎﯾﺪم دﯾﮕﻪ ﭼﺎره ﻣﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺎ اﯾﻦ وﺳﻂ ﺑﻮدم ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ کانکشن ویندوز ﻃﻮر ﺷﺪه ﺧﻮدﻣﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﻌﺪ خرید فیلترشکن پرسرعت کریو اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرم را اﻧﺠﺎم دادم از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ﺧﻮدش ﻫﻢ داﺧﻞ ﻣﻬﯿﺎر را ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺎق راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻋﻠﯽ در رو ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻬﻢ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮم ازش رﻓﺖ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﻢ ﮐﺮدم .ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در رو ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺖ ﭘﺲ دوﯾﺪم و وارد اﺗﺎﻗﯽ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎي ﺑﻮد ﻣﻬﯿﺎر ازش ﺑﯿﺮون اوﻣﺪه ﺑﻮد ساکس تلگرام ﺗﻮ در اﺗﺎق را ﺑﺴﺘﻤﻮ ﻗﻔﻞ دﯾﮕﻪ ﭼﺎره اي ﻏﺰل ﻣﻦ ﺗﻮ اﺗﺎﻗﻢ ﺑﮕﻮ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﻢ ﺑﺒﯿﻦ ﭘﯿﺪاش ﻣﯽ ﮐﻨﯽ.

خرید کریو vpn برای ویندوز
خرید کریو vpn برای ویندوز

خرید کریو kerio

خرید کریو kerio

کریو چیست؟ در واقع کریو یک سرویس پرسرعت و هوشمند است که فیلتر کردن این فیلترشکن تقریبا کار غیر ممکن است و تمام عزیزان میتوانید برای سیستم های ویندوز و مک از این خرید کریو kerio استفاده کنید.

 

خرید فیلتر شکن

ﺑﺮو ﮔﻤﺸﻮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺴﺖ ﺑﺮس ﺑﻌﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻓﺘﻢ رو دادم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﻬﺎم ﺳﯿﺎه ﺷﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ فیلترشکن کریو ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮده و ﺗﻮ ﮐﻤﺎس ﺧﺪاﯾﺎ ﺣﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺮم ﻧﺒﻮد!ﺧﻮدم رو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﺸﯿﺪم ﺑﯿﭽﺎره ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻈﻠﻮﻣﻢ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ رو روﺷﻦ ﮐﺮدم و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﺴﻦ زﻧﮓ زدم ﮐﻪ ﺧﺪا رو ﺷﮑﺮ اﻧﺪﻓﻌﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺻﺪاي ﺑﻤﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻠﻪ ﺻﺪاش ﻧﮕﺮان ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻤﻢ ﭼﯽ ﺷﺪه ﮔﻠﻢ اروم ﺑﺎش ﮐﺠﺎي ﻋﺰﯾﺰ ﺷﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﭼﯽ ﺷﺪه ﺑﯿﺎ ﺑﺪون ﺣﺮﻓﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي وﯾﮋه ﻧﺰاﺷﺘﻦ ﺧﻮﻫﺮﮐﻢ رو ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻓﻘﻂ ﺻﻠﻮات ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎدم و دﻋﺎ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﺻﺪاي دوﯾﺪن اوﻣﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﺣﺎج ﺑﺎﺑﺎ و ﻣﺎﻣﺎن زﻫﺮا و ﺣﺴﻦ ﺑﻮدن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ ﻣﯽ اوﻣﺪن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم Kharide filtershekan ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎي ﮔﺮﯾﻮن ﻧﮕﺎﻫﺸﻮن ﮐﺮدم ﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ اوﻣﺪ و ﺑﺎ اﻟﺘﻤﺎس ﮔﻔﺖ ﺷﺪه زﯾﻨﺒﻢ رو ﮔﺰﯾﺪم ﭼﯽ ﺗﻮ کریو ارزان اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و اون دﻧﯿﺎﺳﺖ،ﺻﺪاي عدل ﻧﻈﺮﻣﻮن رو ﺟﻠﺐ ﮐﺮد رو ﺑﻪ دﯾﻮار ﮐﻮﺑﻮﻧﺪه ﺑﻮد و عدل ﻣﯿﺰد ﮐﺮدي ﻧﺎﻣﺮد ﺷﺪه ﺣﺮف ﺑﺰن رو ﺑﺪون ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺘﺮ ﭼﯽ ﭼﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﺨﻮاي ﺑﮑﻨﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزﯾﻬﺎت رو ﺑﺒﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪم ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد اﺳﺖ ﻣﻦ ﯾﺎ ﺗﻮ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺑﺎور ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮد و از ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺪا ﺷﺪ و اروم ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﺧﻮردي ﺑﻌﺪ عدل ﺳﻌﯿﺪم ﮐﻢ ﻧﯿﻮورد و داد دﻫﻨﻢ و ﺑﺎز ﻧﮑﻦ ﺑﺎز ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮاي ﺑﮕﯽ ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﯿﻢ زﻧﻢ از ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻌﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ.

 

خرید کریو kerio
خرید کریو kerio

 

 

فیلتر شکن کامپیوتر

ﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮام ﺑﺪوﻧﻢ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮاي ﺑﻠﻐﻮر ﮐﻨﯽ ﺳﺮي ﺗﮑﻮن دادو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽ اوﻣﺪ اﻣﺎ ﺣﺴﻦ ﺟﻠﻮش ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻨﺎل ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺳﻌﯿﺪم ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ خرید فیلتر شکن کریو برای کامپیوتر ﺑﺎ ﺣﺮص ﮔﻔﺖ ﺑﺮو ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮش ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ول ﮐﻦ ﻧﺒﻮد ،ﯾﮑﺪوﻧﻪ ﮐﻮﺑﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﻪ ﺳﻌﯿﺪ فیلتر شکن تلگرام ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ دوﺑﺎره ﺷﺪ ﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺮﻣﻠﺎ ﺑﺸﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ رو ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮش ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻔﻬﻢ کریو مک ﺗﻮ ﮐﺮدي ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ روز اﻧﺪاﺧﺘﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﺴﻦ ﯾﻮرش ﺑﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺸﻮن اوﻣﺪن ﻧﮕﻬﺒﺎن-ﺑﺴﻪ اﻗﺎ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﮐﻨﯿ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺸﻮن ﮐﻨﻦ ﻫﺮ ﮐﺪوم در ﭘﯽ رﻫﺎي و ﻫﺠﻮم ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﻮد ﻣﻦ ﻫﺮزم ﻣﻦ ﻫﺮزم ﯾﺎ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﺮ روز داري ﺑﻪ زﻧﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﯿﻢ زﻧﻢ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﻣﯿﺎد رو ﻟﺒﻬﺎم،ﭼﺮا ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﺮدم ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺎره دوﺑﺎره ﺻﺪاش رو اﻧﺪاﺧﺖ ﺳﺮش ﺧﻮدت رو ﭘﺎي دﯾﮕﺮون ﻧﻨﺪاز ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﺳﻌﯿﺪم ﭼﻘﺪر ﺣﺲ و ﺣﺎل ﭘﻮزﺧﻨﺪ رو ﻟﺒﻬﺎي ﻣﻦ رو داﺷﺖ ﺑﮕﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﭽﻪ ات ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺪاي ﻫﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎﻣﺎن اوﻣﺪ و ﺑﻌﺪ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺎج ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﮕﯽ ﭘﺴﺮ! اروﻣﺘﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﻬﻤﻮﻧﺪ ﮐﺎري ﻧﺪاره ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﯾﺪ ﺑﯿﺮون دﻋﻮا ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ و ﺣﺎج ﺑﺎﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دادن.

فیلترشکن نامحدود

ﮐﻪ دﯾﮕﻪ درﮔﯿﺮي ﻧﻤﯿﺸﻪ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎ ﻫﻢ رﻓﺘﻦ ﭼﯽ ﺑﻮد ﺳﻌﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه زﯾﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻬﻢ اﻧﺪاﺧﺖ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﺟﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺪاري،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮاي ﺑﮕﯽ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﺎ دﯾﺪن ﻧﮕﺎه ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﻢ ﭼﺸﻤﺶ رو ﺑﺴﺖ و روي ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺎﻣﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاره ﻧﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ اﻣﺎ ﻧﻐﻤﻪ دوﺳﺖ ﻫﻤﻮن دﺧﺘﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ کانکشن ویندوز دﯾﮕﻪ ﺣﺮﻓﺶ رو اداﻣﻪ ﻧﺪاد خرید vpn بدون محدودیت ﺣﺪس اداﻣﻪ ﺣﺮﻓﺸﻢ ﻣﺸﮕﻞ ﻧﺒﻮد ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺎﻫﻬﺎ ﭼﺮﺧﯿﺪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ،ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻦ اﻟﺎن ﺑﭙﺮم ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و عدل و ﺑﯿﺪاد ﮐﻨﻢ،اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪوم ﻧﻤﯿﺪوﻧﻦ !ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺘﻪ !ﺧﺪاﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮم ﭼﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﮐﻪ اﻟﺎن اﯾﻨﻄﻮر ﺑﯽ ﺟﻮن روي ﺗﺨﺖ اﻓﺘﺎده!ﺧﺪاﯾﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﺮاي ﯾﮏ زن ﺳﺨﺘﻪ ﺑﻐﺾ ﺑﺪي مسیر ﻧﻔﺴﻢ رو ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد!ﺑﺎورم ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روي ﺗﺨﺖ ، اﯾﻨﺠﻮر ﺑﯽ ﺟﻮن اﻓﺘﺎده زﯾﻨﺒﻪ اﻣﺮوز ﭼﻪ روزي ﺷﺪ!دﺳﺘﻢ رو ،روي !ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﺰارم فیلترشکن مک اﻟﺎن ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه اي داره ﻣﯿﮕﻔﺖ اﻟﺎن ﮐﻪ رو ﺗﺨﺘﻪ ﻓﺎﯾﺪش ﭼﯿﻪ دوﺳﺘﻢ.

 

!ﺑﺎ اون ﻫﻤﻪ ﺑﻠﺎ ﻫﻨﻮز دوﺳﺘﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﯽ وﺟﺪان ﺑﻮدن ﻣﻦ روز ﮐﻪ ﺑﻬﺶ زﻧﮓ ﻣﯿﺰدم ﻓﻘﻂ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮد ﺧﯿﻠﯽ رﻧﺠﯿﺪه !ﺑﻮد!ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﮐﺮدﯾﻦ در ﺣﻘﺶ ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﺷﺪه ﺑﻮدم ﺻﺪاي ﮔﺮﯾﻪ ﺳﻤﯿﻪ ﺑﻐﺾ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﻮ ﮔﻠﻮم رو ﻗﻠﻘﻠﮏ ﻣﯿﺪاد ﺑﺮاي ﺷﮑﺴﺘﻦ!ﻋﻘﺐ ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻢ!ﻣﻦ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﺮدم ﺑﺎ زﻧﻢ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮون اوﻣﺪم و ﺗﺎﮐﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ!ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم فیلترشکن kerioدر ﺧﻮﻧﻪ رو ﮐﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدم ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻃﺮات اﯾﻦ ﻣﺪت ﺟﻠﻮي ﭼﺸﻤﻬﺎم ﺟﻮن ﮔﺮﻓﺘﻦ.