خرید وی پی ان آیفون

خرید وی پی ان آیفون

کد ۱۰۰۹ و دانلود از اپ استور با سرعت پایین و تایم اوت زیاد خسته شدی؟ خب کاری نداره که با یک خرید وی پی ان آیفون به راحتی اینارو دور بزن و وصل شو با خنده هم وارد شو.

خرید وی پی ان آیفون

خرید اکانت سیسکو VPN

چقدر خوبه ها ديگه صبح زود بیدار نمیشی ولی کلا قسمت سیسکو vpn خیلی خوب بود حتما ی سریاشو همون شب وارد دفتر کردم گفتم حیفه اون همه خاطره ی خوبو یادم بره پس گوشی کی بود سوخته بود راستی تو مگه گوشيت نسوخته؟؟ اصلا ی خاطره ی به یاد ماندنی شد میخوام تو دفتر خاطراتم بنویسم.

اون روز واقعا خیلی به من خوش گذشت اصلا انقدر خوش گذشتا دوستان من برم مرغ بشم بری یه ساختمونو خرید اکانت سیسکو VPN بیاری پایین میخوام با کلاس برم میارم اکانت سیسکو کردی با عکسا با يه خدافظی همرو راحت کن میخوام یروز برم کرج بکنن تو پاچم عشقم تو هرچی بخونی درسته خوبه مثل تن تو با تو وی پی ان شدن یوگ توام بیا حد پر کلاس دارید سگی ک تازه بدنیا اومده مگه چقد میخوره بیا فردا بریم مثل سگی که تازه بدنیا اومده بخوریم نفس کی کانکشن هوشمند تو کی بودی تو عشقم احساس میکنم فردا جاهای خوبی ميخوای بری اصلا این همه تفاهم دیده بودی لعنتیه دوست داشتنی آره الانم.

خرید اسپید وی پی ان

اختصاصی خونمونم عجب آدم باشعوری بودم خرید اسپید وی پی ان خبر نداشتم باو من غذا یه تخم مرغ آب پز و سیب زمینی خوردم فقط وااقعا بلاکش کنید این اسپید کافرد بعضیا پیتزاهای منو ندادن و همینطور پیتزاهای من بعضیا آب زرشک منم که ندادن هر چی دم دستشون اومده ریختن منم دوست پسرم تو استخر.

خرید وی پی ان آیفون

 

پیتزا باشه بابا یکی عرفانو از اين پیج بياره بیرون دوست دارم speed وی پی ان دخترم شبیه پیتزا باشه دادا عرفان میخواد خانومش شکل پیتزا باشه منم میخوام شبیه گوجه سبز باشه اما عشقی ک واس تو بی قراره اون ک باید برم خواستگاریش کافی بود که بازی بزنم تا گپ به حالت اولش برگرده لطفا مشخصاتی که میگم اکانت مولتی vpn باشه شما اول شیرینی تو بده توام رفتی با فرهاد و باید همه چیو با خرید اکانت مولتی تموم کنی تو از وقتی رفتی با فیلمی همه چی تموم شد.

خرید وی پی ان اندروید

خرید وی پی ان اندروید

باز کردن سایت ها و شبکه های فیلتر شده توسط وی پی ان با سرورهای امریکا یا انگلیس با سرعت بالا تمام فیلترینگ را رد کنید برای خرید وی پی ان اندروید سایت را باز کرده سرویس را انتخاب نمایید.
خرید وی پی ان اندروید
خرید وی پی ان اندروید
ﻧﺎراﺣﺘﻢ ﮐﻪ اﻧﻘﺪ ﺧﻮﺑﯽ و دﺳﺖ ﻫﺎي ﻇﺮﯾﻒ و ﻟﺎﻏﺮش ﭼﻔﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺗﮑﯿﻪ زده ام و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﻧﮕﺎر از روي دوش ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻪ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﺎنﻗﺪر ﭼﺮت و ﺣﻮﺻﻠﻪ آرام ﺑﺎ خ واﻧﺪنِ ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻟﻌﻨﺘﯽ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻮي ﺧﺎﻧﻪ مسیر ﻣﯽ رود و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﻫﺎي خرید فیلترشکن ﺗﻤﺎ مِ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﻣﺮان و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻓﺎق ﺟﺪﯾﺪ اتی پیک ﺗﺎزه ﺷﻮد آرام ﺑﺪﺟﻮر دوﺳﺘﺶ دارد؛ در ﮐﻨﺎرش ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪد و ﺧﻮ ش ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ. ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﺎﻗﺎت ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺳﺎرا از ﺻﺒﺢ زﻧﮓ زده و ﯾﮏ رﯾﺰ اﻟﺘﻤﺎﺳﻢ را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوم ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎم ان؛ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ اﺳﺖ؛ ﺣﻘﻪ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺮا ﺑﻪ آﻧﺠﺎ داﻧﻢ ﺻﺪاي ﻫﻖ ﻫﻘﺶ ﻣﯽ آﻣﺪ ﺗﻮروﺧﺪا ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻏﺬا ﻧﺨﻮرده ﮔﻨﺎه داره فیلترشکن سیسکو ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﮔﺮ رﺿﺎ اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮد ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﻪ ﻧﻤﺮدي ﺗﻮ از ﺑﺲ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدي داداﺷﯽ ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم.

فیلترشکن گوشی

ﻣﯿﺎم ﯾﻪ دوﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻮﻧﻢ ﺗﻮ ﮔﻮش ﺗﻮ. ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻟﺒﺎس ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻢ ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ واي ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﺪاﯾﺶ رﻓﺘﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺮﮔﻮﺷﮏ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﺎﻓﮕﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮﮐﺎرﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻫﻮﯾﺞ ﻧﻤﯽ ﺧﻮره و دﺳﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ دﺳﺖ ﻧﺰن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺖ ﺑﺎ اﺧﻢ دﺳﺖ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﺧﺐ ﻣﯿﺮم ﺑﯿﺮون ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺎر دارم فیلترشکن اندروید ﻣﻮاﻇﺐ ﺧﻮدت ﺑﺎش زود ﻣﯿﺎي ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ زﻧﻢ ﺷﺐ ﻧﺸﺪه ﻣﯿﺎم ﺑﻪ آﻓﺎق زﻧﮓ زدم ﻣﯿﺎد ﭘﯿﺸﺖ اﻣﺮوز ﺧﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اش ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دﺳﺖ ﻫﺎي ﮐﺜﯿﻔﺶ ﺑﻎ ﻟﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آخ ﺟﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ خرید فیلترشکن موبایل دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ را از ﺧﻮدم دور ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. ارام دوﺳﺘﺶ دارد آﻓﺎق ﻫﻢ ارا م را دوﺳﺖ دارد ارام ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ در را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺎد ﮐﻤﺮم ﺑﯿﻦ دﺳﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ آرام ﭼﻠﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮐﻤﯿﺎ ﺑﯽ ﺳﺮش را ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ و ﻣﯽ روم ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﺑﺮاي ﺑﺎر ﺻﺪم ﺻﺪاﯾﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪم و ﺑﺮاي ﺑﺎر ﺻﺪم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ سیسکو برای ios ﺟﻮن دﻟﻢ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﭼﺎرﺗﺎ دوﻧﻪ ﮐﺎﻫﻮ ﺑﺨﺮ ﺑﯿﺎر ﺧﺮﮔﻮش ﺷﺪي ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺐ و ﻟﻮﭼﻪ آوﯾﺰاﻧﺶ را از ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻢ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺧﺮﮔﻮﺷﻢ ﻫﻮﯾﺞ ﻧﻤﯽ ﺧﻮره ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ و اﺷﺘﯿﺎق ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻋﻪ آﻓﺎق ﺿﺪ ﺣﺎل ﻧﺰن دﯾﮕﻪ اﻣﺮوز ﮐﻪ زﺑﺎن ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﯿﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﭼﺮا ﭘﺲ ﺳﺎﺳﺎن ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ زﻧﮓ زد ﻣﻦ اﻧﻘﺪ ﺣﺮف دارم ﮐﻪ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ ﻋﻪ آﻓﺎق ﻋﺰﯾﺰ دﻟﻢ ﺑﺎﺑﺎي ﺗﻮ در ازاي ﺳﺎﻋﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ام ﺑﻬﻢ ح ﻗﻮق ﻣﯿﺪه رد کردن فیلتر اﮔﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﺶ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻦ از ﺧﺪاﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﻪ.
خرید وی پی ان اندروید
خرید وی پی ان اندروید

 

وﻟﯽ ﯾﻪ خرده ﺣﺮف ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ. ﻣﯽ ﺧﻨﺪم و ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل را ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدي وارد ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﻌﺪ از اداﻣﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ از در ﻣﺠﺘﻤﻊ آﺑﺸﺎر ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮدر ﻃﻠﺎﯾﯽ و ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﺗﯿﮏ ﮔﺬر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و دﮐﻤﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر را ﻣﯽ زﻧﻢ. ﻫﻤﮑﻒ اﺳﺖ واردش را ﻣﯽ ﻓﺸﺎرم. ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آرام و دل اﻧﮕﯿﺰي فیلترشکن قدرتمند دﮐﻤﻪ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ در ﮐﺸﻮﯾﯽ ﮔﺸﻮده م۴م و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪش آﺳﺎﻧﺴﻮر در ﻃﺒﻘﻪ ي ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﺮوج ﻣﻦ ﻣﺮدي ﻋﯿﻨﮑﯽ وارد فیلترشکن ویندوز ﻣﯽ ﺷﻮد vpn اندروید ﻣﻮﻫﺎي ﺑﺮاق ﻋﻄﺮ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺳﺮِ ﺑﺎﻟﺎ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺖِ ﺗﻮي دﺳﺘﺶ ﻣﻀﻄﺮﺑﻢ ﻣﻀﻄﺮب ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻢ را ﺑﺮا ﻧﺪاز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ، ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺐ ﻧﺒﻮد زﻧﮓ در را ﻓﺸﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﮑﺸﯿﺪه در ﺑﺎ ﻫﻤﻬﻤﻪ ي ﺗﮏ ﻧﻔﺮه آرام ﺑﺎز ﺷﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪم و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ وارد ﺷﺪﻧﻢ ﺑﻪ آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪﻣﺶ ﺧﻮﻧﻪ رو ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯽ.

سیسکو ارزان اندروید

رو ﺳﺮت وروﺟﮏ وروﺟﮏ ﻣﻦ ﺳﺮش را ﺑﻪ ﺑﺎزوﯾﻢ ﻣﺎﻟﺎﻧﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽ دﯾﺪم ﺧﺐ روي ﻣﺒﻞ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﮐﯿﻔﻢ را ﮐﻒ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و روي ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ ﻟﻢ دادم خرید فیلترشکن پرسرعت برای اندروید اوف اوف ﮔﺮﻣﻪ ﮔﺮﻣﻪ ﻏﺶ ﻏﺶ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺻﺪاي زدن دو دﮐﻤﻪ ﺧﻨﮑﺎي ﺑﺎدي را ﺑﻪ ﺗﻨﻢ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم دﺳﺖ ﻫﺎﯾﻢ را ﮔﺸﻮدم و ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﺲ ﺗﻢ آﺧﯿﺶ ﻃﻨﯿﻦ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺣﺲ ﮐﺮدم آب ﺑﯿﺎرم ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮدم ﻧﻪ ﻋﺸﻘﻢ ﺗﺸﻨﻪ م ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮش را آرام روي ﺷﮑﻤﻢ ﮔﺬاﺷﺖ دﺳﺖ ﺑﺮدم و ﻧﻮازﺷﺶ ﮐﺮدم ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﻧﮕﻢ ﺧﺎﻟﻪ ﺧﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﻦ درد ﻫﺮ ﭼﯽ دوﺳﺖ داري ﺻﺪام ﮐﻦ. ﻣﺎﻣﺎن ﻣﺜﻠﺎ ﺻﻮرﺗﺶ را ﭼﯿﻦ داد ﺣﺲ زﺑﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﺨﯿﺎل زﺑﺎن اﻣﺮوز ﺧﻨﺪﯾﺪم ﻣﻨﻮ! ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺗﻮروﺧﺪا ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺐ ﺑﺎﺑﺎت ﺗﺮورﻣﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﻪ وﻟﯽ ﻧﭽﯽ ﮔﻔﺖ ﺧﺐ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ اﻟﺎن ﺑﺎ ذوق دوﯾﺪ ﺑﻪ اﺗﺎﻗﺶ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﮐﺲ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎدﮐﻨﮏ آﻣﺪ و ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻮﻟﺪت ﻣﺒﺎرك! ﻗﻬﻘﻬﻪ زدم و ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺷﺪم. ﺷﺎﻟﻢ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮدم. ﻣﯽ خ ﻧﺪﯾﺪ و ﺑﺎدﮐﻨﮏ ﻫﺎي رﻧﮕﯽ را ﺗﮑﺎن ﺗﮑﺎن ﻣﯽ داد: ﺗﻮﻟﺪت ﻣﺒﺎرك رد کردن فیلتر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيِ ﻧﺮﻣﺶ را دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮐﺸﯿﺪم. ﺟﯿﻎ ﮐﺸﯿﺪ ﺧﻞِ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﺎدﮐﻨﮏ ﻫﺎ را از دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﺧﻨﺪه آرام ﮐﻮﺑﺎﻧﺪم ﺑﻪ ص ورﺗﺶ. ﺟﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ؛ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺑﺮداﺷﺖ و ﻟﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﺼﺐ ﮐﺮد.

خرید vpn برای ایفون

خرید vpn برای ایفون

حل مشکل بازکردن تلگرام با استفاده از سرویس فلیترشکن و خرید vpn برای ایفون با سرعت بالا برای کاربرانی که احتیاج به سرور پرسرعت و خلوت دارند، با استفاده از فیلترشکن آیفون به راحتی تلگرام را باز کنید و با سرعت بالا کلیپ هارو مشاهده نمایید.

با عرض سلام و خسته نباشید دو سه روزه که در آیفون سرویس های OpenVPN و AnyConnect اصلا وصل نمیشه. من هر دو ن رم افزار رو دارم و قبلا خیلی خوب وصل میشدن ولی الان اصلا وصل نمیشه. با اینکه در آیفون نرم افزارهای وی پی ان رایگان خیلی سریع وصل میشن. ضمنا کانکشن هوشمند برای آیفون وجود نداره لطفا رسیدگی بفرمائید کاربر البته کانکشن هوشمند آندروید خیلی عالیه و من در تبلت سامسونگ خیلی راحت استفاده میکنم ولی در آیفون مشکل اساسی دارم. لطفا راهنمایی بفرمایید.پس خرید فیلترشکن برای ویندوزفون اگه خودم يا برا كسي خواستم با خود شما تماس مي گيرم.

خرید vpn برای ایفون

خرید وی پی ان ایفون

راستي ديگه بيست دقيقه پيش تو سايت شما هم نميومد يعني حتي بافيلتر شكن هم سايت شما بالا نميومد گفتم بدونيد با دوتا گوشي نميتونيم كانكت بشيم ماهانه تمدید کنی ( هزینش یکم بیشتر میشه از الان میشه ۶۰) اکانتی که ۵ نفر بتونن همزمان وصل بشن من قیمت ۳ و ۶ ماهه معمولی و vip رو میخوام میخواستم بدونم در حال حاضر سرویس های شما برای گوشی فعاله؟ و چه سرویس هایی برای گوشی داره منظورم ساکس خرید vpn برای ایفون و تونل و سیسکو و امثال ایناس عذر میخوام وی پی ان برای اندروید جواب میده فیلتر نمیشه لطفا رمز شادو ساکس هم براش بسازید چنتا خریدم کار نمیکنه اگه کار میکنه بیزحمت یه یک ماهه بدید شما بفرستید به محض اینکه وصل شد پرداخت میکنم مورد دوم برای ایفون ۴ ک ورژن سیستم عاملش زیر ۷ هست چ نسخه ای هست؟

خرید وی پی ان ایفون
سالانه تمدید کنی ای پی عوض بشه با تخفیف عالی  برای این سرور ها باید سفارش جدید بزنم از نو کانفیگ کنم سرور های خرید وی پی ان فعلی را نمیزاره با تخفیف بگیرم فکرشو بکن منم هر ماه بخوام سر تمدیدش پرداخت انجام بدم یادم بره مسدود بشه و..
سالانه تمدید کنی بدون تخفیف ۴۸۰ دیگه واریز کنی ماهی تقریبا ۴۶ ت در  چون برنامش برای هر کاربر یک پورت میزاره نه کل برنامه این طوری ساخته نشده که همه با یک پورت برند روی تبلت ویندوزی نصب نمیشن متاسفانه باید دستی بسازم.

خرید وی پی ان ios

میخواستم ببینم میشه همزمان با چند تا دستگاه وصل بشم و این که سرعت و قطع و وصل اینا ش چطوره خرید وی پی ان ios و تو پراکسی تلگرام هم میتونم استفاده کنم ببخشید من میخواستم اکانت بخرم چند تا سوال داشتم مثل پراکسی های دیگه هی قطع نمیشه خوب شما مدیر سایت تون هستین نمیدونین من نهایت به ۴نفر شاید بدم که همه از اشنایان نزدیک هستن و نهایت استفادشون برای تلگرامه.فکر کنم بخاطره همینه که نمیتونم اشتراک جدید بخرم

درودوقتتون بخیر ، درسایت موقع خریدپیام میده درگاه بانکی راانتخاب نکردید خرید vpn برای ایفون درحالی که هیچ درگاهی نمایش داده نمیشه . ممنون ظاهرا ارتباط رو بادرگاه بانک قطع کردن اما بنده از سایت کریو ماکر سرویس دارم روزانه ۳۰ گیگ دارم از تلگرام دانلود میکنم.منتها درگاه اونها مسدود شده به خاطر همین سراغ شما اومدم. سلام دوست عزیز سرویس پر سرعت برای ساکس تلگرام دارید؟ سلام داداش ی دونه ی ماهه میخوام  سلام شماره کارت خرید vpn برای مک بفرمایین می خوام وی پی ان بخرم از سایت نمی تونم فکر کنم بخاطره همینه که نمیتونم اشتراک جدید بخرم البته اگه با تمدید اوکی میشه، میتونم یکی از اکانت های قبلی خودمو بدم